Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel

8.1. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)
Doslovný zápis

Predseda oznámil, že dostal návrhy kandidátov Indreka Taranda a Zdzisława Krasnodębskiho (2018/2578(RSO))

Kandidáti uviedli, že so svojim navrhnutím za kandidáta súhlasia.

Predseda rozhodol, že hlasovanie sa uskutoční tajne pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie sa uskutočnilo.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Počet hlasujúcích:   631

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   469

Prázdne hlasovacie lístky:   162

Absolútna väčšina:   235

Počet získaných hlasov:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 1.3.2018).)

Predseda oznámil, že Zdzisław Krasnodębski bol zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu a zablahoželal mu k zvoleniu.

V súlade s článkom 20 ods. 1 novozvolený podpredseda Parlamentu zaujal miesto svojho predchodcu Ryszarda Czarneckiho podľa jeho prednostného poradia.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Posledná úprava: 25. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia