Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 февруари 2018 г. - Брюксел

25. Заличаване на няколко трети държави от списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Заличаване на няколко трети държави от списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (2017/2564(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Phil Hogan (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Dariusz Rosati и Paul Tang, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo и Molly Scott Cato.

Изказаха се: Phil Hogan и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност