Index 
Protokoll
PDF 253kWORD 75k
Onsdagen den 28 februari 2018 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Val av en vice talman för Europaparlamentet (inkomna nomineringar)
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Arbetsplan
 17.Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta (debatt)
 18.Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018 (debatt)
 19.Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (debatt)
 20.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 (debatt)
 21.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (debatt)
 22.Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (debatt)
 23.Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (debatt)
 24.Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen (debatt)
 25.Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (debatt)
 26.Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (debatt)
 27.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 8 februari 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.04.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han med kraft fördömde mordet på den slovakiska undersökande journalisten Ján Kuciak och hans partner.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talmannen fördömde på parlamentets vägnar Boko Harams bortförande av ett hundratal unga flickor i nordöstra Nigeria.

Talmannen meddelade att han kontaktat Bulgariens regering för att försvara yttrandefriheten för Verts/ALE-gruppens medordförande Ska Keller med anledning av en incident där Bulgariens vice premiärminister Valeri Simeonov var inblandad.

Talare: Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou och Liliana Rodrigues.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Val av en vice talman för Europaparlamentet (inkomna nomineringar)

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 15 i arbetsordningen, att följande kandidater nominerats till posten som vice talman för Europaparlamentet:

- Zdzisław Krasnodębski, nominerad av ECR-gruppen,

- Indrek Tarand, nominerad av flera ledamöter som uppnår minst det höga tröskelvärdet.

Valet skulle genomföras påföljande dag, torsdagen den 1 mars 2018 kl. 11.30 (punkt 8.1 i protokollet av den 1.3.2018).


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Hannu Takkula utnämnts till ledamot av Europeiska revisionsrätten med verkan från den 1 mars 2018.

Talare: Hannu Takkula.

°
° ° °

De behöriga spanska, finska och lettiska myndigheterna hade meddelat att följande personer valts till ledamöter av Europaparlamentet: Ana Miranda, Elsi Katainen och Miroslavs Mitrofanovs med verkan från den 28 februari, 1 mars respektive 5 mars 2018. De ersätter Iosu Juaristi Abaunz, Hannu Takkula respektive Tatjana Ždanoka.

Parlementet noterade att dessa personer valts.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Ana Miranda, Elsi Katainen och Miroslavs Mitrofanovs fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Janusz Korwin-Mikke hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 2 mars 2018.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Geoffroy Didier och Gabriela Zoană, med verkan från den 1 december 2017 respektive den 30 januari 2018.


8. De politiska gruppernas sammansättning

David Borrelli hade med verkan från den 13 februari 2018 utträtt ur EFDD-gruppen och blivit grupplös ledamot.

Rikke Karlsson hade med verkan från den 21 februari 2018 utträtt ur ECR-gruppen och blivit grupplös ledamot.

Julie Girling och Richard Ashworth hade med verkan från den 28 februari 2018 utträtt ur ECR-gruppen och anslutit sig till PPE-gruppen.


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE, GUE/NGL och ENF godkände parlamentet följande utnämningar:

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Geoffroy Didier

JURI-utskottet: Ana Miranda i stället för Jiří Maštálka

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Ana Miranda

AGRI-utskottet: Jacques Colombier

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet: Jacques Colombier


10. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Föredragande: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (omarbetning) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Föredragande: Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Föredragande: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)). Föredragande: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)). Föredragande: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- ITRE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD)). Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt påföljande dag, torsdagen den 1 mars, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han onsdagen den 28 februari 2018 tillsammans med rådets ordförande hade undertecknat nedanstående rättsakt som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 2009/22/EG (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))


12. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna september, november I och II och december 2017 finns på Europarl.


13. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller kraven på avlägsnande av specificerat riskmaterial från små idisslare (D048017/06 - 2018/2588(RPS) - tidsfrist: 20 maj 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om de metodologiska principerna för den riskbedömning och de rekommendationer för riskhantering som avses i förordning (EG) nr 470/2009 (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - tidsfrist: 14 maj 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av förordning (EG) nr 847/2000 vad gäller definitionen av uttrycket ”liknande läkemedel” (D055089/02 - 2018/2582(RPS) - tidsfrist: 14 maj 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom inrättande av EU-referenslaboratorier för växtskadegörare (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda för jordbruks- och skogsbruksfordon och motorer till sådana fordon samt om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/96 (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Bilaga till kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av gemensamma säkerhetsmetoder för de nationella säkerhetsmyndigheternas tillsyn efter utfärdandet av ett gemensamt säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 1077/2012 (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/68 vad gäller krav beträffande låsningsfria bromssystem, energilagringsanordningar med högt tryck och hydrauliska kopplingar av typen med enkel ledning (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade beslut om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för metallklädda sandwichpaneler avsedda för konstruktionsändamål i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 19 februari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 extra månader på Europaparlamentets begäran

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226 (COM(2017)0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och rättsligt samarbete, asyl och migration) (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrollåtgärder (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (AB-CHMINACA) kontrollåtgärder (05390/2018 - C8-0026/2018 - 2017/0341(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-(4-fluorfenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl)propanamid (4-fluorisobutyrylfentanyl) kontrollåtgärder (05386/2018 - C8-0027/2018 - 2017/0339(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrollåtgärder (05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]oxolan-2-karboxamid (tetrahydrofuranylfentanyl; THF-F) kontrollåtgärder (05395/2018 - C8-0029/2018 - 2017/0342(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoat (5F-MDMB-PINACA) kontrollåtgärder (05394/2018 - C8-0030/2018 - 2017/0346(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för en ansökan från Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 1-(2-fenyletyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidin-4-karboxylat (karfentanil) kontrollåtgärder (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12564/2017 - C8-0033/2018 - 2017/0185(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förteckning över kandidater för att ersätta av sju ledamöter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som godkänts av kommissionen i januari 2018 (05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Förslag att utse en ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden / direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG

- Rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

2) från parlamentets utskott

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A8-0012/2018)

- Betänkande om möjligheter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (2017/2115(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Jakob von Weizsäcker, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

- Betänkande om bankunionen – årsrapport 2017 (2017/2072(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Sander Loones (A8-0019/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A8-0020/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (2017/2194(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Betänkande om årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2016 (2017/2125(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Betänkande om utnämning av Annemie Turtelboom till ledamot av revisionsrätten (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

- Betänkande om kommissionens förslag om utnämningen av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism (2017/2203(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Javier Nart (A8-0035/2018)


16. Arbetsplan

Det slutgiltiga försslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden februari II (PE 617.959/PDOJ) hade delats ut.

Efter samråde med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar (artikel 149a i arbetsordningen):

Onsdag

Ett uttalande av talmannen om den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta, följt av en omgång talare från de politiska grupperna, lades till som första punkt på föredragningslistan.

En debatt om Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018 lades till som andra punkt på föredragningslistan.

Ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 lades till som fjärde punkt på föredragningslistan.

Uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba (punkt 29, PDOJ) sköts upp.

Torsdag

Ordningen på de två första punkterna kastades om: Loones betänkande (punkt 4, PDOJ) skulle tas först och Maurels betänkande därefter (punkt 14, PDOJ).

Ett anförande av Nils Muižnieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, lades till kl. 11.30 före omröstningen.

Omröstningen - följande ärenden lades till:

- Roberto Gualtieris betänkande om utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (A8-0030/2018)

- Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 (B8-0124/2018).

Parlementet godkände ändringarna.

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till ett uttalande av kommissionen om kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen, som åttonde punkt, efter kommissionens uttalande om arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (punkt 30, PDOJ),

Talare: Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för begäran.

Genom omröstning med namnupprop (241 röster för, 133 röster emot, 8 nedlagda röster) godkände parlementet begäran.

Talare: Victor Boştinaru, som meddelade att han hade velat rösta för begäran.

Torsdag

Begäran från ENF-gruppen om att lägga till en gemensam debatt om jihadister på föredragningslistan, där man tillsammans med Javier Narts betänkande (punkt 16, PDOJ) skulle ta upp uttalanden av rådet och kommissionen om fruar till jihadister som återvänder till Europa.

Talare: Janice Atkinson för ENF-gruppen, som redogjorde för begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


17. Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta (debatt)

Uttalande av Europaparlamentets talman: Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta (2018/2602(RSP))

Talmannen gjorde ett uttalande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen (talmannen påminde även om IS-terroristernas roll i konflikten), Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Nicolas Bay för ENF-gruppen.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018 (debatt)

Uttalande av rådet: Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018 (2018/2575(RSP))

Talmannen gjorde ett uttalande som inledning på debatten.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro Silva Pereira, Daniele Viotti och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Nikolaos Chountis och Georgios Epitideios.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, och Janusz Korwin-Mikke, grupplös.

Talare: Frans Timmermans.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018);

—   Ryszard Antoni Legutko, för ECR-gruppen, om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP)) (B8-0120/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton och Harald Vilimsky, för ENF, om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen (2018/2541(RSP)) (B8-0121/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 1.3.2018.


20. EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Cristian Dan Preda, Liliana Rodrigues och Francis Zammit Dimech.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias och Costas Mavrides.

Talare: Phil Hogan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Renate Sommer för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Seán Kelly, Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica och Miroslav Mikolášik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Clara Eugenia Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică och Georgios Epitideios.

Talare: Phil Hogan och Pilar Ayuso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 1.3.2018.


22. Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2016 [2017/2125(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Frank Engel (A8-0025/2018)

Frank Engel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová och Frank Engel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 1.3.2018.


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

23. Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (2018/2530(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Željana Zovko, Tonino Picula och Eugen Freund.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic och Ivana Maletić.

Talare: Phil Hogan och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


24. Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, och Pervenche Berès.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Krisztina Morvai och Elly Schlein.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman


25. Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (2017/2564(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe Kofod, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Dariusz Rosati och Paul Tang, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo och Molly Scott Cato.

Talare: Phil Hogan och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (debatt)

Betänkande om framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU [2017/2115(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Mireille D'Ornano (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Daniel Buda för PPE-gruppen, Momchil Nekov för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław Adam Siekierski, Pavel Poc och Daciana Octavia Sârbu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Krisztina Morvai.

Talare: Phil Hogan och Norbert Erdős.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.15 i protokollet av den 1.3.2018.


27. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec och Stanislav Polčák.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 617.959/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.12.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Händel, Jamet, Le Pen, Nilsson, Ponga, Punset, Žitňanská

Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy