Index 
Protokoll
PDF 283kWORD 86k
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen för UNRWA (ingivna resolutionsförslag)
 5.Inkomna dokument
 6.Framställningar
 7.Bestämmelserna beträffande sommartid (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial
  
8.2.Avrättningar i Egypten
  
8.3.Barnslaveri i Haiti
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Uttalande av talmannen
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Omröstning
  
12.1.Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (omröstning)
  
12.2.Avrättningar i Egypten (omröstning)
  
12.3.Barnslaveri i Haiti (omröstning)
  
12.4.De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)
  
12.5.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (omröstning)
  
12.6.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)
  
12.7.Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I (omröstning)
  
12.8.EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen ***I (omröstning)
  
12.9.Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)
  
12.10.Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (omröstning)
  
12.11.Situationen i Venezuela (omröstning)
  
12.12.Situationen för UNRWA (omröstning)
  
12.13.Bestämmelserna beträffande sommartid (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Större interpellationer (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2017/2527(RSP))

Debatten hade hållits den 6 februari 2018 (punkt 15 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky och Matteo Salvini för ENF-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018),

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0082/2018),

—   Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Barbara Lochbihler, Ska Keller, Igor Šoltes och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, om den aktuella människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0084/2018),

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0091/2018),

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0092/2018),

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0095/2018),

—   Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas och Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0097/2018),

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa och Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen, om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0103/2018).

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 8.2.2018.


3. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2017/2559(RSP))

Debatten hade hållits den 6 februari 2018 (punkt 16 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec och Lorenzo Cesa för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0078/2018),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo och Elena Valenciano för S&D-gruppen,.om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0080/2018),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel,Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0081/2018),

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bodil Valero, Florent Marcellesi, Josep-Maria Terricabras och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0083/2018),

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0087/2018),

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza och Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (B8-0094/2018).

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 8.2.2018.


4. Situationen för UNRWA (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för UNRWA (2017/2553(RSP))

Debatten hade hållits den 6 februari 2018 (punkt 17 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Curzio Maltese, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0085/2018),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski och Arne Gericke för ECR-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0086/2018),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post och Marita Ulvskog för S&D-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0088/2018),

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018),

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao et Rosa D’Amato, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0089/2018),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský och Lorenzo Cesa för PPE-gruppen, om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (B8-0093/2018).

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 8.2.2018.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde (11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

AFET, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna (COM(2017)0824 - C8-0020/2018 - 2017/0335(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, EMPL, BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, IMCO

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser (COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Salvatore Domenico Pogliese. Förslag till resolution om inrättande av gemensamma handelskammare i tredjeländer som slutit handelsavtal med EU (B8-0042/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för italienska och europeiska livsmedelsprodukter av toppkvalitet (B8-0061/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om hållbar rörlighet och cykling (B8-0703/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om vikten av att motverka avhopp från skolan (B8-0704/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

EMPL

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om omplacering av migranter (B8-0705/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om bekämpning av föroreningar i Medelhavet (B8-0706/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om åtgärderna för att förhindra nya förluster av arbetstillfällen till följd av förvärv som görs av Kina i Europa (B8-0707/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om medvetandegörande om matsvinn (B8-0708/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI


6. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 6 februari 2018

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1240/2017), (*) (nr 1241/2017), (*) (nr 1242/2017), (*) (nr 1243/2017), (*) (nr 1244/2017), Ion Georgescu (nr 1245/2017), Coralba Florinda Bonazza (nr 1246/2017), Fernando Duran Roca (nr 1247/2017), Vincas Jokimas (nr 1248/2017), (*) (nr 1249/2017), (*) (nr 1250/2017), (*) (nr 1251/2017), (*) (nr 1252/2017), (*) (nr 1253/2017), (*) (nr 1254/2017), (*) (nr 1255/2017), Ramón Marcos Fernández (nr 1256/2017), Michele Chimienti (nr 1257/2017), Pierpaolo Volpe (nr 1258/2017), (*) (nr 1259/2017), Jens Genzer (nr 1260/2017), Jens Genzer (nr 1261/2017), Jens Genzer (nr 1262/2017), Jens Genzer (nr 1263/2017), Jens Genzer (nr 1264/2017), (*) (nr 0013/2018), (*) (nr 0014/2018), (*) (nr 0015/2018), Alexandre Safdari Sakyani (nr 0016/2018), (*) (nr 0017/2018), (*) (nr 0018/2018), Ioannis Ζaimakis (nr 0019/2018), (*) (nr 0020/2018), Iben Røstbjærg Kullberg (nr 0021/2018), (*) (nr 0022/2018), Xavier Gavilan (nr 0023/2018), (*) (nr 0024/2018), (*) (nr 0025/2018), Patricio Oschlies Serrano (nr 0026/2018), (*) (nr 0027/2018), Georgios Papadopoulos (nr 0028/2018), (*) (nr 0029/2018), Jean-pierre Sammut (nr 0030/2018), Domenico Lauriola (nr 0031/2018), Pierpaolo Volpe (nr 0032/2018), Katya Ivanovska Beer (nr 0033/2018), (*) (nr 0034/2018), (*) (nr 0035/2018), Pierpaolo Volpe (nr 0036/2018), Núria Esteban (nr 0037/2018), Susanne Winsauer-Schrader (nr 0038/2018), Norbert Hinsenhofen (nr 0039/2018), Alberto Malagoli (nr 0040/2018), Alberto de la Peña Guillén (nr 0041/2018), Ismael Antonio López Pérez (nr 0042/2018), (*) (nr 0043/2018), (*) (nr 0044/2018), Fotios Batzios (nr 0045/2018), Fotios Batzios (nr 0046/2018), (*) (nr 0047/2018), (*) (nr 0048/2018), (*) (nr 0049/2018), Heiko Fritschen (nr 0050/2018), Jens Genzer (nr 0051/2018), Jens Genzer (nr 0052/2018), Jens Genzer (nr 0053/2018), Josef Maruschke (nr 0054/2018), Peter-Ulrich Paulsen (nr 0055/2018), Tuuli Stewart (nr 0056/2018), (*) (nr 0057/2018), Maria Antónia Pereira Vitorino (nr 0058/2018), (*) (nr 0059/2018), Konstantinos Kostopoulos (nr 0060/2018), Constance Mbassi Manga (nr 0061/2018), (*) (nr 0062/2018), Aylin Zeybek (nr 0063/2018), (*) (nr 0064/2018), (*) (nr 0065/2018), (*) (nr 0066/2018), Francisco Almodóvar Navalón (nr 0067/2018), (*) (nr 0068/2018), (*) (nr 0069/2018), (*) (nr 0070/2018).


7. Bestämmelserna beträffande sommartid (debatt)

Uttalande av kommissionen: Bestämmelserna beträffande sommartid (2017/2968(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Ivo Belet, Miapetra Kumpula-Natri, Jacqueline Foster, Nils Torvalds, Maria Lidia Senra Rodríguez, Heidi Hautala, Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Indrek Tarand, Annie Schreijer-Pierik, Michael Detjen, Davor Škrlec, Henna Virkkunen, Bogusław Liberadzki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Heidi Hautala, och Werner Langen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Maria Grapini, Margrete Auken, José Inácio Faria, Krzysztof Hetman och Andrzej Grzyb.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Karima Delli, för utskottet TRAN, om bestämmelserna beträffande sommartid (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018),

—   Ivo Belet, Werner Langen, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Reimer Böge, Franc Bogovič, David Casa, Lefteris Christoforou, Pilar del Castillo Vera, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Geoffroy Didier, Christian Ehler, Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Christofer Fjellner, Michael Gahler, Francesc Gambús, Luis de Grandes Pascual, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Esther Herranz García, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Lívia Járóka, Jérôme Lavrilleux, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Franck Proust, Paulo Rangel, Anne Sander, Maria Spyraki, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Milan Zver, Alberto Cirio, Philippe Juvin och Maria Spyraki, om bestämmelserna beträffande sommartid (2017/2968(RSP)) (B8-0071/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 8.2.2018.


8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 7.2.2018.)


8.1. Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial

Resolutionsförslag B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 och B8-0106/2018 (2018/2560(RSP))

Heidi Hautala, Kosma Złotowski, Tunne Kelam, Petras Auštrevičius, Soraya Post och Helmut Scholz redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Francisco Assis för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Jaromír Štětina, Marietje Schaake, Pavel Svoboda och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 8.2.2018.


8.2. Avrättningar i Egypten

Resolutionsförslag B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 och B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Marietje Schaake, Soraya Post och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Josef Weidenholzer, Lynn Boylan och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Isabella De Monte och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 8.2.2018.


8.3. Barnslaveri i Haiti

Resolutionsförslag B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 och B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Michèle Rivasi, Bogdan Brunon Wenta, Catherine Bearder, Elena Valenciano och Maria Lidia Senra Rodríguez redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Marlene Mizzi, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, José Inácio Faria, Bernd Lucke, Stanislav Polčák och Seán Kelly.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 8.2.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.28 i väntan på omröstningarna)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.


10. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om den jordbävning som hade drabbat Taiwan i går, och framförde parlamentets kondoleanser till offrens familjer.


11. Parlamentets sammansättning

De behöriga franska myndigheterna hade meddelat att Jacques Colombier utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Edouard Ferrand från och med den 2 februari 2018.

Parlamentet noterade hans utnämning.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Jacques Colombier fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Talare: David Coburn.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


12.1. Ryssland, fallet Oyub Titiev och Human Rights Center Memorial (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 och B8-0106/2018 (2018/2560(RSP)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0096/2018

(ersätter B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018 och B8-0106/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPEgruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Postför S&Dgruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga och Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDEgruppen,

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen,

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0034)


12.2. Avrättningar i Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 och B8-0116/2018 (2018/2561(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0109/2018

(ersätter B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018 och B8-0116/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Seán Kelly, Deirdre Clune, Stanislav Polčák och Inese Vaidere, Željana Zovko för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri och Isabella De Monte för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Karol Karski, Branislav Škripek och Monica Macovei för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga och Merja Kyllönen, för GUE/NGL-gruppen,

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jordi Solé, Igor Šoltes, Molly Scott Cato, Bart Staes, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Alyn Smith, Margrete Auken och Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0035)


12.3. Barnslaveri i Haiti (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 och B8-0110/2018 (2018/2562(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0100/2018)

(ersätter B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018 och B8-0110/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Jeroen Lenaers, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Manolis Kefalogiannis, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki och Notis Marias för ECR-gruppen,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDEgruppen,

—   Michèle Rivasi, Bart Staes, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Piernicola Pedicini för EFDDgruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey.

Antogs (P8_TA(2018)0036)


12.4. De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (omröstning)

De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (2018/2535(RSP))

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

DE PERSONER SOM INGÅR I DET SÄRSKILDA UTSKOTTET FÖR UNIONENS FÖRFARANDE FÖR GODKÄNNANDE AV BEKÄMPNINGSMEDEL

Förklarades godkänt (bilaga 1 i protokollet av den 8.2.2018)


12.5. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) - Föredragande: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Christofer Fjellner, före omröstningen.


12.6. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)) - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Helga Stevens (som ersatte föredraganden) och João Pimenta Lopes, före omröstningen.


12.7. Garantifonden för åtgärder avseende tredje land ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land [COM(2016)0582 - C8-0374/2016- 2016/0274(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0037)


12.8. EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen [COM(2016)0583 - C8-0376/2016- 2016/0275(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0038)


12.9. Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet [2017/2071(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0039)


12.10. Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP))

Debatten hade ägt rum den 6 februari 2018 (punkt 15 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 8 februari 2018 (punkt 2 i protokollet av den 8.2.2018).

Resolutionsförslag B8-0079/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 och B8-0103/2018 (2018/2527(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0082/2018

(ersätter B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018 och B8-0103/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa och Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen,

—   Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil och Ruža Tomašić för ECR-gruppen,

—   Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALD-Egruppen,

—   Takis Hadjigeorgiou, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

—   Rebecca Harms, Terry Reintke och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0040)

(Resolutionsförslag B8-0079/2018 bortföll.)

Inlägg:

Miapetra Kumpula-Natri presenterade ett muntligt ändringsförslag till punkt 8 i det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0082/2018. Ändringsförslaget beaktades.


12.11. Situationen i Venezuela (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Debatten hade ägt rum den 6 februari 2018 (punkt 16 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 8 februari 2018 (punkt 3 i protokollet av den 8.2.2018).

Resolutionsförslag B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018 och B8-0094/2018 (2018/2559(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0078/2018

(ersätter B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec och Lorenzo Cesa för PPE-gruppen,

—   Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski och Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0041)

(Resolutionsförslagen B8-0083/2018, B8-0087/2018 och B8-0094/2018 bortföll.)


12.12. Situationen för UNRWA (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen för UNRWA (2018/2553(RSP))

Debatten hade ägt rum den 6 februari 2018 (punkt 17 i protokollet av den 6.2.2018).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 8 februari 2018 (punkt 4 i protokollet av den 8.2.2018).

Resolutionsförslag B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 och B8-0093/2018 (2018/2553(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0085/2018

(ersätter B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018 och B8-0093/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa och Tokia Saïfi för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post och Marita Ulvskog för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić och Karol Karski för ECR-gruppen

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen,

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen,

—   Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun och Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Laura Agea.

Antogs (P8_TA(2018)0042)


12.13. Bestämmelserna beträffande sommartid (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0070/2018 och B8-0071/2018 (2017/2968(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0070/2018

Antogs (P8_TA(2018)0043)

(Resolutionsförslag B8-0071/2018 bortföll.)


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Eider Gardiazabal Rubial - A8-0132/2017
Monika Smolková

Betänkande Eider Gardiazabal Rubial - A8-0135/2017
Monika Smolková

Betänkande Eider Gardiazabal Rubial - A8-0013/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Alex Mayer och Monika Smolková

Resolutionsförslag om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet (2018/2527(RSP)) (B8-0079/2018) och (RC-B8-0082/2018)
Jan Zahradil, Monica Macovei, Neena Gill, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Andrejs Mamikins och Laima Liucija Andrikienė

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP)) (RC-B8-0078/2018)
Jan Zahradil, Lola Sánchez Caldentey, Monica Macovei, Laima Liucija Andrikienė och Daniel Hannan

Gemensamt förslag till resolution om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP)) (RC-B8-0085/2018)
Monica Macovei, Eleonora Forenza och Tomáš Zdechovský

Resolutionsförslag om bestämmelserna beträffande sommartid (2017/2968(RSP)) (B8-0070/2018)
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jiří Payne, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský och Dubravka Šuica.


14. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.57.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


16. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


17. Större interpellationer (debatt)

Den transadriatiska gasledningen i Italien

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000086/2017) de Rosa D'Amato och Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, till kommissionen: Större interpellation - Den transadriatiska gasledningen i Italien (2017/3031(RSP)) (B8-0615/2017)

Rosa D'Amato utvecklade frågan.

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa D'Amato, Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Forenza, och Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talmannen yttrade sig om de större interpellationernas publicering i föredragningslistan.

Talare: Udo Bullmann.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

TRAN-utskottet

- Uppbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile (2018/2018(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (article 113 du règlement)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen (2018/2017(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (2017/2280(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: BUDG, INTA, DEVE (artikel 54 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen, inklusive markrofferi (2017/2206(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM, DEVE

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [Förordningen om offentlig kontroll] och upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen), JURI (article 104 du règlement)

FEMM-utskottet

- Unionens civilskyddsmekanism (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, BUDG, REGI

AFET-utskottet

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: AFET, BUDG, LIBE, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)


19. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 28 februari 20181 mars 2018.


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.49.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Bendtsen, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Le Pen, Maštálka, Mazuronis, Mussolini, Nilsson, Novakov, Patriciello, Ponga, Punset, Saryusz-Wolski, Záborská


Bilaga 1 - De personer som ingår i det särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

Särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel

(30 ledamöter)

Ordinarie ledamöter

PPE (9)
ANDRIKIENĖ Laima Liucija

AYUSO Pilar

DELAHAYE Angélique

DORFMANN Herbert

GRZYB Andrzej

LINS Norbert

MELO Nuno

MIKOLÁŠIK Miroslav

PETERLE Alojz

S&D (8)
AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ANDRIEU Eric

BONAFÈ Simona

KADENBACH Karin

NOICHL Maria

POC Pavel

SÂRBU Daciana Octavia

TARABELLA Marc

ECR (3)
GERICKE Arne

McINTYRE Anthea

PIECHA Bolesław G.

ALDE (3)
GERBRANDY Gerben-Jan

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

GUE/NGL (2)
HAZEKAMP Anja

KONEČNÁ Kateřina

Verts/ALE (2)
RIVASI Michèle
STAES Bart

EFDD (2)
D'ORNANO Mireille
PEDICINI Piernicola

ENF (1)
LOISEAU Philippe

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy