Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - Brisele

8. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš ir saņēmis Indrek Tarand un Zdzisław Krasnodębski kandidatūras (2018/2578(RSO)).

Attiecīgie kandidāti bija darījuši zināmu, ka piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Priekšsēdētājs nolēma, ka balsošana notiks aizklāti, izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu.

Viņš atklāja balsošanu.

Priekšsēdētājs nolasīja balsošanas rezultātus:

balsotāju skaits:   631

nodoto balsu skaits:   469

neaizpildītās vēlēšanu zīmes:   162

absolūtais vairākums:   235

Iegūto balsu skaits:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:   276

(Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (1.3.2018. protokola 1. pielikums ).)

Priekšsēdētājs pasludināja Zdzisław Krasnodębski par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku un apsveica viņu ar ievēlēšanu šajā amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 20. panta 1. punktu viņš hierarhiskā secībā stāsies iepriekšējā priekšsēdētāja vietnieka Ryszard Czarnecki vietā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


8.2. Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0024/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0044).


8.3. ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0045).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.4. Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Annemie Turtelboom par Revīzijas palātas locekli [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0027/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”3. punkts.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (1.3.2018. protokola 2. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0046).

Uzstāšanās

Indrek Tarand (referents) – pēc balosošanas.


8.5. Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”4. punkts.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (1.3.2018. protokola 3. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0047).


8.6. Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas (TAX3) jautājumos izveide (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 197. pantu iesniegusi Priekšsēdētāju konference, par Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos izveidi, pienākumiem, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”5. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0048).


8.7. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Pilar Ayuso (A8-0021/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2018)0049).

Pēc balsošanas uzstājās Pilar Ayuso, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.8. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2018)0050).


8.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018).
Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0051).


8.10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas no modifikācijām MON 87427, MON 89034 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumu 2010/420/ES (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018).
Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0052).


8.11. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/006/ ES/ Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Esteban González Pons (A8-0033/2018).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 balsu, kas nodotas par rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0053).


8.12. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Urmas Paet (A8-0032/2018).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 balsu, kas nodotas par rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0054).


8.13. Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0119/2018, B8-0120/2018 un B8-0121/2018 (2018/2541(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0119/2018

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0055).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0120/2018 un B8-0121/2018 vairs nav spēkā.)


8.14. Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā [2017/2125(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Frank Engel (A8-0025/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0056).


8.15. ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (balsošana)

Ziņojums par ES biškopības nozares perspektīvām un izaicinājumiem [2017/2115(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Erdős (A8-0014/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Banku savienība — 2017. gada ziņojums (balsošana)

Ziņojums par banku savienību — 2017. gada ziņojumu [2017/2072(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sander Loones (A8-0019/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0058).


8.17. Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par džihādistu ienākumu avotu likvidēšanu — vēršanos pret terorisma finansēšanu [2017/2203(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javier Nart (A8-0035/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”16. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0059).


8.18. ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā [2017/2194(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina (A8-0022/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”17. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0060).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika