Seznam 
Zápis
PDF 254kWORD 76k
Středa, 28. února 2018 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (předložení nominací)
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Členství v politických skupinách
 9.Členství ve výborech a v delegacích
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Předložení dokumentů
 16.Plán práce
 17.Humanitární situace v Sýrii, zejména v Ghútě (rozprava)
 18.Neformální zasedání Evropské rady dne 23. února 2018 (rozprava)
 19.Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (rozprava)
 20.Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)
 21.Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I (rozprava)
 22.Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 (rozprava)
 23.Práce a odkaz Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (rozprava)
 24.Zakázaná lobbistická činnost bývalého předsedy Komise Barrosa, například setkání s komisařem Katainenem (rozprava)
 25.Vynětí několika třetích zemí z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti (rozprava)
 26.Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU (rozprava)
 27.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 8. února 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:04.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém důrazně odsoudil vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho družky.

Parlament držel minutu ticha.

Předseda jménem Parlamentu odsoudil únos stovky mladých dívek sektou Boko Haram, ke kterému došlo na severovýchodě Nigérie.

Předseda informoval Parlament, že intervenoval u bulharské vlády s cílem ochránit právo na svobodu vyjadřování spolupředsedkyně skupiny Verts/ALE Sky Kellerové z důvodu incidentu, který se týkal místopředsedy bulharské vlády Valeriho Simeonova.

Vystoupili: Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou a Liliana Rodrigues.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (předložení nominací)

Předseda oznámil, že v souladu s článekm 15 jednacího řádu obdržel tyto nominace na volné místo místopředsedy Evropského parlamentu:

- Zdzisław Krasnodębski, jehož nominovala skupina ECR,

- Indrek Tarand, jehož nominovali poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty.

Volba se bude konat nazítří, ve čtvrtek 1. března 2018 v 11:30 (bod 8.1 zápisu ze dne 1.3.2018).


6. Složení Parlamentu

Příslušné finské orgány oznámily, že Hannu Takkula byl jmenován členem Účetního dvora s platností od 1. března 2018.

Vystoupil Hannu Takkula.

°
° ° °

Příslušné španělské, finské a lotyšské orgány oznámily, že Ana Miranda, kterou je nahrazen Iosu Juaristi Abaunz, Elsi Katainen, kterou je nahrazen Hannu Takkula, a Miroslavs Mitrofanovs, kterým je nahrazena Tatjana Ždanoka, byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 28. února, 1. března, resp. 5. března 2018.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Ana Miranda, Elsi Katainen a Miroslavs Mitrofanovs v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke písemně oznámil, že s platností od 2. března 2018 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: Geoffroy Didier s platností od 1. prosince 2017 a Gabriela Zoană s platností od 30. ledna 2018.


8. Členství v politických skupinách

David Borrelli již není členem skupiny EFDD s platností od 13. února 2018. Zasedá mezi nezařazenými poslanci.

Rikke-Louise Karlsson již není členkou skupiny ECR s platností od 21. února 2018. Zasedá mezi nezařazenými poslanci.

Julie Girling a Richard Ashworth již nejsou členy skupiny ECR s platností od 28. února 2018. Stali se členy skupiny PPE.


9. Členství ve výborech a v delegacích

Parlament na žádost skupin PPE, GUE/NGL a ENF schválil tato jmenování:

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Geoffroy Didier

výbor JURI: Ana Miranda, kterou je nahrazen Jiří Maštálka

delegace pro vztahy se Spojenými státy: Ana Miranda

výbor AGRI: Jacques Colombier

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko: Jacques Colombier


10. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor IMCO na základě zprávy o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Zpravodaj: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Zpravodaj: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Zpravodaj: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Zpravodaj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Zpravodaj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, čtvrtka 1. března 2018, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


11. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepsal ve středu 28. února 2018 tento akt přijatý řádným legislativním postupem:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském zářijovém, prvním a druhém listopadovém a prosincovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


13. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na odstraňování specifikovaného rizikového materiálu z malých přežvýkavců (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - lhůta: 20. května 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se stanoví metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika podle nařízení (ES) č. 470/2009 (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - lhůta: 14. května 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2000, pokud jde o definici pojmu „podobný léčivý přípravek“ (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - lhůta: 14. května 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 7. února 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. února 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 19. února 2018

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. února 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, pokud jde o požadavky týkající se protiblokovacích brzdových systémů, vysokotlakých zásobníků energie a hydraulických spojení jednohadicového typu (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. února 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. února 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na sendvičové panely s kovovým povrchem pro konstrukční použití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. února 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. prosince 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: ENVI


15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh prováděcího rozhodnutí rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřením (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA) kontrolním opatřením (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(4-fluorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl)propanamid (4-fluorisobutyrylfentanyl) kontrolním opatřením (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolním opatřením (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]oxolan-2-karboxamid (tetrahydrofuranylfentanyl; THF-F) kontrolním opatřením (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (5F-MDMB-PINACA) kontrolním opatřením (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Německa – EGF/2017/008DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky methyl-1-(2-fenylethyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidin-4-karboxylát (karfentanil) kontrolním opatřením (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a členských států (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Seznam kandidátů, kteří nahradí sedm členů správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, schválený Komisí v lednu 2018 (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí a ředitele pro plánování a rozhodování v oblasti řešení krizí (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

2) parlamentními výbory

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A8-0012/2018)

- Zpráva o vyhlídkách a výzvách pro odvětví včelařství EU (2017/2115(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2017 (2017/2072(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se priorit EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (2017/2194(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajky: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 (2017/2125(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Zpráva o návrhu, aby byla Annemie Turtelboom jmenována členkou Účetního dvora (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Zpráva o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělska – EGF/2017 SE/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu (2017/2203(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého únorového dílčího zasedání (PE 617.959/PDOJ).

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Středa

Prohlášení předsedy o humanitární situaci v Sýrii, zejména v Ghútě, po kterém za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník, bylo zařazeno jako první bod pořadu jednání.

Po prohlášení se bude konat rozprava o neformálním zasedání Evropské rady dne 23. února 2018.

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva bylo zařazeno jako čtvrtý bod pořadu jednání.

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o perspektivách EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (bod 29 PDOJ) bylo odloženo.

Čtvrtek

Pořadí prvních dvou bodů pořadu jednání bylo změněno: zpráva Loones (bod 4 PDOJ) se bude projednávat jako první a zpráva Maurel jako druhá (bod 14 PDOJ).

Projev komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nilse Muižniekse byl zařazen na 11:30 před zahájením hlasování.

Do hlasování byly zařazeny tyto body:

- zpráva Roberto Gualtieri o jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (A8-0030/2018)

- námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON 89034 a NK603 (B8-0124/2018).

Parlament tyto změny schválil.

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo za prohlášení o práci a odkazu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (bod 30 PDOJ) zařazeno jako osmý bod prohlášení Komise o zakázané lobbistické činnosti bývalého předsedy Komise Barrosa, například setkání s komisařem Katainenem.

Vystoupil Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, aby žádost uvedl.

Parlament žádost schválil JH (241 pro, 133 proti, 8 se zdrželo).

Vystoupil Victor Boştinaru, aby upozornil na skutečnost, že chtěl hlasovat ve prospěch žádosti.

Čtvrtek

Žádost skupiny ENF, aby byla na pořad jednání zařazena společná rozprava o džihádistech, která by kromě zprávy Javier Nart (bod 16 PDOJ) zahrnovala rovněž prohlášení Rady a Komise o ženách džihádistů vracejících se do Evropy.

Vystoupila Janice Atkinson za skupinu ENF, aby žádost uvedla.

Parlament žádost zamítl.

Plán práce byl tímto schválen.


17. Humanitární situace v Sýrii, zejména v Ghútě (rozprava)

Prohlášení předsedy Parlamentu: Humanitární situace v Sýrii, zejména v Ghútě (2018/2602(RSP))

Předseda učinil prohlášení.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE (předseda rovněž připomněl úlohu teroristické skupiny Dá´iš v konfliktu), Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, a Nicolas Bay za skupinu ENF.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


18. Neformální zasedání Evropské rady dne 23. února 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady: Neformální zasedání Evropské rady dne 23. února 2018 (2018/2575(RSP))

Předseda uvedl rozpravu prohlášením.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti a Costas Mavrides.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis a Georgios Epitideios.

Vystoupil Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


19. Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupila Roberta Metsola za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Stanisław Żółtek za skupinu ENF, a Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec.

Vystoupil Frans Timmermans.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton a Harald Vilimsky za skupinu ENF o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 1.3.2018.


20. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues a Francis Zammit Dimech.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias a Costas Mavrides.

Vystoupil Phil Hogan.

Rozprava skončila.


21. Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso uvedla zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Nicola Danti (zpravodaj výboru INTA), Sofia Ribeiro (zpravodajka výboru AGRI), Renate Sommer za skupinu PPE, Susanne Melior za skupinu S&D, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica a Miroslav Mikolášik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Michaela Šojdrová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Phil Hogan a Pilar Ayuso.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 1.3.2018.


22. Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016 [2017/2125(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Anna Záborská za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Věra Jourová a Frank Engel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.14 zápisu ze dne 1.3.2018.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

23. Práce a odkaz Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Práce a odkaz Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Phil Hogan (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Dubravka Šuica za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Željana Zovko, Tonino Picula a Eugen Freund.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic a Ivana Maletić.

Vystoupili: Phil Hogan a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


24. Zakázaná lobbistická činnost bývalého předsedy Komise Barrosa, například setkání s komisařem Katainenem (rozprava)

Prohlášení Komise: Zakázaná lobbistická činnost bývalého předsedy Komise Barrosa, například setkání s komisařem Katainenem (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton za skupinu ENF, a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai a Elly Schlein.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


25. Vynětí několika třetích zemí z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vynětí několika třetích zemí z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Phil Hogan (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Petr Ježek za skupinu ALDE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Dariusz Rosati a Paul Tang, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo a Molly Scott Cato.

Vystoupili: Phil Hogan a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


26. Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU (rozprava)

Zpráva o vyhlídkách a výzvách pro odvětví včelařství EU [2017/2115(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Mireille D'Ornano (zpravodajka výboru ENVI), Daniel Buda za skupinu PPE, Momchil Nekov za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc a Daciana Octavia Sârbu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Phil Hogan a Norbert Erdős.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.15 zápisu ze dne 1.3.2018.


27. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec a Stanislav Polčák.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 617.959/OJJE).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:12.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí