Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 1 d. - Briuselis

8. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (vietoj Ryszard Czarnecki)

Pirmininkas pranešė, kad gavo Indrek Tarand ir Zdzisław Krasnodębski kandidatūras (2018/2578(RSO))

Kandidatai pranešė, kad sutinka, jog jų kandidatūros būtų iškeltos.

Pirmininkas nusprendė pradėti balsavimą slaptu balsavimu elektroniniu būdu.

Vyko balsavimas.

Pirmininkas perskaitė balsavimo rezultatus:

Balsavusiųjų skaičius:   631

Atiduoti balsai:   469

Tušti balsai:      162

Absoliučioji dauguma:   235

Kandidatai surinko:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 03 01 protokolo 1 priedas).)

Pirmininkas paskelbė Zdzisław Krasnodębski Europos Parlamento Pirmininko pavaduotoju ir jį pasveikino.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 20 straipsnio 1 dalį jis užėmė, dans l'ordre de préséance, prieš tai buvusio Pirmininko pavadavuotojo Ryszard Czarnecki vietą.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


8.2. Draudimo produktų platinimas: valstybių narių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių taikymo data ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/97 nuostatos dėl valstybių narių perkėlimo priemonių taikymo datos [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. ES ir JAV dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių sudarymo projekto [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.4. Audito Rūmų narės skyrimas: Annemie Turtelboom (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Annemie Turtelboom Audito Rūmų nare [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 03 01 protokolo 2 priedas).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0046)

Kalbėjo:

Indrek Tarand (pranešėjas) po balsavimo.


8.5. Boštjano Jazbeco skyrimas nauju Bendros pertvarkymo valdybos nariu (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 03 01 protokolo 3 priedas).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3) steigimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį pateikė Pirmininkų sueiga, dėl Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2018)0049)

Po balsavimo Pilar Ayuso pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


8.8. Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų, kiek tai susiję su tarpvalstybiniais susitarimais, apie kuriuos turi būti pranešta [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 59122 (DAS-59122-7) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalį pateikė ENVI komitetas, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo atnaujinamas leidimas pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų 59122 (DAS-59122-7), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Députés responsables: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × NK603 ir iš dviejų modifikacijų MON 87427, MON 89034 ir NK603 sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalį pateikė ENVI komitetas, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose derinamos dvi iš modifikacijų MON 87427, MON 89034 ir NK603, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/420/ES, projekto (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Atsakingi nariai: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2017/006 ES/Galicia apparel“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2017/006ES/Galicia apparel“) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų pasiūlymas dėl rezoliucijos buvo patvirtintas)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Švedijos paraišką „EGF/2017/007 SE/Ericsson“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų pasiūlymas dėl rezoliucijos buvo patvirtintas)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Komisijos sprendimas dėl padėties Lenkijoje taikyti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0119/2018, B8-0120/2018 ir B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0119/2018

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0120/2018 ir B8-0121/2018 anuliuoti.)


8.14. Pagrindinių teisių padėtis ES 2016 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2016 m. [2017/2125(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. ES bitininkystės sektoriaus perspektyvos ir uždaviniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bitininkystės sektoriaus perspektyvų ir uždavinių [2017/2115(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas „Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita“ [2017/2072(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Džihadistų pajamų šaltinių panaikinimas. Kova su terorizmo finansavimu (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai „Džihadistų pajamų šaltinių panaikinimas. Kova su terorizmo finansavimu“ [2017/2203(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. ES prioritetai JT Moterų padėties komisijos 62-ojoje sesijoje (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl ES prioritetų 62-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje [2017/2194(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Izaskun Bilbao Barandica ir Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0060)

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 25 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika