Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel

8. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (Ryszard Czarneckin korvaaminen)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Indrek Tarandin ja Zdzisław Krasnodębskin ehdokkuudet (2018/2578(RSO)).

Ehdokkaat ovat ilmoittaneet antaneensa suostumuksensa.

Puhemies päätti toimittaa salaisen äänestyksen koneäänestyksenä.

Äänestys toimitettiin.

Puhemies luki ääneen äänestyksen tulokset:

äänestäneitä:   631

annettuja ääniä:   469

tyhjää:      162

ehdoton enemmistö:   235

äänet jakautuivat seuraavasti:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 1.3.2018 liite 1).)

Puhemies julisti Zdzisław Krasnodębskin Euroopan parlamentin varapuhemieheksi ja onnitteli tätä valinnan johdosta.

Työjärjestyksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti Zdzisław Krasnodębski ottaa edeltäjänsä Ryszard Czarneckin paikan arvojärjestyksessä.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


8.2. Vakuutusten tarjoaminen: jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0024/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.4. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Annemie Turtelboom tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 1.3.2018 liite 2).

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0046)

Puheenvuorot:

Indrek Tarand (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


8.5. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 1.3.2018 liite 3).

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan TAX3 asettaminen (äänestys)

Ehdotus päätökseksi, puheenjohtajakokous jättänyt käsiteltäväksi työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesti, talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0049)

Pilar Ayuso käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.8. Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Muuntogeeninen maissi DAS-59122-7 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, ENVI-valiokunta jättänyt käsiteltäväksi työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 59122 (DAS-59122-7) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Asiasta vastaavat jäsenet: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × NK603 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys, ENVI-valiokunta jättänyt käsiteltäväksi työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034 ja NK603 kahta yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2010/420/EU kumoamisesta (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Asiasta vastaavat jäsenet: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Espanjan hakemus – EGF/2017/006/Galicia, vaatteiden valmistus) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) päätöslauselmaesityksen hyväksymiseksi
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä) päätöslauselmaesityksen hyväksymiseksi
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0119/2018, B8-0120/2018 ja B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0119/2018

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0120/2018 ja B8-0121/2018 raukesivat.)


8.14. EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016 (äänestys)

Mietintö EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016 [2017/2125(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Frank Engel (A8-0025/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet (äänestys)

Mietintö EU:n mehiläishoitoalan näkymistä ja haasteista [2017/2115(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 (äänestys)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2017 [2017/2072(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sander Loones (A8-0019/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle jihadistien tulonlähteiden katkaisemisesta – terrorismin rahoittamiseen puuttuminen [2017/2203(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Javier Nart (A8-0035/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle EU:n painopisteistä naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 62. istuntoa varten [2017/2194(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Izaskun Bilbao Barandica ja Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0060)

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö