Rodyklė 
Protokolas
PDF 254kWORD 77k
Trečiadienis, 2018 m. vasario 28 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (kandidatūrų teikimas)
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Frakcijų sudėtis
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tavrkos taisyklių 69c straipsnis)
 11.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 12.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 13.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 14.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 15.Gauti dokumentai
 16.Darbų programa
 17.Humanitarinė padėtis Sirijoje, ypač Gutoje (diskusijos)
 18.2018 m. vasario 23 d. Europos Vadovų Tarybos neoficialus susitikimas (diskusijos)
 19.Komisijos sprendimas dėl padėties Lenkijoje taikyti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį (diskusijos)
 20.ES prioritetai 2018 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (diskusijos)
 21.Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I (diskusijos)
 22.Pagrindinių teisių padėtis ES 2016 m. (diskusijos)
 23.Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) darbas ir įdirbis (diskusijos)
 24.Buvusio Komisijos pirmininko J. M. Barroso neleistina lobisinė veikla, kaip antai susitikimas su Komisijos nariu J. Katainen (diskusijos)
 25.Tam tikrų trečiųjų šalių išbraukimas iš mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo (diskusijos)
 26.ES bitininkystės sektoriaus perspektyvos ir uždaviniai (diskusijos)
 27.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 15.04 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą ir griežtai pasmerkė tiriamosios žurnalistikos atstovo slovako Ján Kuciak ir jo partnerės nužudymą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.

Pirmininkas Parlamento vardu pasmerkė Boko Haram įvykdyto šimto merginų pagrobimą Nigerijos šiaurės rytuose.

Pirmininkas informavo Parlamentą, kad kreipėsi į Bulgarijos vyriausybę, kad apgintų Verts/ALE frakcijos vienos iš pirmininkių Ska Keller teisę į saviraiškos laisvę dėl incidento, susijusio su Bulgarijos ministro pirmininko pavaduotoju Valeri Simeonov.

Kalbėjo: Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou ir Liliana Rodrigues.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (kandidatūrų teikimas)

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnį, gavo šias kandidatūras į laisvą Europos Parlamento Pirmininko pavaduotojo postą:

- Zdzisław Krasnodębski, kurį pasiūlė ECR frakcija,

- Indrek Tarand, kurį pasiūlė ne mažesnis kaip apatinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius.

Rinkimai vyks rytoj, ketvirtadienį, 2018 m. kovo 1 d., 11.30 val (2018 03 01 protokolo 8.1 punktas).


6. Parlamento sudėtis

Suomijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Hannu Takkula paskyrimą Audito Rūmų nariu nuo 2018 m. kovo 1 d.

Kalbėjo Hannu Takkula.

°
° ° °

Ispanijos, Suomijos ir Latvijos kompetentingos institucijos pranešė apie Ana Miranda, Elsi Katainen ir Miroslavs Mitrofanovs, kurie atitinkamai pakeis Iosu Juaristi Abaunz, Hannu Takkula ir Tatjana Ždanoka, išrinkimą Parlamento nariais nuo vasario 28 d., kovo 1 d. ir kovo 5 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad jie buvo išrinkti.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Ana Miranda, Elsi Katainen et Miroslavs Mitrofanovs įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2018 m. kovo 2 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


7. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Geoffroy Didier ir Gabriela Zoană įaliojimus atitinkamai nuo 2017 m. gruodžio 1 d. ir 2018 m. sausio 30 d.


8. Frakcijų sudėtis

David Borrelli nuo 2018 m. vasario 13 d. nebėra EFDD frakcijos narys. Jis priklauso nepriklausomiems Parlamento nariams.

Rikke Karlsson nuo 2018 m. vasario 21 d. nebėra ECR frakcijos narys. Jis priklauso nepriklausomiems Parlamento nariams.

Julie Girling ir Richard nuo 2018 m. vasario 28 d. nebėra ECR frakcijos nariai ir įstojo į PPE frakciją.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PPE, GUE/NGL ir ENF frakcijų prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Geoffroy Didier

JURI komitetas: Ana Miranda vietoj Jiří Maštálka

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Ana Miranda

AGRI komitetas: Jacques Colombier

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Jacques Colombier


10. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tavrkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- IMCO komitetas, remdamasis pakeistu pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Pranešėjas: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ITRE komitetas, remdamasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Pranešėjas: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- ITRE komitetas, remdasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Pranešėjas: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ITRE komitetas, remdasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (nauja redakcija) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Pranešėjas: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ITRE komitetas, remdamasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Pranešėjas: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- ITRE komitetas, remdamasis pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Rapporteure: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali rytoj, kovo 1 d., ketvirtadienį, iki vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


11. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirminininkas pranešė, kad 2018 m. vasario 28 d., trečiadienį, kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šį pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtą teisės aktą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2017 m. rugsėjo, lapkričio I ir II bei gruodžio mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


13. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl reikalavimų, susijusių su nurodytų pavojingų medžiagų pašalinimu iš smulkiųjų atrajotojų, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 V priedas (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - Terminas: 2018 m. gegužės 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl Reglamente (EB) Nr. 470/2009 nurodytų rizikos vertinimo ir rizikos valdymo rekomendacijų metodinių principų nustatymo (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - Terminas: 2018 m. gegužės 14 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl sąvokos „panašus vaistas“ apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 847/2000 (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - Terminas: 2018 m. gegužės 14 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


14. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo įsteigiamos Europos Sąjungos augalų kenkėjų etaloninės laboratorijos ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms ir varikliams taikomų aplinkosauginio veiksmingumo ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/96 (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 673/2005, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomi nacionalinių saugos institucijų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 išdavusių bendrą saugos sertifikatą arba saugos leidimą, vykdomos priežiūros bendrieji saugos būdai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1077/2012 (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 16 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 reikalavimai dėl stabdžių antiblokavimo sistemų, aukšto slėgio energijos kaupimo įtaisų ir vienalinijinių hidraulinių jungčių (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 15 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis sprendimas dėl konstrukcinėms metalu dengtoms sluoksniuotosioms plokštėms taikytinų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.305/2011 (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. vasario 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl duomenų saugojimo sutarčių, sudarytinų taikant tabako gaminių atsekamumo sistemą, pagrindinių elementų C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 15 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 papildomi mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ENVI


15. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA) projektas (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (AB-CHMINACA) (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N (4 fluorfenil) 2 metil N [1 (2 feniletil)piperidin 4 il]propanamidui (4 fluorizobutirilfentaniliui) projektas (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N (1 amino 3,3 dimetil 1 oksobutan 2 il) 1 (cikloheksilmetil) 1H indazol 3 karboksamidui (ADB CHMINACA) projektas (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]oksolan-2-karboksamidui (tetrahidrofuranilfentaniliui; THF-F) projektas (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai metil 2 {[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoatui (5F-MDMB-PINACA) projektas (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008DE/Goodyear“ (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai metil 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-karboksilatui (karfentaniliui) projektas (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

INTA

- Komisijos 2018 m. sausio mėn. patvirtintas kandidatų pakeisti septynis Europos maisto saugos tarnybos Valdančiosios tarybos narius sąrašas (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario ir direktoriaus, atsakingo už pertvarkymo planavimą ir sprendimus, skyrimas (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

DEVE, INTA

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių sudarymo projekto (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A8-0012/2018)

- Pranešimas dėl ES bitininkystės sektoriaus perspektyvų ir problemų (2017/2115(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 ir (ES) 2015/2365. (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjos: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Pranešimas Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita (2017/2072(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetų 62-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (2017/2194(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėjos: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/97 nuostatos dėl valstybių narių perkėlimo priemonių taikymo datos (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2016 m. (2017/2125(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Annemie Turtelboom Audito Rūmų nare (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2017/006ES/Galicia apparel“) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai „Džihadistų pajamų šaltinių panaikinimas. Kova su terorizmo finansavimu“ (2017/2203(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis vasario mėn. II sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 617.959/PDOJ).

Pasikonsultavęs su frakcijomis Pirmininkas pasiūlė šiuos pakeitimus (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Trečiadienis

Pirmininko pareiškimas - Humanitarinė padėtis Sirijoje, ypač Gutoje, paskui frakcijų atstovų pasisakymas, pridedamas kaip pirmas darbotvarkės punktas.

Paskui vyks diskusijos dėl 2018 m. vasario 23 d. Europos Vadovų Tarybos neoficialus susitikimo.

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl ES prioritetų 2018 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose pridedamas kaip ketvirtas darbotvarkės punktas.

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimas dėl ES perspektyvos, susijusios su pirmuoju ES ir Kubos bendru Tarybos posėdžiu (galutinio darbotvarkės projekto 29 punktas) atidedamas.

Ketvirtadienis

Du pirmieji darbotvarkės punktai sukeičiami vietomis: S. Loones pranešimas (galutinio darbotvarkės projekto 4 punktas) bus pirmasis darbotvarkės punktas, o E. Maurel pranešimas – antrasis (galutinio darbotvarkės projekto 14 punktas).

Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro Nilso Muižniekso kalba įterpiama prieš balsavimą 11.30 val.

Į balsavimą įtraukiami šie punktai:

- Roberto Gualtieri pranešimas dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo (A8-0030/2018)

- Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × NK603 ir iš dviejų modifikacijų MON 87427, MON 89034 ir NK603 sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai (B8-0124/2018).

Parlamentas patvirtino šiuos pakeitinimus.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama aštuntu punktu į darbotvarkę įtraukti, po pareiškimo dėl Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) darbo ir įdirbio (galutinio darbotvarkės projekto 30 punktas), Komisijos pareiškimą dėl Buvusio Komisijos pirmininko J. M. Barroso neleistinos lobisinės veiklos, kaip antai susitikimas su Komisijos nariu J. Katainen.

Kalbėjo Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu pristatė prašymą.

Vardiniu balsavimu (241 už, 133 prieš, 8 susilaikė) Parlamentas patvirtino prašymą.

Kalbėjo Victor Boştinaru, jis pranešė, kad norėjo balsuoti už.

Ketvirtadienis

ENF prašymas, kuriuo siekiama į darbotvarkę įtraukti bendras diskusijas dėl džihadistų, su Javier Nart pranešimu (galutinio darbotvarkės projekto 16 punktas), apimančias Komisijos ir Tarybos pareiškimus dėl džihadisčių sugrįžimo į Europą.

Kalbėjo Janice Atkinson ENF frakcijos vardu pristatė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.


17. Humanitarinė padėtis Sirijoje, ypač Gutoje (diskusijos)

Parlamento Pirmininko pareiškimas: Humanitarinė padėtis Sirijoje, ypač Gutoje (2018/2602(RSP))

Pirmininkas padarė pareiškimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu (pirmininkas taip pat priminė, kokį vaidmenį šiame konflikte atlieka Daesh'o teroristai), Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, ir Nicolas Bay ENF frakcijos vardu.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


18. 2018 m. vasario 23 d. Europos Vadovų Tarybos neoficialus susitikimas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: 2018 m. vasario 23 d. Europos Vadovų Tarybos neoficialus susitikimas (2018/2575(RSP))

Pirmininkas padarė pranešimą, pristatydamas diskusijas.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, ir Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hans-Olaf Henkel), Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti ir Costas Mavrides.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


19. Komisijos sprendimas dėl padėties Lenkijoje taikyti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos sprendimas dėl padėties Lenkijoje taikyti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, ir Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Claude Moraes, LIBE komiteto vardu, dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko, ECR frakcijos vardu, dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton ir Harald Vilimsky, ENF frakcijos vardu, dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 01 protokolo 8.13 punktas


20. ES prioritetai 2018 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES prioritetai 2018 m. JT žmogaus teisių tarybos sesijose (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues ir Francis Zammit Dimech.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias ir Costas Mavrides.

Kalbėjo Phil Hogan.

Diskusijos baigtos.


21. Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Nicola Danti (INTA komiteto nuomonės referentas), Sofia Ribeiro (AGRI komiteto nuomonės referentė), Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Susanne Melior S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica ir Miroslav Mikolášik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Pilar Ayuso.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 01 protokolo 8.7 punktas


22. Pagrindinių teisių padėtis ES 2016 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2016 m. [2017/2125(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Frank Engel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 01 protokolo 8.14 punktas


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

23. Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) darbas ir įdirbis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) darbas ir įdirbis (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Phil Hogan (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Željana Zovko, Tonino Picula ir Eugen Freund.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


24. Buvusio Komisijos pirmininko J. M. Barroso neleistina lobisinė veikla, kaip antai susitikimas su Komisijos nariu J. Katainen (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Buvusio Komisijos pirmininko J. M. Barroso neleistina lobisinė veikla, kaip antai susitikimas su Komisijos nariu J. Katainen (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai ir Elly Schlein.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


25. Tam tikrų trečiųjų šalių išbraukimas iš mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tam tikrų trečiųjų šalių išbraukimas iš mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Phil Hogan (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Dariusz Rosati ir Paul Tang (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo ir Molly Scott Cato.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Monika Panayotova.

Diskusijos baigtos.


26. ES bitininkystės sektoriaus perspektyvos ir uždaviniai (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bitininkystės sektoriaus perspektyvų ir uždavinių [2017/2115(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Mireille D'Ornano (ENVI komiteto nuomonės referentė), Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Momchil Nekov S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc ir Daciana Octavia Sârbu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Norbert Erdős.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 03 01 protokolo 8.15 punktas


27. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec ir Stanislav Polčák.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 617.959/OJJE).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.12 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika