Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)

Talmannen tillkännagav att Indrek Tarand och Zdzisław Krasnodębski nominerats (2018/2578(RSO))

Kandidaterna hade meddelat att de accepterade sina respektive nomineringar.

Talmannen beslutade att hålla sluten elektronisk omröstning.

Omröstningen förrättades.

Talmannen meddelade omröstningsresultatet:

Deltagare i omröstningen:   631

Avgivna röster:   469

Blanka röster:   162

Absolut majoritet:   235

Röster för:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 1.3.2018).)

Talmannen förklarade att Zdzisław Krasnodębski valts till vice talman av Europaparlamentet och framförde sina gratulationer.

I enlighet med artikel 20.1 i arbetsordningen skulle han ta avgående vice talman Ryszard Czarneckis plats enligt rangordningen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


8.2. Försäkringsdistribution: tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.4. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utnämning av Annemie Turtelboom till ledamot av revisionsrätten [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)
Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 1.3.2018).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0046)

Inlägg:

Indrek Tarand (föredragande), efter omröstningen.


8.5. Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kommissionens förslag om utnämningen av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 1.3.2018).

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Tillsättning av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3), samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (omröstning)

Förslag till beslut, i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen, från talmanskonferensen, om tillsättning av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3) samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA-PROV(2018)0049)

Talare: Pilar Ayuso yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.8. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, från ENVI-utskottet, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 (omröstning)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, från ENVI-utskottet, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0119/2018, B8-0120/2018 och B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0119/2018

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Resolutionsförslagen B8-0120/2018 och B8-0121/2018 bortföll.)


8.14. Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2016 [2017/2125(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (omröstning)

Betänkande om framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU [2017/2115(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Bankunionen – årsrapport 2017 (omröstning)

Betänkande om bankunionen – årsrapport 2017 [2017/2072(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att strypa jihadisternas inkomstkällor – åtgärder mot finansiering av terrorism [2017/2203(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission [2017/2194(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica och Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA-PROV(2018)0060)

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy