Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0138(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0016/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0016/2018

Συζήτηση :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0050

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες

3. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Ο Emmanuel Maurel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Tom Vandenkendelaere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Ivan Štefanec, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Emmanuel Maurel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου