Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 75k
Keskiviikko 28. helmikuuta 2018 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokkuuksien esittäminen)
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Humanitaarinen tilanne Syyriassa, erityisesti Ghutassa (keskustelu)
 18.Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous 23. helmikuuta 2018 (keskustelu)
 19.Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (keskustelu)
 20.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2018 (keskustelu)
 21.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (keskustelu)
 22.EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016 (keskustelu)
 23.Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta ja perintö (keskustelu)
 24.Entisen komission puheenjohtajan Barroson kielletty edunvalvontatoiminta, kuten tapaaminen komission jäsenen Kataisen kanssa (keskustelu)
 25.Useiden kolmansien maiden poistaminen veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta EU:n luettelosta (keskustelu)
 26.EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (keskustelu)
 27.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 8. helmikuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 15.04.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän tuomitsi painokkaasti slovakialaisen tutkivan journalistin Ján Kuciakin ja tämän kumppanin murhan.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Puhemies tuomitsi parlamentin puolesta Boko Haramin suorittaman noin sadan tytön kaappauksen Koillis-Nigeriassa.

Puhemies ilmoitti parlamentille ottaneensa yhteyttä Bulgarian hallitukseen puolustaakseen Verts/ALE-ryhmän yhteispuheenjohtajan Ska Kellerin ilmaisunvapautta erään välikohtauksen vuoksi, jossa Bulgarian varapääministeri Valeri Simeonov oli ollut osallisena.

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou ja Liliana Rodrigues.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


5. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokkuuksien esittäminen)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 15 artiklan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat ehdokkuudet vapautuneeseen Euroopan parlamentin varapuhemiehen tehtävään:

- Zdzisław Krasnodębski, ECR-ryhmän ehdottama,

- Indrek Tarand, useiden jäsenten, joiden määrä riittää vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseen, ehdottama.

Vaali toimitetaan huomenna torstaina 1. maaliskuuta 2018 klo 11.30 (istunnon pöytäkirja 1.3.2018, kohta 8.1).


6. Parlamentin kokoonpano

Suomen toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Hannu Takkula on nimitetty Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi 1. maaliskuuta 2018 alkaen.

Hannu Takkula käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Espanjan, Suomen ja Latvian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Ana Miranda, Elsi Katainen ja Miroslavs Mitrofanovs ovat tulleet valituiksi Euroopan parlamenttiin 28. helmikuuta, 1. maaliskuuta ja 5. maaliskuuta 2018 alkaen Iosu Juaristi Abaunzin, Hannu Takkulan ja Tatjana Ždanokan tilalle.

Parlamentti pani kyseiset valinnat merkille.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu Ana Miranda, Elsi Katainen ja Miroslavs Mitrofanovs osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 2. maaliskuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Geoffroy Didier 1. joulukuuta 2017 alkaen ja Gabriela Zoană 30. tammikuuta 2018 alkaen.


8. Poliittisten ryhmien kokoonpano

David Borrelli ei enää ole EFDD-ryhmän jäsen 13. helmikuuta 2018 lähtien. Hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin.

Rikke Karlsson ei enää ole ECR-ryhmän jäsen 21. helmikuuta 2018 lähtien. Hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin.

Julie Girling ja Richard Ashworth eivät enää ole ECR-ryhmän jäseniä 28. helmikuuta 2018 lähtien ja he ovat liittyneet PPE-ryhmään.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE, GUE/NGL- ja ENF-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Geoffroy Didier

JURI-valiokunta: Jiří Maštálkan tilalle Ana Miranda

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Ana Miranda

AGRI-valiokunta: Jacques Colombier

valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Jacques Colombier


10. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- IMCO-valiokunta: mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Esittelijä: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Esittelijä: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Esittelijä: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Esittelijä: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- ITRE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0037/2018).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen keskiyötä huomenna, torstaina 1. maaliskuuta, esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


11. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän oli allekirjoittanut keskiviikkona 28. helmikuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun, marraskuun I ja II sekä joulukuun 2017 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


13. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen V muuttamisesta pienten märehtijöiden erikseen määritellyn riskiaineksen poistamista koskevien vaatimusten osalta (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - määräaika: 20. toukokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksessa (EY) N:o 470/2009 tarkoitetuista riskinarviointiin ja riskinhallintasuosituksiin liittyvistä metodologisista periaatteista (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - määräaika: 14. toukokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus (EU) asetuksen (EY) N:o 847/2000 muuttamisesta ”vastaavanlaisen lääkkeen” käsitteen määritelmän osalta (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - määräaika: 14. toukokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä perustamalla Euroopan unionin vertailulaboratorioita kasvintuhoojia varten (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ja niiden moottorien ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 kumoamisesta (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus kansallisten turvallisuusviranomaisten turvallisuustodistuksen tai turvallisuusluvan myöntämisen jälkeen suorittamaa valvontaa koskevien yhtenäisten turvallisuusmenetelmien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 nojalla sekä komission asetuksen (EU) N:o 1077/2012 kumoamisesta (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/68 muuttamisesta lukkiutumattomia jarrujärjestelmiä, korkeapaineisia energianvaraajia ja yksipiirisiä hydrauliikkaliitäntöjä koskevien vaatimusten osalta (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 muuttamisesta ja oikaisemisesta (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu päätös rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävien metallikerroslevyjen suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. helmikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän osana tehtävien tiedontallennussopimusten keskeisistä tekijöistä C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. joulukuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: toiset 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-(4-syanobutyyli)-N-(2-fenyylipropan-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksiamidi (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(sykloheksyylimetyyli)- 1H-indatsoli-3-karboksamidi) (AB-CHMINACA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen N-(4-fluorofenyyli)-2-metyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]propanamidi (4-fluoroisobutyryylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1- (sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi (ADB-CHMINACA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-oksolaani-2-karboksamidi (tetrahydrofuranyylifentanyyli; THF-F) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen metyyli-2-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karbonyyli]amino}-3,3-dimetyylibutanoaatti (5F-MDMB-PINACA) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta: Saksan hakemus – EGF/2017/008DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Luonnos neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4-[fenyyli(propanoyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti (karfentaniili) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Komission tammikuussa 2018 hyväksymä ehdokasluettelo Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen hallintoneuvoston seitsemän jäsenen korvaamiseksi (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Ehdotus yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen ja suunnittelusta ja kriisinratkaisupäätöksistä vastaavan johtajan nimittämiseksi (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

2) parlamentin valiokunnilta:

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A8-0012/2018)

- Mietintö EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista (2017/2115(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2017 (2017/2072(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 62. istuntoa varten (2017/2194(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijät: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Mietintö EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016 (2017/2125(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Annemie Turtelboom tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/006/Galicia, vaatteiden valmistus) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle jihadistien tulonlähteiden katkaisemisesta – terrorismin rahoittamisen puuttuminen (2017/2203(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Javier Nart (A8-0035/2018).


16. Käsittelyjärjestys

Helmikuun II istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 617.959/PDOJ) on jaettu.

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Keskiviikko

Puhemiehen julkilausuma aiheesta Humanitaarinen tilanne Syyriassa, erityisesti Ghutassa, jota seuraavat poliittisten ryhmien puheenvuorot, otetaan esityslistalle ensimmäiseksi kohdaksi.

Sen jälkeen käydään keskustelu aiheesta Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous 23. helmikuuta 2018.

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2018 otetaan esityslistalle neljänneksi kohdaksi.

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumaa aiheesta EU:n näkemykset EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston ensimmäistä kokousta varten (PDOJ:n kohta 29) lykätään.

Torstai

Esityslistan kahden ensimmäisen kohdan järjestystä vaihdetaan: Loonesin mietintö (PDOJ:n kohta 4) on näin ollen esityslistan ensimmäinen ja Maurelin mietintö (PDOJ:n kohta 14) toinen kohta.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin puhe lisätään esityslistalle ajankohtaan klo 11.30 äänestysten edelle.

Äänestyksiin lisätään seuraavat kohdat:

- Roberto Gualtierin mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä (A8-0030/2018)

- Muuntogeeninen maissi DAS-59122-7 (B8-0122/2018)

- Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × NK603 (B8-0124/2018).

Parlamentti hyväksyi nämä muutokset.

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmän pyyntö aihetta Entisen komission puheenjohtajan Barroson kielletty edunvalvontatoiminta, kuten tapaaminen komission jäsenen Kataisen kanssa koskevan komission julkilausuman lisäämiseksi kahdeksanneksi kohdaksi aihetta Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta ja perintö (PDOJ:n kohta 30) koskevan julkilausuman jälkeen

Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron esittääkseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (241 puolesta, 133 vastaan, 8 tyhjää).

Victor Boştinaru käytti puheenvuoron ilmoittaakseen, että hän olisi halunnut äänestää pyynnön puolesta.

Torstai

ENF-ryhmän pyyntö jihadisteja koskevan yhteisen keskustelun, johon sisältyisivät Javier Nartin mietinnön (PDOJ:n kohta 16) kanssa neuvoston ja komission julkilausumat Eurooppaan palaavista jihadistien vaimoista, ottamiseksi esityslistalle.

Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron esittääkseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


17. Humanitaarinen tilanne Syyriassa, erityisesti Ghutassa (keskustelu)

Parlamentin puhemiehen julkilausuma: Humanitaarinen tilanne Syyriassa, erityisesti Ghutassa (2018/2602(RSP))

Puhemies antoi julkilausuman.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta (puhemies muistutti myös Da'eshin terroristien roolista kyseisessä konfliktissa), Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous 23. helmikuuta 2018 (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous 23. helmikuuta 2018 (2018/2575(RSP))

Puhemies antoi julkilausuman alustaakseen keskustelun.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti ja Costas Mavrides.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis ja Georgios Epitideios.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Stanisław Żółtek ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komission päätöksestä käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)

—   Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta komission päätöksestä käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018)

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton ja Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta komission päätöksestä käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.3.2018, kohta 8.13.


20. EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2018 (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2018 (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues ja Francis Zammit Dimech.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias ja Costas Mavrides.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nicola Danti (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Susanne Melior S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica ja Miroslav Mikolášik.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Pilar Ayuso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.3.2018, kohta 8.7.


22. EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016 (keskustelu)

Mietintö EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016 [2017/2125(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho ja Juan Fernando López Aguilar.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Frank Engel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.3.2018, kohta 8.14.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

23. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta ja perintö (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta ja perintö (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Phil Hogan (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Željana Zovko, Tonino Picula ja Eugen Freund.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


24. Entisen komission puheenjohtajan Barroson kielletty edunvalvontatoiminta, kuten tapaaminen komission jäsenen Kataisen kanssa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Entisen komission puheenjohtajan Barroson kielletty edunvalvontatoiminta, kuten tapaaminen komission jäsenen Kataisen kanssa (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai ja Elly Schlein.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT


25. Useiden kolmansien maiden poistaminen veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta EU:n luettelosta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Useiden kolmansien maiden poistaminen veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta EU:n luettelosta (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Phil Hogan (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Dariusz Rosati ja Paul Tang, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo ja Molly Scott Cato.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (keskustelu)

Mietintö EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista [2017/2115(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mireille D'Ornano (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Momchil Nekov S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc ja Daciana Octavia Sârbu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Norbert Erdős.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.3.2018, kohta 8.15.


27. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec ja Stanislav Polčák.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 617.959/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.12.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö