Kazalo 
Zapisnik
PDF 250kWORD 76k
Sreda, 28. februar 2018 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (vložitev kandidatur)
 6.Sestava Parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 12.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Razpored dela
 17.Humanitarne razmere v Siriji, zlasti v Guti (razprava)
 18.Neformalno srečanje Evropskega sveta 23. februarja 2018 (razprava)
 19.Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (razprava)
 20.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018 (razprava)
 21.Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (razprava)
 22.Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (razprava)
 23.Delo in zapuščina Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (razprava)
 24.Prepovedane lobistične dejavnosti nekdanjega predsednika Komisije Barrosa, na primer srečanje s komisarjem Katainenom (razprava)
 25.Umik številnih tretjih držav s seznama EU nesodelujočih jursidikcij za davčne namene (razprava)
 26.Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (razprava)
 27.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 8. februarja 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.04.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je odločno obsodil umor slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove partnerice.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Predsednik je v imenu Parlamenta obsodil skupino Boko Haram, ki je na severovzhodu Nigerije ugrabila približno sto deklic.

Predsednik je obvestil Parlament, da je posredoval pri bolgarski vladi, da bi zaščitil pravico do svobode izražanja sopredsednice skupine Verts/ALE Ska Keller, in sicer zaradi dogodka, v katerega je bil vpleten podpredsednik bolgarske vlade Valeri Simeonov.

Govorili so Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou in Liliana Rodrigues.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (vložitev kandidatur)

Predsednik je v skladu s členom 15 Poslovnika obvestil, da je prejel naslednje kandidature za nezasedeno mesto podpredsednika Evropskega parlamenta:

- Zdzisław Krasnodębski, ki ga je predlagala skupina ECR,

- Indrek Tarand, ki ga je predlagalo več poslancev , ki je izpolnjevalo zahtevani prag.

Volitve bodo jutri, v četrtek, 1. marca 2018 ob 11.30 (točka 8.1 zapisnika z dne 1.3.2018).


6. Sestava Parlamenta

Pristojni finski organi so sporočili, da je bil Hannu Takkula s 1. marcem 2018 imenovan za člana Evropskega Računskega sodišča.

Govoril je Hannu Takkula.

°
° ° °

Pristojni španski, finski in latvijski organi so sporočili, da so bili z 28. februarjem, 1. marcem oziroma 5. marcem 2018 Ana Miranda, Elsi Katainen in Miroslavs Mitrofanovs izvoljeni v Evropski parlament, kjer bodo namdomestili Iosu Juaristi Abaunz, Hannuja Takkulo oziroma Tatjano Ždanokoa.

Parlament se je seznanil z njihovo izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Ana Miranda, Elsi Katainen in Miroslavs Mitrofanovs polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 2. marca 2018.

V skladu s členom 4(1) in (2) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Geoffroya Didiera in Gabriela Zoană, in sicer od 1. decembra 2017 oziroma od 30. januarja 2018.


8. Članstvo v političnih skupinah

David Borrelli je prenehal biti član skupine EFDD z veljavo od 13. februarja 2018. Sedaj je neodvisni poslanec.

Rikke Karlsson je prenehala biti članica skupine ECR z veljavo od 21. februarja 2018. Sedaj je neodvisni poslanka.

Julie Girling in Richard Ashworth sta prenehala biti člana skupine ECR z veljavo od 28. februarja 2018 in sta prestopila v skupino.


9. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupin PPE, GUE/NGL in ENF je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Geoffroy Didier

odbor JURI: Ana Miranda namesto Jiříja Maštálke

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Ana Miranda

odbor AGRI: Jacques Colombier

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija: Jacques Colombier.


10. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor IMCO, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Poročevalec: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- odbor ITRE, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Poročevalec: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- odbor ITRE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Poročevalec: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- odbor ITRE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Poročevalec: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- odbor ITRE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Poročevalec: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- odbor ITRE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo, pred polnočjo jutri, v četrtek, 1. marca, glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je skupaj s predsednikom Sveta v sredo,, 28. februarja 2018, podpisal naslednji akt, sprejet z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (EU) 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem septembra, prvim in drugim delnim zasedanjem novembra ter delnim zasedanjem decembra 2017, so na voljo na spletišču Europarl.


13. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri malih prežvekovalcih (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - rok: 20 maj 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi metodoloških načel ocene tveganja in priporočil za obvladovanje tveganja iz Uredbe (ES) št. 470/2009 (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - rok: 14 maj 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 847/2000 glede opredelitve pojma „podobno zdravilo“ (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - rok: 14 maj 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z ustanovitvijo referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema za kmetijska in gozdarska vozila ter njihove motorje in o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi skupnih varnostnih metod za nadzor, ki ga izvajajo nacionalni varnostni organi po izdaji enotnega varnostnega spričevala ali varnostnega pooblastila v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 1077/2012 (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/68 glede zahtev za protiblokirne zavorne sisteme, visokotlačne naprave za shranjevanje energije in enovodne hidravlične povezave (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravkih Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. februarja 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirani sklep Komisije o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti kovinskih sendvič plošč, namenjenih vgradnji v nosilne konstrukcije, v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 19. februar 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseci od datuma prejetja dne 15. december 2017

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: dodatna 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: ENVI


15. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, BUDG

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-(1-amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid (AB-CHMINACA) (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il)propanamid (4-fluoroizobutirilfentanil) (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]oksolan-2-karboksamid (tetrahidrofuranilfentanil; THF-F) (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat (5F-MDMB-PINACA) (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nemčije – EGF/2017/008DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-karboksilat (karfentanil) (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Seznam kandidatov za zamenjavo sedmih članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane, kot ga je odobrila Komisija januarja 2018 (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Predlog za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje in direktorja za načrtovanje in odločitve o reševanju (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

DEVE, INTA

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi več zakonodajnih aktov na področju pravosodja, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členu 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: József Szájer (A8-0012/2018)

- Poročilo o možnostih in izzivih za čebelarski sektor EU (2017/2115(INI)) - odbor AGRI - Poročevalec: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - odbor ECON - Poročevalke: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2017 (2017/2072(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu o prednostnih nalogah EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (2017/2194(INI)) - odbor FEMM - Poročevalke: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (2017/2125(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Poročilo o imenovanju Annemie Turtelboom za članico Računskega sodišča (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Poročilo o priporočilu Komisije o imenovanju člana Enotnega odbora za reševanje (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Španija – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o ustavitvi finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma (2017/2203(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda delnega plenarnega zasedanja februar II (PE 617.959/PDOJ).

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe (člen 149a poslovnika):

Sreda

Na dnevni red se kot prva točka doda izjava predsednika - Humanitarne razmere v Siriji, zlasti v Guti, ki ji sledijo govori v imenu političnih skupin.

Tej točki sledi razprava o neformalnem srečanju Evropskega sveta 23. februarja 2018.

Na dnevni red se kot četrta točka doda izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o prednostnih nalogah EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018.

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o perspektivah EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba (točka 29 osnutka dnevnega reda) je preložena.

Četrtek

Zamenja se vrstni red prvih dveh točk dnevnega reda : poročilo Loones (točka 4 osnutka dnevnega reda) je torej prva točka dnevnega reda, poročilo Maurel pa druga (točka 14 osnutka dnevnega reda).

Ob 11.30, pred glasovanjem, se na dnevni red doda govor Nilsa Muižnieksa, komisarja Sveta Evrope za človekove pravice.

Med točke glasovanja se dodajo:

- poročilo Roberta Gualtierija o imenovanju člana Enotnega odbora za reševanje (A8-0030/2018)

- nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603 (B8-0124/2018).

Parlament je te spremembe potrdil.

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot osma točka po izjavi o delu in zapuščini Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (točka 30 osnutka dnevnega reda) doda izjava Komisije o prepovedanih lobističnih dejavnostih nekdanjega predsednika Komisije Barrosa, na primer srečanju s komisarjem Katainenom.

Govoril je Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL in predstavil zahtevo.

S poimenskim glasovanjem (241 za, 133 proti, 8 vzdržanih) je Parlament odobril zahtevo.

Govoril je Victor Boştinaru, da bi opozoril, da je želel glasovati za.

Četrtek

Zahteva skupine ENF, da se na dnevni red uvrsti skupna razprava o džihadistih, ki bo ob poročilu Javierja Narta (točka 16 osnutka dnevnega reda) vključevala izjavi Sveta in Komisije o “ženah džihadistov, ki se vračajo v Evropo”.

Govorila je Janice Atkinson v imenu skupine ENF, ki je predstavila zahtevo.

Parlament je zahtevo zavrnil.

S tem je bil določen razpored dela.


17. Humanitarne razmere v Siriji, zlasti v Guti (razprava)

Izjava predsednika Parlamenta: Humanitarne razmere v Siriji, zlasti v Guti (2018/2602(RSP))

Predsednik je podal izjavo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE (predsednik je opozoril tudi na vlogo teroristične skupine Daiš v konfliktu), Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, in Nicolas Bay v imenu skupine ENF.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


18. Neformalno srečanje Evropskega sveta 23. februarja 2018 (razprava)

Izjava Sveta: Neformalno srečanje Evropskega sveta 23. februarja 2018 (2018/2575(RSP))

Predsednik je podal izjavo, s katero je začel razpravo.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti in Costas Mavrides.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis in Georgios Epitideios.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.


19. Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (razprava)

Izjava Komisije: Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorila je Roberta Metsola v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Stanisław Żółtek v imenu skupine ENF, in Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec.

Govoril je Frans Timmermans.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, o sklepu Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko, v imenu skupine ECR, o sklepu Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton in Harald Vilimsky, v imenu skupine ENF, o sklepu Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 1.3.2018.


20. Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018 (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues in Francis Zammit Dimech.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias in Costas Mavrides.

Govoril je Phil Hogan.

Razprava se je zaključila.


21. Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso je predstavila poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Nicola Danti (pripravljavec mnenja odbora INTA), Sofia Ribeiro (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Renate Sommer v imenu skupine PPE, Susanne Melior v imenu skupine S&D, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica in Miroslav Mikolášik.

Po postopku "catch the eye" je govorila Michaela Šojdrová.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică in Georgios Epitideios.

Govorila sta Phil Hogan in Pilar Ayuso.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 1.3.2018.


22. Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 (razprava)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016 [2017/2125(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Anna Záborská v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho in Juan Fernando López Aguilar.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná in Krisztina Morvai.

Govorila sta Věra Jourová in Frank Engel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 1.3.2018.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

23. Delo in zapuščina Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Delo in zapuščina Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Phil Hogan (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Dubravka Šuica v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Željana Zovko, Tonino Picula in Eugen Freund.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic in Ivana Maletić.

Govorila sta Phil Hogan in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


24. Prepovedane lobistične dejavnosti nekdanjega predsednika Komisije Barrosa, na primer srečanje s komisarjem Katainenom (razprava)

Izjava Komisije: Prepovedane lobistične dejavnosti nekdanjega predsednika Komisije Barrosa, na primer srečanje s komisarjem Katainenom (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai in Elly Schlein.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica


25. Umik številnih tretjih držav s seznama EU nesodelujočih jursidikcij za davčne namene (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Umik številnih tretjih držav s seznama EU nesodelujočih jursidikcij za davčne namene (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Phil Hogan (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, David Coburn v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Dariusz Rosati in Paul Tang, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo in Molly Scott Cato.

Govorila sta Phil Hogan in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


26. Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU (razprava)

Poročilo o možnostih in izzivih za čebelarski sektor EU [2017/2115(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Mireille D'Ornano (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Daniel Buda v imenu skupine PPE, Momchil Nekov v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zullo v imenu skupine EFDD, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc in Daciana Octavia Sârbu.

Po postopku "catch the eye" so govorili Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Krisztina Morvai.

Govorila sta Phil Hogan in Norbert Erdős.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.15 zapisnika z dne 1.3.2018.


27. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec in Stanislav Polčák.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 617.959/OJJE).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.12.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 24. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov