Index 
Notulen
PDF 688kWORD 43k
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Verzekeringsdistributie: toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten ***I 

Verslag: Werner Langen (A8-0024/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
een enkele stemmingHS+543, 27, 53

 2. Bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering 

Aanbeveling: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: goedkeuringHS+563, 46, 17

 3. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Annemie Turtelboom 

Verslag: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: kandidatuur van Annemie TurtelboomGeh.S+501, 91, 32

 4. Benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad * 

Verslag: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: benoeming van Boštjan JazbecGeh.S+464, 104, 64

 5. Instelling van een bijzondere commissie financiële misdrijven, belastingontwijking en belastingontduiking (TAX3) 

Ontwerpbesluit: B8-0125/2018

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpbesluit B8-0125/2018
(Conferentie van voorzitters)
stemming: besluit (als geheel)+

 6. Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken 

Verslag: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming4commissieas-
12commissieas-
26commissieso
1/HS+535, 92, 11
2/HS-291, 320, 16
27commissieso
1/HS+524, 97, 12
2/HS-282, 331, 15
28commissieso
1/HS+516, 101, 14
2/HS-279, 335, 18
59commissieso
1+
2+
61commissieas+
63commissieas+
64commissieas+
65commissieas+
95commissieso
1/HS+530, 91, 15
2/HS-218, 394, 16
97commissieHS-213, 398, 22
121commissieas/ES+348, 259, 28
125commissieas/ES+352, 257, 25
artikel 4, § 2, na letter e192meer dan 38 leden-
artikel 6, na § 1194GUE/NGLHS-251, 360, 25
artikel 8, § 5, sub § 2191SALDE-
na overw 21193GUE/NGLHS-262, 358, 13
stemming: voorstel van de CommissieHS+593, 28, 11
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendementen 27 (2e deel), 28 (2e deel), 95, 97, 193, 194
ECR:amendementen 26, 27, 28, 95
Verzoeken om aparte stemming
GUE/NGL:amendementen 95, 97
ALDE:amendementen 12, 61, 63, 64, 65
PPE:amendementen 4, 12
Meer dan 38 leden:amendementen 27, 28, 121, 125
Verzoeken om stemming in onderdelen
ALDE:
amendement 59
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "de aanvrager of" en "(hierna beide "aanvrager" genoemd)"
2e deeldeze woorden
ECR:
amendement 26
1e deel""uit landbouwproducten": verkregen uit landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij het VWEU"
2e deel"of gegiste alcoholhoudende dranken die uitsluitend van dergelijke producten afkomstig zijn"
amendement 95
1e deel"Onder "uit landbouwproducten" wordt verstaan verkregen uit landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij het Verdrag"
2e deel"of verwerkte voedingsmiddelen die uitsluitend afkomstig zijn van zulke producten en die geschikt zijn voor menselijke consumptie"
GUE/NGL, ECR:
amendement 27
1e deel"De alcohol die wordt gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, is ethylalcohol uit landbouwproducten"
2e deel"of uit bier"
amendement 28
1e deel"De distillaten die worden gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, zijn uitsluitend distillaten uit landbouwproducten"
2e deel"of uit bier"
Diversen:
Nadja Hirsch, Elmar Brok en Ivica Tolić zijn medeondertekenaar van amendement 192.

 7. Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

Verslag: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming6commissieas/ES-299, 328, 4
11commissieas-
16commissieas/ES+332, 285, 18
42commissieas-
Artikel 1, § 1, punt 2 Richtlijn 2011/16/EU Artikel 8aaa, § 147GUE/NGL-
Artikel 1, § 1, punt 2 Richtlijn 2011/16/EU Artikel 8aaa, § 2, sub- § 148GUE/NGL-
22commissie+
Artikel 1, § 1, punt 2 Richtlijn 2011/16/EU Artikel 8aaa, § 2, sub- § 249SGUE/NGL-
Artikel 1, § 1, punt 2 Richtlijn 2011/16/EU Artikel 8aaa, na § 550GUE/NGL-
Bijlage Richtlijn 2011/16/EU Bijlage IV, Deel A, na punt 351GUE/NGL-
overw 644GUE/NGL-
5commissie+
overw 845GUE/NGL-
na overw 1143GUE/NGLHS-146, 466, 21
overw 1346revGUE/NGL-
13commissie+
stemming: voorstel van de CommissieHS+541, 33, 61
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendement 43
Verzoeken om aparte stemming
PPE:amendementen 6, 11, 16, 42

 8. Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde maïs 59122 (DAS-59122-7) 

Ontwerpresolutie: B8-0122/2018

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0122/2018
(Commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+405, 205, 25
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 9. Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineren 

Ontwerpresolutie: B8-0124/2018

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0124/2018
(Commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)HS+402, 208, 25
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE, ENF:eindstemming

 10. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/006 ES/Galicia kleding 

Verslag: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
na § 81GUE/NGLHS-120, 499, 10
na § 153GUE/NGLHS-85, 531, 9
na § 162GUE/NGLHS-128, 492, 5
stemming: resolutie (als geheel)HS+550, 75, 6
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendementen 1, 2, 3

 11. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Verslag: Urmas Paet (A8-0032/2018) (meerderheid van de leden van het Parlement vereist en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
stemming: resolutie (als geheel)HS+557, 71, 4

 12. Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen 

Ontwerpresoluties: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0119/2018
(Commissie LIBE)
§ 15ENFHS-122, 484, 14
§ 26ENFHS-118, 481, 15
na § 24GUE/NGL
Verts/ALE
HS-127, 478, 24
na visum 41GUE/NGL
Verts/ALE
HS-232, 326, 67
2GUE/NGL
Verts/ALE
HS-134, 458, 40
3GUE/NGL
Verts/ALE
HS-273, 273, 81
stemming: resolutie (als geheel)HS+422, 147, 48
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ECR:amendementen 1, 3, eindstemming
ENF:amendementen 5, 6, eindstemming
GUE/NGLamendementen 1, 2, 3, 4

 13. Situatie van de grondrechten in de EU in 2016 

Verslag: Frank Engel (A8-0025/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 131EFDDHS-115, 493, 19
na § 132EFDDHS-99, 517, 7
33EFDDHS-135, 482, 7
34EFDDHS-124, 489, 18
§ 235EFDDHS-115, 507, 9
na § 102GUE/NGLHS-123, 484, 17
na § 133GUE/NGLHS-131, 493, 6
na § 144GUE/NGL-
§ 16§oorspronkelijke tekstHS+411, 182, 37
na § 1636EFDDHS-79, 545, 3
na § 1737EFDDHS-60, 535, 32
38EFDDHS-129, 490, 7
na § 1839EFDDHS-129, 463, 32
§ 2040EFDDHS-43, 543, 32
na § 2041EFDDHS-125, 478, 22
na § 2342EFDDHS-129, 475, 17
§ 26§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+477, 123, 25
§ 27§oorspronkelijke tekstHS+482, 86, 56
§ 29§oorspronkelijke tekstso
1/HS+476, 104, 44
2+
na § 365GUE/NGLHS-120, 502, 7
§ 37§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+508, 73, 46
na § 3743EFDDHS-98, 520, 9
na § 4844EFDDHS-116, 482, 25
49EFDDHS-106, 491, 28
§ 57§oorspronkelijke tekstso
1/HS+523, 62, 41
2+
§ 5945EFDDHS-114, 498, 16
§oorspronkelijke tekstHS+466, 110, 40
na § 5946EFDDHS-114, 478, 34
§ 60§oorspronkelijke tekstHS+492, 91, 39
na § 626= 9=GUE/NGL, Verts/ALEHS-248, 312, 64
na § 637= 10=GUE/NGL, Verts/ALEHS+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALEHS+435, 109, 70
§ 65§oorspronkelijke tekstHS+365, 102, 146
§ 66§oorspronkelijke tekstHS+366, 106, 146
§ 70§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+495, 98, 25
§ 75§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+520, 63, 41
na § 7547EFDDHS-142, 477, 8
na § 8548EFDDHS-106, 507, 12
na visum 31GUE/NGLHS-113, 479, 34
na visum 627EFDDHS-101, 484, 22
na overw U28EFDDHS-94, 496, 35
29EFDDHS-107, 496, 18
30EFDDHS
stemming: resolutie (als geheel)HS+429, 135, 63
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendementen 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, §§ 16, 26 (2e deel), 27, 29 (1e deel), 37 (2e deel), 59, 60, 65, 66, 70 (2e deel), 75 (2e deel)
GUE/NGL:amendementen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:§§ 57 (1e deel), 75 (2e deel)
Verzoeken om aparte stemming
ECR:§§ 65, 66
Verzoeken om stemming in onderdelen
ECR:
§ 57
1e deel"spoort de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan aan het Kaderverdrag voor de bescherming van nationale minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden te ratificeren;"
2e deel"herinnert voorts aan de noodzaak om de beginselen die in het kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn ontwikkeld, ten uitvoer te leggen;"
EFDD:
§ 29
1e deel"benadrukt dat de Unie de totstandbrenging van opvang- en integratiebeleid in alle lidstaten moet stimuleren en vindt het onaanvaardbaar dat bepaalde lidstaten stellen dat het migratieprobleem niet hun verantwoordelijkheid is;"
2e deel"benadrukt dat de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie in alle beleidsmaatregelen op het gebied van migratie en integratie geëerbiedigd moeten worden; is ingenomen met de oprichting van het Europees integratienetwerk en pleit voor een betere uitwisseling van beste praktijken op het gebied van integratie tussen de lidstaten;"
§ 37
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "of genderidentiteit"
2e deeldeze woorden
§ 70
1e deel"is verheugd dat alle lidstaten het Verdrag van Istanbul hebben ondertekend en dat de Europese Unie tot dit verdrag is toegetreden;"
2e deel"verzoekt de lidstaten die het verdrag nog niet hebben geratificeerd op dat alsnog te doen;"
ECR, EFDD:
§ 26
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "er veilige en legale manieren voor migratie gecreëerd moeten worden en dat"
2e deeldeze woorden
§ 75
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "seksuele en reproductieve"
2e deeldeze woorden
Diversen
Amendementen 12 tot en met 26 zijn geannuleerd.

 14. Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU 

Verslag: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
na § 221meer dan 76 ledenES+324, 264, 15
na § 402meer dan 76 ledenHS-216, 364, 33
stemming: resolutie (als geheel)HS+560, 27, 28
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:amendement 2
Diversen
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Agustín Díaz De Mera García Consuegra hebben hun handtekening onder amendement 2 ingetrokken (artikel 169, lid 5, van het Reglement).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki en Sirpa Pietikäinen zijn medeondertekenaar van amendement 2.
Eric Andrieu heeft zijn handtekening onder amendement 1 ingetrokken.

 15. Bankenunie - jaarverslag 2017 

Verslag: Sander Loones (A8-0019/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
na § 25ENFHS-69, 522, 14
na § 56ENFHS-76, 499, 11
na § 67ENFHS-62, 536, 12
§ 109EFDDHS-76, 514, 29
§ 11§oorspronkelijke tekstas/ES-191, 367, 51
§ 12§oorspronkelijke tekstso
1/HS+527, 85, 3
2+
na § 3010EFDDHS-98, 488, 35
na § 3111EFDDHS-70, 521, 23
na § 328ENFHS-70, 532, 12
§ 391EFDDHS-91, 475, 37
2EFDDHS-143, 453, 11
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+484, 98, 38
2/HS+446, 147, 22
3/HS+437, 150, 20
§ 46§oorspronkelijke tekstso
1/HS+591, 14, 10
2/HS+472, 105, 30
3/HS+517, 80, 18
§ 473EFDDHS-90, 487, 42
4EFDDHS-45, 535, 35
§oorspronkelijke tekstHS+473, 73, 67
overw D§oorspronkelijke tekstso
1/HS+446, 133, 37
2/HS+455, 124, 32
3/HS+451, 121, 40
4/HS+436, 139, 37
stemming: resolutie (als geheel)HS+476, 116, 25
Verzoeken om hoofdelijke stemming
EFDD:overw D, T §§ 12 (1e deel), 39, 46, 47, amendementen 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11
ENF:amendementen 5, 6, 7, 8
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§ 11
Verzoeken om stemming in onderdelen
EFDD:
overw D
1e deel"overwegende dat de bankenunie moet worden versterkt omdat zij een fundamentele doelstelling voor de financiële stabiliteit van de eurozone is en een onmisbare bouwsteen van een echte economische en monetaire unie vormt; overwegende dat er verdere inspanningen nodig zijn om de bankenunie te voltooien"
2e deel"aangezien deze onvoltooid blijft zolang het ontbreekt aan een budgettair vangnet voor het gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds (GAF)"
3e deel"en een derde pijler, wat een Europese aanpak van deposito(her)verzekering is"
4e deel"overwegende dat ECB-president Mario Draghi herhaaldelijk heeft verklaard dat een Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS) een fundamentele pijler van de bankenunie blijft; overwegende dat een voltooide bankenunie fundamenteel is om de onderlinge verwevenheid tussen overheden en banken te verkleinen; overwegende dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om van bail-outs over te schakelen op bail-ins; overwegende dat risico's in sommige nationale bankenstelsels nog altijd onvoldoende worden aangepakt; overwegende dat de huidige gunstige economische omstandigheden een kans bieden om de nodige hervormingen door te voeren en zo de bankenunie te voltooien;"
§ 12
1e deel"wijst er nogmaals op dat er aan staatsschuld risico's verbonden zijn;"
2e deel"merkt op dat financiële instellingen in sommige lidstaten te veel hebben belegd in door hun eigen overheid uitgegeven obligaties, wat een buitensporige "thuisvoorkeur" inhoudt, terwijl een van de voornaamste doelstellingen van de bankenunie erin bestaat het risico als gevolg van de onderlinge verwevenheid van banken en staatsschuld te verkleinen; merkt op dat het om de risico's voor de financiële stabiliteit te beperken, beter zou zijn als banken hun overheidsobligatieportefeuilles meer zouden diversifiëren; is van oordeel dat het regelgevingskader van de EU inzake de prudentiële behandeling van staatsschulden dient te stroken met de internationale norm; wijst op de lopende werkzaamheden van het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS) met betrekking tot landenrisico, en meer bepaald zijn recente discussienota over de regelgevende behandeling van blootstellingen aan staatsschulden; kijkt dan ook met veel belangstelling uit naar het resultaat van de werkzaamheden van de FSB met betrekking tot staatsschuld, als leidraad voor verdere besluiten; wijst op de cruciale rol van staatsobligaties als het gaat om het leveren van hoogwaardige liquide middelen voor beleggers en stabiele financieringsbronnen voor overheden; neemt in dit verband nota van de lopende werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot zogenoemde door overheidsobligaties gedekte effecten (SBBS) als mogelijkheid om de kwestie te helpen oplossen; herinnert eraan dat SBBS geen vorm van wederzijdse waarborging van schulden zouden zijn; is van mening dat een inbreng van de kant van marktdeelnemers voor interesse van de markt in SBBS kan helpen zorgen;"
§ 39
1e deel"herinnert eraan dat de inhoud van het interinstitutioneel akkoord over het GAF uiteindelijk in het wetgevingskader van de Unie moet worden opgenomen;"
2e deel"herinnert eraan dat een budgettair vangnet essentieel is om te zorgen voor een geloofwaardig en efficiënt afwikkelingskader, om systeemcrises in de bankenunie het hoofd te kunnen bieden en om te voorkomen dat banken met overheidsgeld moeten worden gered;"
3e deel"neemt kennis van het voorstel van de Commissie om het Europees Stabiliteitsmechanisme om te vormen tot een Europees Monetair Fonds, waar de budgettaire vangnetfunctie voor het GAF zou worden ondergebracht;"
§ 46
1e deelherinnert eraan dat de bescherming van deposito's een gemeenschappelijke kwestie is voor alle EU-burgers"
2e deel"en dat de bankenunie zonder derde pijler niet volledig is"
3e deel"voert momenteel op commissieniveau discussies over het voorstel voor een Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS); neemt in dit verband nota van de mededeling van de Commissie van 11 oktober 2017;"

 16. De drooglegging van inkomstenbronnen voor jihadi's - bestrijding van de financiering van terrorisme 

Verslag: Javier Nart (A8-0035/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 1, na letter e11ENF-
§ 1, letter p12ENF-
§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 1, letter ah§oorspronkelijke tekstHS+580, 5, 17
§ 213ENF-
na visum 34ENF-
na overw C5ENF-
6ENF-
7ENF-
na overw G1GUE/NGLHS-177, 424, 7
na overw H2GUE/NGL-
na overw I3GUE/NGLHS-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
overw K§oorspronkelijke tekstHS+574, 13, 22
stemming: aanbeveling (als geheel)HS+533, 24, 43
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGLamendementen 1, 3
ENF:overw K, § 1, letter ah
Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:
§ 1, letter p
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "tegen islamofobie" en "om", "aanvallen op moslims" en "andere"
2e deeldeze woorden

 17. EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw 

Verslag: Izaskun Bilbao Barandica en Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 1, na letter a2PPEHS+430, 138, 24
§ 1, letter f§oorspronkelijke tekstHS+524, 12, 62
§ 1, letter h§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+368, 208, 16
§ 1, letter i§oorspronkelijke tekstso
1/HS+557, 27, 13
2/HS+309, 269, 12
§ 1, letter joorspronkelijke tekstHS+469, 87, 24
§ 1, letter k3PPEHS-209, 312, 69
§ 1, letter p§oorspronkelijke tekstso
1/HS+552, 20, 16
2/HS+368, 210, 13
3/HS+410, 131, 43
§ 1, letter w4PPEHS-246, 343, 11
§oorspronkelijke tekstso
1/HS+557, 19, 18
2/HS+343, 208, 43
§ 1, letter ae5PPEHS-264, 312, 16
§ 1, letter af6PPEHS-262, 309, 19
§ 1, letter ai§oorspronkelijke tekstso
1/HS+549, 23, 18
2/HS+446, 142, 5
§ 1, letter aj7PPEHS-243, 339, 8
overw F1PPEHS-262, 316, 14
overw J§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+330, 250, 10
3+
overw X§oorspronkelijke tekstas+
overw Y§oorspronkelijke tekstHS+387, 146, 55
stemming: aanbeveling (als geheel)HS+417, 48, 72
Verzoeken om hoofdelijke stemming
ENF:§ 1, letters f, w
PPE:amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:overw Y, § 1 letters j, p
Verts/ALE:§ 1, letters i, ai
Verzoeken om aparte stemming
PPE:overw X, Y
Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 1, letter i
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en particuliere"
2e deeldeze woorden
§ 1, letter ai
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en particuliere"
2e deeldeze woorden
PPE:
overw J
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "openbare" en "overwegende dat toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en voorlichting in plattelandsgebieden beperkter is;"
2e deel"openbare"
3e deel"overwegende dat toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en voorlichting in plattelandsgebieden beperkter is;"
§ 1, letter h
1e deelgehele tekst zonder het woord: "universele"
2e deeldeze woorden
§ 1, letter p
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "universele" en "met name voor wat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten betreft"
2e deel"universele"
3e deel"met name voor wat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten betreft"
§ 1, letter w
1e deelgehele tekst zonder het woord: "openbare"
2e deeldit woord
Laatst bijgewerkt op: 3 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid