Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 738kWORD 53k
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών ***I 

Έκθεση: Werner Langen (A8-0024/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαΟΚ+543, 27, 53

 2. Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση *** 

Σύσταση: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: έγκρισηΟΚ+563, 46, 17

 3. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom * 

Έκθεση: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: υποψηφιότητα της Annemie TurtelboomΜΨ+501, 91, 32

 4. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης * 

Έκθεση: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 180α παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: διορισμός του Boštjan JazbecΜΨ+464, 104, 64

 5. Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή 

Πρόταση απόφασης: B8-0125/2018

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση απόφασης B8-0125/2018
(Συνδιάσκεψη των Προέδρων)
ψηφοφορία: απόφαση (ολόκληρο το κείμενο)+

 6. Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά ***I 

Έκθεση: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
επιτροπή+
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστές ψηφοφορίες4επιτροπήχ.ψ.-
12επιτροπήχ.ψ.-
26επιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ+535, 92, 11
2/ΟΚ-291, 320, 16
27επιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ+524, 97, 12
2/ΟΚ-282, 331, 15
28επιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ+516, 101, 14
2/ΟΚ-279, 335, 18
59επιτροπήψ.τμ.
1+
2+
61επιτροπήχ.ψ.+
63επιτροπήχ.ψ.+
64επιτροπήχ.ψ.+
65επιτροπήχ.ψ.+
95επιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ+530, 91, 15
2/ΟΚ-218, 394, 16
97επιτροπήΟΚ-213, 398, 22
121επιτροπήχ.ψ./ΗΨ+348, 259, 28
125επιτροπήχ.ψ./ΗΨ+352, 257, 25
Άρθρο 4, § 2, μετά το στοιχείο ε192+ 38 βουλευτές-
Άρθρο 6, μετά την § 1194GUE/NGLΟΚ-251, 360, 25
Άρθρο 8, § 5, εδάφιο 2191ΔALDE-
Μετά την αιτ. σκ. 21193GUE/NGLΟΚ-262, 358, 13
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςΟΚ+593, 28, 11
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τροπολογίες 27 (2ο μέρος), 28 (2ο μέρος), 95, 97, 193, 194
ECR:τροπολογίες 26, 27, 28, 95
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL:τροπολογίες 95, 97
ALDE:τροπολογίες 12, 61, 63, 64, 65
PPE:τροπολογίες 4, 12
Plus de 38 députés:τροπολογίες 27, 28, 121, 125
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ALDE:
τροπολογία 59
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "ο αιτών ή " και "(εφεξής από κοινού «ο αιτών»)"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
ECR:
τροπολογία 26
1ο μέρος"«γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ "
2ο μέρος"ή από ζυμωθέντα αλκοολούχα ποτά τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τα εν λόγω προϊόντα"
τροπολογία 95
1ο μέρος"«γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I της Συνθήκης"
2ο μέρος" ή επεξεργασμένα τρόφιμα που προήλθαν αποκλειστικά από τέτοιου είδους προϊόντα, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση"
GUE/NGL, ECR:
τροπολογία 27
1ο μέρος" Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης"
2ο μέρος"ή προερχόμενη από μπύρα "
τροπολογία 28
1ο μέρος"Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης"
2ο μέρος" ή προερχόμενα από μπύρα"
Διάφορα:
Οι Nadja Hirsch, Elmar Brok και Ivica Tolić συνυπογράφουν την τροπολογία 192.

 7. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας * 

Έκθεση: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
επιτροπή+
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστές ψηφοφορίες6επιτροπήχ.ψ./ΗΨ-299, 328, 4
11επιτροπήχ.ψ.-
16επιτροπήχ.ψ./ΗΨ+332, 285, 18
42επιτροπήχ.ψ.-
Άρθρο 1, § 1, σημείο 2 Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, § 147GUE/NGL-
Άρθρο 1, § 1, σημείο 2 Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, § 2, εδάφιο 148GUE/NGL-
22επιτροπή+
Άρθρο 1, § 1, σημείο 2 Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, § 2, εδάφιο 249ΔGUE/NGL-
Άρθρο 1, § 1, σημείο 2 Οδηγία 2011/16/ΕΕ Άρθρο 8ααα, μετά την § 550GUE/NGL-
Παράρτημα Οδηγία 2011/16/ΕΕ Παράρτημα IV, Τμήμα Α, μετά το σημείο 351GUE/NGL-
Αιτ. σκ. 644GUE/NGL-
5επιτροπή+
Αιτ. σκ. 845GUE/NGL-
Μετά την αιτ. σκ. 1143GUE/NGLΟΚ-146, 466, 21
Αιτ. σκ. 1346αναθGUE/NGL-
13επιτροπή+
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςΟΚ+541, 33, 61
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τροπολογία 43
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:τροπολογίες 6, 11, 16, 42

 8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 59122 (DAS-59122-7) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0122/2018

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B8-0122/2018
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+405, 205, 25
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία

 9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένων αραβοσίτων που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0124/2018

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B8-0124/2018
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+402, 208, 25
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE, ENF:τελική ψηφοφορία

 10. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Έκθεση: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και 3/5 των ψηφισάντων)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μετά την § 81GUE/NGLΟΚ-120, 499, 10
Μετά την § 153GUE/NGLΟΚ-85, 531, 9
Μετά την § 162GUE/NGLΟΚ-128, 492, 5
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+550, 75, 6
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τροπολογίες 1, 2, 3

 11. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Έκθεση: Urmas Paet (A8-0032/2018) (για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και 3/5 των ψηφισάντων)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+557, 71, 4

 12. Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B8-0119/2018
(επιτροπή LIBE)
§ 15ENFΟΚ-122, 484, 14
§ 26ENFΟΚ-118, 481, 15
Μετά την § 24GUE/NGL,
Verts/ALE
ΟΚ-127, 478, 24
Μετά την αιτ. αναφ. 41GUE/NGL,
Verts/ALE
ΟΚ-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
ΟΚ-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
ΟΚ-273, 273, 81
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+422, 147, 48
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ECR:τροπολογίες 1, 3, τελική ψηφοφορία
ENF:τροπολογίες 5, 6, τελική ψηφοφορία
GUE/NGLτροπολογίες 1, 2, 3, 4

 13. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

Έκθεση: Frank Engel (A8-0025/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 131EFDDΟΚ-115, 493, 19
Μετά την § 132EFDDΟΚ-99, 517, 7
33EFDDΟΚ-135, 482, 7
34EFDDΟΚ-124, 489, 18
§ 235EFDDΟΚ-115, 507, 9
Μετά την § 102GUE/NGLΟΚ-123, 484, 17
Μετά την § 133GUE/NGLΟΚ-131, 493, 6
Μετά την § 144GUE/NGL-
§ 16§αρχικό κείμενοΟΚ+411, 182, 37
Μετά την § 1636EFDDΟΚ-79, 545, 3
Μετά την § 1737EFDDΟΚ-60, 535, 32
38EFDDΟΚ-129, 490, 7
Μετά την § 1839EFDDΟΚ-129, 463, 32
§ 2040EFDDΟΚ-43, 543, 32
Μετά την § 2041EFDDΟΚ-125, 478, 22
Μετά την § 2342EFDDΟΚ-129, 475, 17
§ 26§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+477, 123, 25
§ 27§αρχικό κείμενοΟΚ+482, 86, 56
§ 29§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+476, 104, 44
2+
Μετά την § 365GUE/NGLΟΚ-120, 502, 7
§ 37§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+508, 73, 46
Μετά την § 3743EFDDΟΚ-98, 520, 9
Μετά την § 4844EFDDΟΚ-116, 482, 25
49EFDDΟΚ-106, 491, 28
§ 57§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDΟΚ-114, 498, 16
§αρχικό κείμενοΟΚ+466, 110, 40
Μετά την § 5946EFDDΟΚ-114, 478, 34
§ 60§αρχικό κείμενοΟΚ+492, 91, 39
Μετά την § 626= 9=GUE/NGL, Verts/ALEΟΚ-248, 312, 64
Μετά την § 637= 10=GUE/NGL, Verts/ALEΟΚ+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALEΟΚ+435, 109, 70
§ 65§αρχικό κείμενοΟΚ+365, 102, 146
§ 66§αρχικό κείμενοΟΚ+366, 106, 146
§ 70§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+495, 98, 25
§ 75§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+520, 63, 41
Μετά την § 7547EFDDΟΚ-142, 477, 8
Μετά την § 8548EFDDΟΚ-106, 507, 12
Μετά την αιτ. αναφ. 31GUE/NGLΟΚ-113, 479, 34
Μετά την αιτ. αναφ. 627EFDDΟΚ-101, 484, 22
Μετά την αιτ. σκ. ΚΑ28EFDDΟΚ-94, 496, 35
29EFDDΟΚ-107, 496, 18
30EFDDΟΚ
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+429, 135, 63
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, §§ 16, 26 (2ο μέρος), 27, 29 (1ο μέρος), 37 (2ο μέρος), 59, 60, 65, 66, 70 (2ο μέρος), 75 (2ο μέρος)
GUE/NGL:τροπολογίες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§§ 57 (1ο μέρος), 75 (2ο μέρος)
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ECR:§§ 65, 66
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ECR:
§ 57
1ο μέρος"προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να επικυρώσουν τη σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον ευρωπαϊκό χάρτη για τις περιφερειακές και τις μειονοτικές γλώσσες·"
2ο μέρος" επισημαίνει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)·"
EFDD:
§ 29
1ο μέρος"τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να προωθήσει μια πολιτική υποδοχής και ενσωμάτωσης σε όλα τα κράτη μέλη και ότι είναι ανεπίτρεπτο ορισμένα κράτη μέλη να ισχυρίζονται ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν τα αφορά·"
2ο μέρος"υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις περιπτώσεις στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και μέτρων για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη· επικροτεί την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενσωμάτωσης και προτείνει να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ενσωμάτωσης·"
§ 37
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 70
1ο μέρος"επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσχωρήσει σε αυτή·"
2ο μέρος"καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να προβούν στην επικύρωση της εν λόγω σύμβασης·"
ECR, EFDD:
§ 26
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμες οδοί για τη μετανάστευση και ότι"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 75
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "σεξουαλική και αναπαραγωγική"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Διάφορα
Οι τροπολογίες 12 - 26 ακυρώνονται.

 14. Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ 

Έκθεση: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μετά την § 221+ 76 βουλευτέςΗΨ+324, 264, 15
Μετά την § 402+ 76 βουλευτέςΟΚ-216, 364, 33
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+560, 27, 28
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογία 2
Διάφορα
Οι Sabine Lösing, Μιλτιάδης Κύρκος, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca, Sánchez-Neyra και Agustín Díaz De Mera García Consuegra αποσύρουν την υπογραφή τους στην τροπολογία 2 (άρθρο 169 παράγραφος 5 του Κανονισμού).
Οι Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki και Sirpa Pietikäinen συνυπογράφουν την τροπολογία 2.
Ο Eric Andrieu αποσύρει την υπογραφή του στην τροπολογία 1.

 15. Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017 

Έκθεση: Sander Loones (A8-0019/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Μετά την § 25ENFΟΚ-69, 522, 14
Μετά την § 56ENFΟΚ-76, 499, 11
Μετά την § 67ENFΟΚ-62, 536, 12
§ 109EFDDΟΚ-76, 514, 29
§ 11§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-191, 367, 51
§ 12§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+527, 85, 3
2+
Μετά την § 3010EFDDΟΚ-98, 488, 35
Μετά την § 3111EFDDΟΚ-70, 521, 23
Μετά την § 328ENFΟΚ-70, 532, 12
§ 391EFDDΟΚ-91, 475, 37
2EFDDΟΚ-143, 453, 11
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+484, 98, 38
2/ΟΚ+446, 147, 22
3/ΟΚ+437, 150, 20
§ 46§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+591, 14, 10
2/ΟΚ+472, 105, 30
3/ΟΚ+517, 80, 18
§ 473EFDDΟΚ-90, 487, 42
4EFDDΟΚ-45, 535, 35
§αρχικό κείμενοΟΚ+473, 73, 67
Αιτ. σκ. Δ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+446, 133, 37
2/ΟΚ+455, 124, 32
3/ΟΚ+451, 121, 40
4/ΟΚ+436, 139, 37
ψηφοφορία: ψήφισμα (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+476, 116, 25
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:Αιτ. σκ. Δ, Κ, , §§ 12 (1ο μέρος), 39, 46, 47, τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:τροπολογίες 5, 6, 7, 8
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:§ 11
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
EFDD:
Αιτ. σκ. Δ
1ο μέρος" λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η Τραπεζική Ένωση αποτελεί θεμελιώδη στόχο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης και αποτελεί αναπόσπαστο δομικό στοιχείο μιας γνήσιας Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν σύντομα περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,·"
2ο μέρος"δεδομένου ότι θα παραμείνει ατελής εάν δεν αποκτήσει δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας "
3ο μέρος"και έναν τρίτο πυλώνα, αυτόν του ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων·"
4ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι το ΕΣΑΚ εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης έχει κεφαλαιώδη σημασία για την διάρρηξη του διπόλου κρατών-τραπεζών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να επιτευχθεί η μετάβαση από τη διάσωση με ίδια μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι σε ορισμένα εθνικά τραπεζικά συστήματα εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες προσφέρουν μια ευκαιρία για να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης·"
§ 12
1ο μέρος" υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος·"
2ο μέρος"επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επενδύουν υπερβολικά σε ομόλογα που εκδίδει η κυβέρνησή τους, οδηγώντας σε υπέρμετρη «εγχώρια μεροληψία» ενώ ένας από τους κύριους στόχους της Τραπεζικής Ένωσης είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι, με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλομορφία στα χαρτοφυλάκια των κρατικών ομολόγων των τραπεζών· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την προληπτική αντιμετώπιση του κρατικού χρέους θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· επισημαίνει τις συνεχιζόμενες εργασίες της BCBS για τον κίνδυνο των κρατικών τίτλων, και πιο συγκεκριμένα το πρόσφατα δημοσιευθέν έγγραφο συζήτησης «Η ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων»· αναμένει, ως εκ τούτου, με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών του FSB όσον αφορά το δημόσιο χρέος προκειμένου να προσανατολίσει τις μελλοντικές αποφάσεις· τονίζει τον καίριο ρόλο των κρατικών ομολόγων για την παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τους επενδυτές και σταθερές πηγές χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις· λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής σχετικά με την ιδέα των αποκαλούμενων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα τίτλων (bond-backed SBBS) ως πιθανό τρόπο αντιμετώπισης του θέματος· υπενθυμίζει ότι τα SBBS δεν συνιστούν μορφή αμοιβαιοποίησης του χρέους· θεωρεί ότι οι εισροές από τους συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να βοηθήσει να εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον της αγοράς SBBS·"
§ 39
1ο μέρος"υπενθυμίζει ότι η ουσία της διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης·"
2ο μέρος" υπενθυμίζει ότι ένα δημοσιονομικό σύστημα στήριξης είναι το κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξυγίανση και την ικανότητα αντιμετώπισης συστημικών κρίσεων στην Τραπεζική Ένωση, καθώς και για την αποτροπή της προσφυγής σε διάσωση τραπεζών με δημόσιους πόρους·"
3ο μέρος" σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα φιλοξενεί τον δημοσιονομικό μηχανισμό ασφαλείας για το SRF·"
§ 46
1ο μέρος" υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταθέσεων είναι θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες της ΕΕ "
2ο μέρος"και ότι η Τραπεζική Ένωση παραμένει ημιτελής χωρίς τον τρίτο πυλώνα·"
3ο μέρος"συζητά αυτή τη στιγμή την πρόταση σχετικά με ένα ΕΣΑΚ σε επίπεδο επιτροπών· σημειώνει, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2017·"

 16. Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έκθεση: Javier Nart (A8-0035/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 1, μετά το στοιχείο ε11ENF-
§ 1, στοιχείο ιστ12ENF-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 1, στοιχείο λδ§αρχικό κείμενοΟΚ+580, 5, 17
§ 213ENF-
Μετά την αιτ. αναφ. 34ENF-
Μετά την αιτ. σκ. Γ5ENF-
6ENF-
7ENF-
Μετά την αιτ. σκ. Ζ1GUE/NGLΟΚ-177, 424, 7
Μετά την αιτ. σκ. Η2GUE/NGL-
Μετά την αιτ. σκ. Θ3GUE/NGLΟΚ-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
Αιτ. σκ. ΙΑ§αρχικό κείμενοΟΚ+574, 13, 22
ψηφοφορία: σύσταση (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+533, 24, 43
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGLτροπολογίες 1, 3
ENF:Αιτ. σκ. ΙΑ, § 1, στοιχείο λδ)
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
ENF:
§ 1, στοιχείο ιστ)
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "κατά της ισλαμοφοβίας, ώστε", " και των επιθέσεων κατά μουσουλμάνων" και "οποιαδήποτε"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές

 17. Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας 

Έκθεση: Izaskun Bilbao Barandica και Ángela Vallina (A8-0022/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 1, μετά το στοιχείο α2PPEΟΚ+430, 138, 24
§ 1, στοιχείο στ§αρχικό κείμενοΟΚ+524, 12, 62
§ 1, στοιχείο η§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+368, 208, 16
§ 1, στοιχείο θ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+557, 27, 13
2/ΟΚ+309, 269, 12
§ 1, στοιχείο ιαρχικό κείμενοΟΚ+469, 87, 24
§ 1, στοιχείο ια3PPEΟΚ-209, 312, 69
§ 1, στοιχείο ιστ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+552, 20, 16
2/ΟΚ+368, 210, 13
3/ΟΚ+410, 131, 43
§ 1, στοιχείο κγ4PPEΟΚ-246, 343, 11
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+557, 19, 18
2/ΟΚ+343, 208, 43
§ 1, στοιχείο λα5PPEΟΚ-264, 312, 16
§ 1, στοιχείο λβ6PPEΟΚ-262, 309, 19
§ 1, στοιχείο λε§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΟΚ+549, 23, 18
2/ΟΚ+446, 142, 5
§ 1, στοιχείο λστ7PPEΟΚ-243, 339, 8
Αιτ. σκ. ΣΤ1PPEΟΚ-262, 316, 14
Αιτ. σκ. Ι§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+330, 250, 10
3+
Αιτ. σκ. ΚΔ§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτ. σκ. ΚΕ§αρχικό κείμενοΟΚ+387, 146, 55
ψηφοφορία: σύσταση (ολόκληρο το κείμενο)ΟΚ+417, 48, 72
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF:§ 1, στοιχεία στ, κδ
PPE:τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:Αιτ. σκ. ΚΕ, § 1 στοιχεία ι, ιστ
Verts/ALE:§ 1, στοιχεία θ, λε
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:Αιτ. σκ. ΚΔ, ΚΕ
Αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 1, στοιχείο θ)
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "και ιδιωτικές"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 1, στοιχείο λε)
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "και ιδιωτικές"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
PPE:
Αιτ. σκ. Ι
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "δημόσιες" και "λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην εκπαίδευση είναι πιο περιορισμένη στις αγροτικές περιοχές·"
2ο μέρος"δημόσιες"
3ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην εκπαίδευση είναι πιο περιορισμένη στις αγροτικές περιοχές·"
§ 1, στοιχείο η
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο χωρίς τη λέξη: "καθολική"
2ο μέροςη λέξη αυτή
§ 1, στοιχείο ιστ
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο εκτός από τις λέξεις: "καθολική" και "ειδικά όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα "
2ο μέρος"καθολική"
3ο μέρος" ειδικά όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα"
§ 1, στοιχείο κγ
1ο μέροςΟλόκληρο το κείμενο χωρίς τη λέξη: "δημόσιες"
2ο μέροςη λέξη αυτή
Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου