Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel

20. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues och Francis Zammit Dimech.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias och Costas Mavrides.

Talare: Phil Hogan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy