Index 
Jegyzőkönyv
PDF 264kWORD 76k
2018. február 28., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (jelölések benyújtása)
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.A képviselőcsoportok tagjai
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 11.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 12.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 13.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.Ügyrend
 17.A humanitárius helyzet Szíriában és különösen Gútában (vita)
 18.Az Európai Tanács 2018. február 23-i nem hivatalos ülése (vita)
 19.A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról (vita)
 20.Az Európai Unió prioritásai az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2018. évi ülésein (vita)
 21.A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I (vita)
 22.Az alapvető jogok európai uniós helyzete 2016-ban (vita)
 23.A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) munkája és öröksége (vita)
 24.A Bizottság volt elnöke, Barroso úr tiltott lobbitevékenységei, például találkozója Katainen biztos úrral (vita)
 25.Több harmadik ország törlése az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékéről (vita)
 26.Az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások (vita)
 27.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. február 8-án, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 15.04-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben határozottan elítéli Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és élettársa meggyilkolását.

A Parlament egyperces csendet tart.

Az elnök a Parlament nevében elítéli százegynéhány fiatal lány Boko Haram általi elrablását Nigéria észak-keleti részén.

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy fellépett a bolgár kormánynál, hogy megvédje a Verts/ALE képviselőcsoport társelnöke, Ska Keller szólásszabadsághoz fűződő jogát egy Velerij Szimeonov bolgár miniszterelnök-helyettessel való incidens miatt.

Felszólal: Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou és Liliana Rodrigues.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (jelölések benyújtása)

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 15. cikke értelmében az alábbi jelöléseket juttatták el hozzá az Európai Parlament megüresedett alelnöki posztjára:

- Zdzisław Krasnodębski, az ECR képviselőcsoport jelöltje,

- Indrek Tarand, több, legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő jelöltje.

A megválasztásra holnap, 2018. március 1-jén, csütörtökön, 11.30-kor kerül sor (2018.3.1-i jegyzőkönyv, 8.1. pont ).


6. A Parlament tagjai

Az illetékes finn hatóságok közölték, hogy Hannu Takkulát 2018. március 1-jei hatállyal kinevezték a Számvevőszék tagjává.

Felszólal: Hannu Takkula.

°
° ° °

Az illetékes spanyol, finn és lett hatóságok közölték, hogy 2018. február 28-i, március 1-jei, illetve március 5-i hatállyal megválasztották az Európai Parlamentbe Ana Mirandát, Elsi Katainent és Miroslavs Mitrofanovsot Iosu Juaristi Abaunz, Hannu Takkula és Tatjana Ždanoka helyére.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Ana Miranda, Elsi Katainen és Miroslavs Mitrofanovs elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke írásban közölte, hogy 2018. március 2-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2017. december 1-jei, illetve 2018. január 30-i hatállyal érvényesnek tekinti Geoffroy Didier és Gabriela Zoană képviselői mandátumát.


8. A képviselőcsoportok tagjai

David Borrelli már nem az EFDD képviselőcsoport tagja; tagsága megszűnésének napja: 2018. február 13. A független képviselők között foglal helyet.

Rikke Karlsson már nem az ECR képviselőcsoport tagja; tagsága megszűnésének napja: 2018. február 21. A független képviselők között foglal helyet.

Julie Girling és Richard Ashworth már nem az ECR képviselőcsoport tagjai; tagságuk megszűnésének napja: 2018. február 28. A PPE képviselőcsoportban foglalnak helyet.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a(z) PPE, GUE/NGL és a(z) ENF képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Geoffroy Didier

JURI bizottság: Jiří Maštálka helyett Ana Miranda

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Ana Miranda

AGRI bizottság: Jacques Colombier

Az EU–Törökország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Jacques Colombier.


10. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- IMCO bizottság, az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Előadó: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ITRE bizottság, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (átdolgozás) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Előadó: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- ITRE bizottság, a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (átdolgozás) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Előadó: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ITRE bizottság, az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (átdolgozás) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Előadó: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ITRE bizottság, a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Előadó: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- ITRE bizottság, az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Rapporteure: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, március 1., csütörtök éjfél előtt írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével együtt 2018. február 28-án, szerdán a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően elfogadott alábbi jogszabályt írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, valamint a 2009/22/EK irányelv módosításáról (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2017. szeptemberi, a novemberi I. és II. és a decemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


13. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének a kiskérődzőkből származó, különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítására vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - határidő: 2018. május 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 470/2009/EK rendeletben említett kockázatértékelésre és kockázatkezelési ajánlásokra vonatkozó módszertani elvek meghatározásáról (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - határidő: 2018. május 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 847/2000/EK rendeletnek a „hasonló gyógyszer” fogalmának meghatározása tekintetében történő módosításáról (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - határidő: 2018. május 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növénykárosítókkal foglalkozó uniós referencialaboratóriumok létrehozása révén történő kiegészítéséről (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek és motorjaik környezeti teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről és az (EU)2015/96felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- Melléklet a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a nemzeti biztonsági hatóságok által az egységes biztonsági tanúsítvány vagy a biztonsági engedély kiadását követően végzett felügyelet céljára alkalmazandó közös biztonsági módszerek meghatározásáról és az 1077/2012/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/68 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a blokkolásgátló fékrendszerekre, a nagy nyomású energiatároló berendezésekre és az egyvezetékes típusú hidraulikus csatlakozásokra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, (EU)2015/208felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a fémfalú szendvicspanelek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerekről (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. február 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének részeként kötendő adattárolási szerződések kulcsfontosságú elemeiről C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 15.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal az Európai Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG

- Javaslat az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG

- Az 1-(4-ciano-butil)-N-(2-fenilpropán-2-il)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Az N-(1-amino-3-metil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Az N-(4-fluorfenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propánamid (4-fluor-izobutiril-fentanil) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]oxolán-2-karboxamid (tetrahidrofuranil-fentanil, THF-F) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- A metil 2-{[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetil-butanoát (5F-MDMB-PINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- A metil 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-karboxilát (karfentanil) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezete (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanács határozatra (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság igazgatótanácsa hét tagjának helyettesítésére vonatkozó, a Bizottság által 2018 januárjában jóváhagyott jelöltlista (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

- Javaslat az Egységes Szanálási Testület egy tagjának és a szanálástervezéssel és határozatokkal foglalkozó igazgatójának kinevezésére (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

DEVE, INTA

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a biztosításra és a viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Jelentés a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A8-0012/2018)

- Jelentés az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátásokról és kihívásokról (2017/2115(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Jelentés a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Jelentés az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Jelentés a bankunióról – 2017. évi éves jelentés (2017/2072(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Jelentés a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Jelentés az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 62. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokról szóló, a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásról (2017/2194(INI)) - FEMM bizottság - Előadók: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Jelentés az alapvető jogok európai uniós helyzetéről szóló 2016. évi éves jelentésről (2017/2125(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Jelentés Annemie Turtelboom a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Jelentés az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Svédország kérelme – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország kérelme – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a dzsihádisták bevételforrásainak elvágásáról és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépésről szóló ajánlásáról (2017/2203(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Ügyrend

A februári II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 617.959/PDOJ) kiosztották.

A képviselőcsoportokkal való konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

Első napirendi pontként beillesztik az elnök nyilatkozatát, A humanitárius helyzet Szíriában és különösen Gútában címmel, melyet a képviselőcsoportok egy-egy felszólalása követ.

Ezt vita követi az Európai Tanács 2018. február 23-i nem hivatalos üléséről.

Negyedik napirendi pontként beillesztik a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát, Az Európai Unió prioritásai az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2018. évi ülésein címmel.

Elhalasztják a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát, Uniós kilátások az első EU–Kuba együttes tanácsi ülésen címmel (a PDOJ 29. pontja).

Csütörtök

Az első két napirendi pont sorrendjét felcserélik: a Loones-jelentés (a PDOJ 4. pontja) lesz az első napirendi pont, a Maurel-jelentés (a PDOJ 14. pontja) pedig a második.

11.30-kor, a szavazások előtt beillesztik Nils Muižnieks, az Európa Tanács emberi jogi megbízottja felszólalását.

A szavazás az alábbi pontokkal egészül ki:

- Roberto Gualtieri jelentése az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről (A8-0030/2018)

- Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított 59122 (DAS-59122-7) kukorica engedélyezése (B8-0122/2018)

- Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × NK603 kukorica és a MON 87427, MON 89034 és NK603 genetikai eseményekből kettőt ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica engedélyezése (B8-0124/2018).

A Parlament jóváhagyja a módosításokat.

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport kéri, hogy A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) munkája és öröksége című nyilatkozatot követően (a PDOJ 30. pontja) nyolcadik napirendi pontként illesszék be a Bizottság nyilatkozatát, A Bizottság volt elnöke, Barroso úr tiltott lobbitevékenységei, például találkozója Katainen biztos úrral címmel.

Felszólal: Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében ismerteti a kérést.

Név szerinti szavazással (241 mellette, 133 ellene, 8 tartózkodás) a Parlament jóváhagyja a kérést.

Felszólal: Victor Boştinaru jelzi, hogy igennel kívánt szavazni.

Csütörtök

Az ENF képviselőcsoport kéri, hogy illesszenek be a napirendbe egy közös vitát a dzsihádistákról, amely magában foglalja Javier Nart jelentését (a PDOJ 16. pontja) és a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a „dzsihádisták Európába visszatérő asszonyairól”.

Felszólal: Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében ismerteti a kérést.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Az ügyrendet megállapítják.


17. A humanitárius helyzet Szíriában és különösen Gútában (vita)

Az Európai Parlament elnökének nyilatkozata: A humanitárius helyzet Szíriában és különösen Gútában (2018/2602(RSP))

Az elnök nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében (Az elnök emlékeztet a Dáis terroristáinak szerepére is a konfliktusban), Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


18. Az Európai Tanács 2018. február 23-i nem hivatalos ülése (vita)

A Tanács nyilatkozata: Az Európai Tanács 2018. február 23-i nem hivatalos ülése (2018/2575(RSP))

Az elnök a vita bevezetéseként nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti és Costas Mavrides.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis és Georgios Epitideios.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vitát berekesztik.


19. A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság határozata a lengyelországi helyzettel kapcsolatban az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Janusz Korwin-Mikke, független.

Felszólal: Frans Timmermans.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Lengyelországban fennálló helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló bizottsági határozatról (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko, az ECR képviselőcsoport nevében, a Lengyelországban fennálló helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló bizottsági határozatról (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton és Harald Vilimsky, az ENF képviselőcsoport nevében, a Lengyelországban fennálló helyzetre vonatkozóan az EUSZ 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló bizottsági határozatról (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.1-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .


20. Az Európai Unió prioritásai az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2018. évi ülésein (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Európai Unió prioritásai az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2018. évi ülésein (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues és Francis Zammit Dimech.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias és Costas Mavrides.

Felszólal: Phil Hogan.

A vitát berekesztik.


21. A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma ***I (vita)

Jelentés a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nicola Danti (az INTA bizottság véleményének előadója), Sofia Ribeiro (az AGRI bizottság véleményének előadója), Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Susanne Melior, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica és Miroslav Mikolášik.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică és Georgios Epitideios.

Felszólal: Phil Hogan és Pilar Ayuso.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.1-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


22. Az alapvető jogok európai uniós helyzete 2016-ban (vita)

Jelentés az alapvető jogok európai uniós helyzetéről 2016-ban [2017/2125(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná és Krisztina Morvai.

Felszólal: Věra Jourová és Frank Engel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.1-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

23. A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) munkája és öröksége (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) munkája és öröksége (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Phil Hogan (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Željana Zovko, Tonino Picula és Eugen Freund.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic és Ivana Maletić.

Felszólal: Phil Hogan és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


24. A Bizottság volt elnöke, Barroso úr tiltott lobbitevékenységei, például találkozója Katainen biztos úrral (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság volt elnöke, Barroso úr tiltott lobbitevékenységei, például találkozója Katainen biztos úrral (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Pervenche Berès.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai és Elly Schlein.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök


25. Több harmadik ország törlése az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékéről (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Több harmadik ország törlése az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékéről (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Phil Hogan (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Theodor Dumitru Stolojan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Dariusz Rosati és Paul Tang, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo és Molly Scott Cato.

Felszólal: Phil Hogan és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


26. Az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások (vita)

Jelentés az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátásokról és kihívásokról [2017/2115(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mireille D'Ornano (az ENVI bizottság véleményének előadója), Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Momchil Nekov, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc és Daciana Octavia Sârbu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Krisztina Morvai.

Felszólal: Phil Hogan és Norbert Erdős.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.1-i jegyzőkönyv, 8.15. pont .


27. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec és Stanislav Polčák.


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 617.959/OJJE).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.12-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2018. május 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat