Indekss 
Protokols
PDF 254kWORD 76k
Trešdiena, 2018. gada 28. februāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (kandidatūru iesniegšana)
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Darba kārtība
 17.Humanitārā situācija Sīrijā, jo īpaši Gutā (debates)
 18.Eiropadomes neformālā sanāksme 2018. gada 23. februārī (debates)
 19.Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (debates)
 20.ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās (debates)
 21.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (debates)
 22.Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (debates)
 23.Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai darbs un mantojums (debates)
 24.Aizliegtās bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso lobija darbības, tādas kā tikšanās ar komisāru J. Katainen (debates)
 25.Vairāku trešo valstu izņemšana no ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (debates)
 26.ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (debates)
 27.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2018. gada 8. februārī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.04.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, lai stingri nosodītu Slovākijas izmeklēšanas žurnālista Ján Kuciak un viņa dzīvesbiedres slepkavību.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā nosodīja aptuveni simts meiteņu nolaupīšanu, ko Nigērijas ziemeļaustrumos pastrādāja Boko Haram.

Priekšsēdētājs informēja Parlamentu, ka viņš ir sazinājies ar Bulgārijas valdību, lai saistībā ar incidentu, kurā bija iesaistīts Bulgārijas premjerministra vietnieks Valeri Simeonov, aizstāvētu Verts/ALE grupas līdzpriekšsēdētājas Ska Keller tiesības uz vārda brīvību.

Uzstājās Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou un Liliana Rodrigues.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


5. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (kandidatūru iesniegšana)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 15. pantu viņš ir saņēmis šādas kandidatūras uz vakanto Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka amata vietu:

- Zdzisław Krasnodębski – izvirzījusi ECR grupa,

- Indrek Tarand – izvirzījuši vairāki deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu.

Ievēlēšana notiks nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2018. gada 1. martā, plkst. 11.30 (1.3.2018. protokola 8.1. punkts).


6. Parlamenta sastāvs

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Hannu Takkula ir iecelts par Eiropas Revīzijas palātas locekli, sākot ar 2018. gada 1. martu.

Uzstājās Hannu Takkula.

°
° ° °

Spānijas, Somijas un Latvijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ana Miranda, Elsi Katainen un Miroslavs Mitrofanovs ir iecelti par Eiropas Parlamenta deputātiem attiecīgi Iosu Juaristi Abaunz, Hannu Takkula un Tatjanas Ždanokas vietā attiecīgi, sākot ar 2018. gada 28. februāri, 1. martu un 5. martu.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Ana Miranda, Elsi Katainen un Miroslava Mitrofanova pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2018. gada 2. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 2. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar minēto dienu, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Geoffroy Didier un Gabriela Zoană deputāta mandātus, attiecīgi sākot ar 2017. gada 1. decembri un 2018. gada 30. janvāri.


8. Politisko grupu sastāvs

No 2018. gada 13. februāra David Borrelli vairs nav EFDD grupas loceklis. Viņš ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.

No 2018. gada 21. februāra Rikke Karlsson vairs nav ECR grupas locekle. Viņa ir pie politiskajām grupām nepiederoša deputāte.

No 2018. gada 28. februāra Julie Girling un Richard Ashworth vairs nav ECR grupas locekļi un ir pievienojušies PPE grupai.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE, GUE/NGL grupas un ENF grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Geoffroy Didier,

JURI komiteja: Ana Miranda – Jiří Maštálka vietā,

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Ana Miranda,

AGRI komiteja: Jacques Colombier,

Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Jacques Colombier.


10. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- IMCO komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču tiešsaistes un cita veida distances pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Referents: Pascal Arimont (A8-0043/2018);

- ITRE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Referents: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018);

- ITRE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Referents: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018);

- ITRE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Referents: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018);

- ITRE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Referents: Flavio Zanonato (A8-0039/2018);

- ITRE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Referente: Françoise Grossetête (A8-0037/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, proti, ceturtdienas, 1. marta, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


11. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 28. februārī, parakstīja šādu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtu tiesību aktu:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ un groza Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD)).


12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2017. gada septembra sesijā, novembra I un II sesijā un decembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


13. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 V pielikumu groza attiecībā uz prasībām, ko piemēro īpašo riska materiālu izņemšanai no mazajiem atgremotājiem (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - termiņš: 2018. gada 20. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko iedibina Regulā (EK) Nr. 470/2009 minētos riska izvērtēšanas un riska pārvaldības ieteikumu metodiskos principus (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - termiņš: 2018. gada 14. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 847/2000 attiecībā uz jēdziena “līdzīgas zāles” definīciju (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - termiņš: 2018. gada 14. maijs)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jomā (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 7. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu un to motoru ekoloģiskajiem raksturlielumiem un spēkiekārtu veiktspēju, un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/96 (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 12. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko izveido kopīgas drošības metodes uzraudzībai, ko valstu drošības iestādes veic pēc vienotā drošības sertifikāta vai drošības atļaujas izdošanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798, un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1077/2012 (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/68 groza attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar bremžu pretbloķēšanas sistēmām, enerģijas uzkrāšanas augstspiediena ierīcēm un vienas līnijas tipa hidrauliskiem savienojumiem (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 15. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 15. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētais lēmums par piemērojamām sistēmām, ar kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 novērtē un pārbauda metāla apšuvuma sendvičtipa paneļu, kas paredzēti būvkonstrukcijām, ekspluatācijas īpašību noturību (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 19. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula par tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmu ietvaros noslēdzamo datu glabāšanas līgumu pamatelementiem C(2017)08415 - 2017/3026(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 15. decembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/TI, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, BUDG

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3-metil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (AB-CHMINACA) (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(4-fluorfenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]propānamīdam (4-fluorizobutirilfentanilam) (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]oksolān-2-karboksamīdam (tetrahidrofuranilfentanilam; THF-F) (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-{[1-(5-fluorpentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoātam (5F-MDMB-PINACA, 5F-ADB) (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Vācijas pieteikumu EGF/2017/008DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Projekts Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidīn-4-karboksilātam (karfentanilam) (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Komisijas 2018. gada janvārī apstiprinātais kandidātu saraksts, ar kuriem tiek nomainīti septiņi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļi (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Priekšlikums Vienotā noregulējuma valdes locekļa un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktora iecelšanai amatā (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, INTA

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A8-0012/2018).

- Ziņojums par ES biškopības nozares perspektīvām un izaicinājumiem (2017/2115(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Norbert Erdős (A8-0014/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - ECON komiteja - Referenti: Jakob von Weizsäcker un Kay Swinburne (A8-0015/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0018/2018).

- Ziņojums par banku savienību — 2017. gada ziņojumu (2017/2072(INI)) - ECON komiteja - Referents: Sander Loones (A8-0019/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A8-0020/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Pilar Ayuso (A8-0021/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par Savienības prioritātēm Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (2017/2194(INI)) - FEMM komiteja - Referentes: Ángela Vallina un Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0024/2018).

- Ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā (2017/2125(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Frank Engel (A8-0025/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Annemie Turtelboom par Revīzijas palātas locekli (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0027/2018).

- Ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Urmas Paet (A8-0032/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/006/ ES/ Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Esteban González Pons (A8-0033/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par džihādistu ienākumu avotu likvidēšanu — vēršanos pret terorisma finansēšanu (2017/2203(INI)) - AFET komiteja - Referents: Javier Nart (A8-0035/2018).


16. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada februāra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 617.959/PDOJ).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja izdarīt turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 149.a pants).

Trešdiena

Kā pirmais punkts darba kārtībā ir iekļauts Priekšsēdētāja paziņojums par humanitāro situāciju Sīrijā, jo īpaši Gutā, kuram seko politisko grupu apaļā galda diskusija.

Tam sekos debates par Eiropadomes neformālo sanāksmi 2018. gada 23. februārī.

Kā ceturtais darba kārtības punkts ir iekļauts Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par ES prioritātēm ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās.

Ir pārcelts Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par ES perspektīvu attiecībā uz ES un Kubas Apvienotās padomes pirmo sanāksmi (GDKP 29. punkts).

Ceturtdiena

Ir apmainīti vietām pirmie divi darba kārtības punkti: Loones ziņojums (GDKP 4. punkts) ir pirmais darba kārtības punkts, un Maurel ziņojums – otrais punkts (GDKP 14. punkts).

Pirms balosošanas plkst. 11.30 ir iekļauta Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka runa.

Balsošanas laikā ir iekļauti šādi punkti:

- Roberto Gualtieri ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu (A8-0030/2018);

- Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana (B8-0122/2018);

- Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana (B8-0124/2018).

Parlaments apstiprināja minētos grozījumus.

Trešdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums pēc paziņojuma par Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai darbu un mantojumu (GDKP 30. punkts) kā astoto darba kārtības punktu iekļaut Komisijas paziņojumu par aizliegtajām bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso lobija darbībām, tādām kā tikšanās ar komisāru J. Katainen.

Uzstājās Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, lai izklāstītu pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (241 par, 133 pret, 8 atturas), Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Victor Boştinaru, lai paziņotu, ka viņš būtu gribējis balsot par.

Ceturtdiena

ENF grupas pieprasījums darba kārtībā iekļaut kopīgu diskusiju par džihādistiem, kurā kopā ar Javier Nart ziņojumu (GDKP 16. punkts) būtu ietverti Padomes un Komisijas paziņojumi par džihādistu sievu atgriešanos Eiropā.

Uzstājās Janice Atkinson ENF grupas vārdā, lai izklāstītu pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


17. Humanitārā situācija Sīrijā, jo īpaši Gutā (debates)

Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums: Humanitārā situācija Sīrijā, jo īpaši Gutā (2018/2602(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā (sēdes vadītājs atgādināja arī par Daesh teroristu lomu konfliktā), Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā un Nicolas Bay ENF grupas vārdā.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


18. Eiropadomes neformālā sanāksme 2018. gada 23. februārī (debates)

Padomes paziņojums: Eiropadomes neformālā sanāksme 2018. gada 23. februārī (2018/2575(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti un Costas Mavrides.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis un Georgios Epitideios.

Uzstājās Frans Timmermans.

Debates tika slēgtas.


19. Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (2018/2541(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Stanisław Żółtek ENF grupas vārdā un Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Frans Timmermans.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdā – par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā – par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton un Harald Vilimsky, ENF grupas vārdā par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.13. punkts.


20. ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās (2018/2603(RSP)).

Phil Hogan (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues un Francis Zammit Dimech.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias un Costas Mavrides.

Uzstājās Phil Hogan.

Debates tika slēgtas.


21. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Pilar Ayuso (A8-0021/2018).

Pilar Ayuso iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Nicola Danti (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Sofia Ribeiro (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Renate Sommer PPE grupas vārdā, Susanne Melior S&D grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica un Miroslav Mikolášik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică un Georgios Epitideios.

Uzstājās Phil Hogan un Pilar Ayuso.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.7. punkts.


22. Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (debates)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā [2017/2125(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Frank Engel (A8-0025/2018).

Frank Engel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Anna Záborská PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho un Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná un Krisztina Morvai.

Uzstājās Věra Jourová un Frank Engel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.14. punkts.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

23. Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai darbs un mantojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai darbs un mantojums (2018/2530(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Phil Hogan (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Željana Zovko, Tonino Picula un Eugen Freund.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic un Ivana Maletić.

Uzstājās Phil Hogan un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


24. Aizliegtās bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso lobija darbības, tādas kā tikšanās ar komisāru J. Katainen (debates)

Komisijas paziņojums: Aizliegtās bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso lobija darbības, tādas kā tikšanās ar komisāru J. Katainen (2018/2605(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai un Elly Schlein.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


25. Vairāku trešo valstu izņemšana no ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Vairāku trešo valstu izņemšana no ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (2017/2564(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Phil Hogan (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Dariusz Rosati un Paul Tang, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo un Molly Scott Cato.

Uzstājās Phil Hogan un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


26. ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (debates)

Ziņojums par ES biškopības nozares perspektīvām un izaicinājumiem [2017/2115(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Erdős (A8-0014/2018).

Norbert Erdős iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Mireille D'Ornano (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniel Buda PPE grupas vārdā, Momchil Nekov S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc un Daciana Octavia Sârbu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Krisztina Morvai.

Uzstājās Phil Hogan un Norbert Erdős.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.15. punkts.


27. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec un Stanislav Polčák.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 617.959/OJJE).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.12.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika