Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)

Predseda oznámil, že dostal návrhy kandidátov Indreka Taranda a Zdzisława Krasnodębskiho (2018/2578(RSO))

Kandidáti uviedli, že so svojim navrhnutím za kandidáta súhlasia.

Predseda rozhodol, že hlasovanie sa uskutoční tajne pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie sa uskutočnilo.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Počet hlasujúcích:   631

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   469

Prázdne hlasovacie lístky:   162

Absolútna väčšina:   235

Počet získaných hlasov:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 1.3.2018).)

Predseda oznámil, že Zdzisław Krasnodębski bol zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu a zablahoželal mu k zvoleniu.

V súlade s článkom 20 ods. 1 novozvolený podpredseda Parlamentu zaujal miesto svojho predchodcu Ryszarda Czarneckiho podľa jeho prednostného poradia.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


8.2. Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.4. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Annemie Turtelboomovej za členku Dvora audítorov [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)
Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 1.3.2018).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0046)

Vystúpenia:

Indrek Tarand après le vote.


8.5. Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)
Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 3 zápisnice zo dňa 1.3.2018).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, déposée conformément à l’article 197 du règlement, par la Konferencia predsedov, o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0049)

Vystúpila Pilar Ayuso, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.8. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými dohodami, ktoré podliehajú oznamovaniu [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil výbor ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Zodpovední poslanci: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON 89034 a NK603 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil výbor ENVI, k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Députés responsables: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov za prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov za prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0119/2018, B8-0120/2018 a B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA B8-0119/2018

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Návrhy uznesenia B8-0120/2018 a B8-0121/2018 sa stali bezpredmetnými.)


8.14. Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016 [2017/2125(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (hlasovanie)

Správa o vyhliadkach a výzvach pre včelársky sektor EÚ [2017/2115(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Banková únia - výročná správa za rok 2017 (hlasovanie)

Správa o bankovej únii - výročná správa za rok 2017 [2017/2072(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (hlasovanie)

Správa k odporúčaniu Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o odstrihnutí džihádistov od zdrojov financovania a cielených opatreniach proti financovaniu terorizmu [2017/2203(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien [2017/2194(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Izaskun Bilbao Barandica a Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0060)

Posledná úprava: 25. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia