Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 1. marts 2018 - Bruxelles

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Ryszard Czarnecki)

Formanden meddelte, at han havde modtaget indstilling af hhv. Indrek Tarand og Zdzisław Krasnodębski som kandidat til hvervet (2018/2578(RSO))

Kandidaterne havde hver især meddelt, at de gav deres samtykke til deres respektive kandidatur.

Formanden besluttede at gå over til afstemningen, der foregik elektronisk som hemmelig afstemning.

Afstemningen fandt sted.

Formanden meddelte resultatet af afstemningen:

Antal deltagere i afstemningen:   631

Afgivne stemmer:   469

Blanke stemmer:   162

Absolut flertal:   235

Stemmer for:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 1.3.2018).)

Formanden erklærede, at Zdzisław Krasnodębski var valgt til næstformand i Europa-Parlamentet, og lykønskede ham med valget.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 20, stk. 1, indtog han dermed den afgående næstformand, Ryszard Czarneckis, plads i næstformændenes rækkefølge.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


8.2. Forsikringsdistribution: Anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Den bilaterale aftale mellem EU og USA om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.4. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Annemie Turtelboom (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udnævnelsen af Annemie Turtelboom til medlem af Revisionsretten [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 1.3.2018).

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0046)

Indlæg

Indrek Tarand (ordfører) efter afstemningen.


8.5. Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Kommissionens forslag om at udnævne Boštjan Jazbec til nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 1.3.2018).

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (TAX3) (afstemning)

Forslag til afgørelse, indgivet af Formandskonferencen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 197, om nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (TAX3) (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA-PROV(2018)0049)

Indlæg af Pilar Ayuso, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.8. Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet vedrørende indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7) (afstemning)

Forslag til beslutning, forelagt af ENVI i overenssstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis og Sirpa Pietikäinen

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603 (afstemning)

Forslag til beslutning, forelagt af ENVI i overenssstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis og Sirpa Pietikäinen

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer for at vedtage forslag til beslutning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer for at vedtage forslag til beslutning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0119/2018, B8-0120/2018 og B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0119/2018

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Forslag til beslutning B8-0120/2018 og B8-0121/2018 bortfaldt).


8.14. Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 (afstemning)

Betænkning om årlig betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016 [2017/2125(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU (afstemning)

Betænkning om fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU [2017/2115(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bankunionen - årsberetning 2017 (afstemning)

Betænkning om bankunionen - årsberetning 2017 [2017/2072(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender om foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme [2017/2203(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status [2017/2194(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Izaskun Bilbao Barandica og Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0060)

Seneste opdatering: 25. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik