Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0392(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0021/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0021/2018

Συζήτηση :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/03/2019 - 11.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 - Βρυξέλλες

21. Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Η Pilar Ayuso παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Sofia Ribeiro (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Susanne Melior, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Michaela Šojdrová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Νότης Μαριάς, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Pilar Ayuso.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου