Index 
Protokoll
PDF 688kWORD 46k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder ***I 

Betänkande: Werner Langen (A8-0024/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+543, 27, 53

 2. Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring *** 

Rekommendation: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+563, 46, 17

 3. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom * 

Betänkande: Indrek Tarand (A8-0027/2018) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen))

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: utnämning av Annemie Turtelboomsluten+501, 91, 32

 4. Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden * 

Betänkande: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) (sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen))

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: utnämning av Boštjan Jazbecsluten+464, 104, 64

 5. Inrättande av ett särskilt utskott om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt TAX 3 

Förslag till beslut: B8-0125/2018

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Förslag till beslut B8-0125/2018
(talmanskonferensen)
omröstning: beslut (texten i sin helhet)+

 6. Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I 

Betänkande: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-3
5-11
13-25
29-58
60
62
66-94
96
98-120
122-124
126-190
utskottet+
ändringsförslag från ansvarigt utskott - särskild omröstning4utskottetsärsk.-
12utskottetsärsk.-
26utskottetdelad
1 / ONU+535, 92, 11
2 / ONU-291, 320, 16
27utskottetdelad
1 / ONU+524, 97, 12
2 / ONU-282, 331, 15
28utskottetdelad
1 / ONU+516, 101, 14
2 / ONU-279, 335, 18
59utskottetdelad
1+
2+
61utskottetsärsk.+
63utskottetsärsk.+
64utskottetsärsk.+
65utskottetsärsk.+
95utskottetdelad
1 / ONU+530, 91, 15
2 / ONU-218, 394, 16
97utskottetONU-213, 398, 22
121utskottetsärsk. / EO+348, 259, 28
125utskottetsärsk. / EO+352, 257, 25
artikel 4, punkt 2, efter led e192≥ 38 ledamöter-
artikel 6, efter punkt 1194GUE/NGLONU-251, 360, 25
artikel 8, punkt 5, stycke 2191SALDE-
efter skäl 21193GUE/NGLONU-262, 358, 13
omröstning: kommissionens förslagONU+593, 28, 11
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:ÄF 27 (andra delen), 28 (andra delen), 95, 97, 193 och 194
ECR:ÄF 26, 27, 28 och 95
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:ÄF 95 och 97
ALDE:ÄF 12, 61, 63, 64 och 65
PPE:ÄF 4 och 12
Fler än 38 ledamöter:ÄF 27, 28, 121 och 125
Begäranden om delad omröstning
ALDE:
ÄF 59
Första delentexten i sin helhet utom orden "sökanden eller" och "(nedan kallade sökanden)"
Andra delendessa ord
ECR:
ÄF 26
Första delen"av jordbruksprodukter: framställt av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget"
Andra delen"eller jästa alkoholhaltiga drycker som framställs uteslutande av sådana produkter"
ÄF 95
Första delen"Med "framställt av jordbruksprodukter" avses produkter som erhålls från jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget"
Andra delen"eller bearbetade livsmedel som framställs uteslutande av sådana produkter och som lämpar sig för mänsklig konsumtion"
GUE/NGL, ECR:
ÄF 27
Första delen"Den alkohol som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska vara jordbruksalkohol"
Andra delen"eller härröra från öl"
ÄF 28
Första delen"Destillat som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter"
Andra delen"eller härröra från öl"
Övrigt:
Nadja Hirsch, Elmar Brok och Ivica Tolić hade också undertecknat ändringsförslag 192.

 7. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * 

Betänkande: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-4
7-10
12 14-15
17-21
23-41
utskottet+
ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning6utskottetsärsk. / EO-299, 328, 4
11utskottetsärsk.-
16utskottetsärsk. / EO+332, 285, 18
42utskottetsärsk.-
artikel 1, punkt 1, led 2 direktiv 2011/16/EU artikel 8aaa, punkt 147GUE/NGL-
artikel 1, punkt 1, led 2 direktiv 2011/16/EU artikel 8aaa, punkt 2, stycke 148GUE/NGL-
22utskottet+
artikel 1, punkt 1, led 2 direktiv 2011/16/EU artikel 8aaa, punkt 2, stycke 249SGUE/NGL-
artikel 1, punkt 1, led 2 direktiv 2011/16/EU artikel 8aaa, efter punkt 550GUE/NGL-
bilaga direktiv 2011/16/EU bilaga IV, avsnitt A, efter led 351GUE/NGL-
skäl 644GUE/NGL-
5utskottet+
skäl 845GUE/NGL-
efter skäl 1143GUE/NGLONU-146, 466, 21
skäl 1346revGUE/NGL-
13utskottet+
omröstning: kommissionens förslagONU+541, 33, 61
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:ÄF 43
Begäranden om särskild omröstning
PPE:ÄF 6, 11, 16, 42

 8. Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7) 

Resolutionsförslag: B8-0122/2018

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0122/2018
(ENVI-utskottet)
omröstning: resolutionen (texten i sin helhet)ONU+405, 205, 25
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning

 9. Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603 

Resolutionsförslag: B8-0124/2018

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0124/2018
(ENVI-utskottet)
omröstning: resolutionen (texten i sin helhet)ONU+402, 208, 25
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning

 10. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel 

Betänkande: Esteban González Pons (A8-0033/2018) (en majoritet av parlamentets ledamöter och 3/5 av de avgivna rösterna erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
efter punkt 81GUE/NGLONU-120, 499, 10
efter punkt 153GUE/NGLONU-85, 531, 9
efter punkt 162GUE/NGLONU-128, 492, 5
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+550, 75, 6
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:ÄF 1, 2, 3

 11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/007 SE/Ericsson 

Betänkande: Urmas Paet (A8-0032/2018) (en majoritet av parlamentets ledamöter och 3/5 av de avgivna rösterna erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+557, 71, 4

 12. Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen 

Resolutionsförslag: B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0119/2018
(LIBE-utskottet)
punkt 15ENFONU-122, 484, 14
punkt 26ENFONU-118, 481, 15
efter punkt 24GUE/NGL,
Verts/ALE
ONU-127, 478, 24
efter beaktandeled 41GUE/NGL,
Verts/ALE
ONU-232, 326, 67
2GUE/NGL,
Verts/ALE
ONU-134, 458, 40
3GUE/NGL,
Verts/ALE
ONU-273, 273, 81
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+422, 147, 48
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0120/2018ECR
B8-0121/2018ENF
Begäranden om omröstning med namnupprop
ECR:ÄF 1, 3, slutomröstning
ENF:ÄF 5, 6, slutomröstning
GUE/NGLÄF 1, 2, 3, 4

 13. Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 

Betänkande: Frank Engel (A8-0025/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 131EFDDONU-115, 493, 19
efter punkt 132EFDDONU-99, 517, 7
33EFDDONU-135, 482, 7
34EFDDONU-124, 489, 18
punkt 235EFDDONU-115, 507, 9
efter punkt 102GUE/NGLONU-123, 484, 17
efter punkt 133GUE/NGLONU-131, 493, 6
efter punkt 144GUE/NGL-
punkt 16originaltextenONU+411, 182, 37
efter punkt 1636EFDDONU-79, 545, 3
efter punkt 1737EFDDONU-60, 535, 32
38EFDDONU-129, 490, 7
efter punkt 1839EFDDONU-129, 463, 32
punkt 2040EFDDONU-43, 543, 32
efter punkt 2041EFDDONU-125, 478, 22
efter punkt 2342EFDDONU-129, 475, 17
punkt 26originaltextendelad
1+
2 / ONU+477, 123, 25
punkt 27originaltextenONU+482, 86, 56
punkt 29originaltextendelad
1 / ONU+476, 104, 44
2+
efter punkt 365GUE/NGLONU-120, 502, 7
punkt 37originaltextendelad
1+
2 / ONU+508, 73, 46
efter punkt 3743EFDDONU-98, 520, 9
efter punkt 4844EFDDONU-116, 482, 25
49EFDDONU-106, 491, 28
punkt 57originaltextendelad
1 / ONU+523, 62, 41
2+
punkt 5945EFDDONU-114, 498, 16
originaltextenONU+466, 110, 40
efter punkt 5946EFDDONU-114, 478, 34
punkt 60originaltextenONU+492, 91, 39
efter punkt 626= 9=GUE/NGL, Verts/ALEONU-248, 312, 64
efter punkt 637= 10=GUE/NGL, Verts/ALEONU+422, 159, 45
8= 11=GUE/NGL, Verts/ALEONU+435, 109, 70
punkt 65originaltextenONU+365, 102, 146
punkt 66originaltextenONU+366, 106, 146
punkt 70punktoriginaltextendelad
1+
2 / ONU+495, 98, 25
punkt 75originaltextendelad
1+
2 / ONU+520, 63, 41
efter punkt 7547EFDDONU-142, 477, 8
efter punkt 8548EFDDONU-106, 507, 12
efter beaktandeled 31GUE/NGLONU-113, 479, 34
efter beaktandeled 627EFDDONU-101, 484, 22
efter skäl U28EFDDONU-94, 496, 35
29EFDDONU-107, 496, 18
30EFDDONU
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+429, 135, 63
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:ÄF 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, punkterna 16, 26 (andra delen), 27, 29 (första delen), 37 (andra delen), 59, 60, 65, 66, 70 (andra delen), 75 (andra delen)
GUE/NGL:ÄF 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
ECR:punkterna 57 (första delen) och 75 (andra delen)
Begäranden om särskild omröstning
ECR:punkterna 65 och 66
Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 57
Första delen"Europaparlamentet uppmuntrar de medlemsstater som ännu inte gjort det att ratificera ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk."
Andra delen"Parlamentet erinrar också om att de principer som utvecklats inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) måste genomföras."
EFDD:
punkt 29
Första delen"Europaparlamentet betonar att EU bör främja en politik för mottagning och integration i alla medlemsstater, och att det är oacceptabelt att vissa medlemsstater hävdar att migrationen inte är deras bekymmer."
Andra delen"Parlamentet framhåller att principerna om likabehandling och icke-diskriminering alltid bör garanteras inom all migrations- och integrationspolitik. Parlamentet välkomnar lanseringen av det europeiska integrationsnätverket och rekommenderar ett ökat utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna på integrationsområdet."
punkt 37
Första delentexten i sin helhet utom orden "eller könsidentitet"
Andra delendessa ord
punkt 70
Första delen"Europaparlamentet välkomnar att samtliga medlemsstater har undertecknat Istanbulkonventionen och att EU har anslutit sig till den."
Andra delen"Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte har ratificerat konventionen att göra detta."
ECR, EFDD:
punkt 26
Första delentexten i sin helhet utom orden "säkra och lagliga vägar bör vara tillgängliga för migration och att"
Andra delendessa ord
punkt 75
Första delentexten i sin helhet utom orden "sexuella och reproduktiva"
Andra delendessa ord
Övrigt
Ändringsförslag 12–26 hade dragits tillbaka.

 14. Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU 

Betänkande: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
efter punkt 221≥ 76 ledamöterEO+324, 264, 15
efter punkt 402≥ 76 ledamöterONU-216, 364, 33
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+560, 27, 28
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:ÄF 2
Övrigt
Sabine Lösing, Miltiadis Kyrkos, João Ferreira, Barbara Spinelli, Vilija Blinkevičiūtė, Martin Schirdewan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Agustín Díaz De Mera García Consuegra hade dragit tillbaka sina underskrifter av ändringsförslag 2 (artikel 169.5 i arbetsordningen).
Laura Ferrara, Angel Dzhambazki, Bogusław Liberadzki och Sirpa Pietikäinen hade också undertecknat ändringsförslag 2.
Eric Andrieu hade dragit tillbaka sin underskrift av ändringsförslag 1.

 15. Bankunionen – årsrapport 2017 

Betänkande: Sander Loones (A8-0019/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
efter punkt 25ENFONU-69, 522, 14
efter punkt 56ENFONU-76, 499, 11
efter punkt 67ENFONU-62, 536, 12
punkt 109EFDDONU-76, 514, 29
punkt 11originaltextensärsk. / EO-191, 367, 51
punkt 12originaltextendelad
1 / ONU+527, 85, 3
2+
efter punkt 3010EFDDONU-98, 488, 35
efter punkt 3111EFDDONU-70, 521, 23
efter punkt 328ENFONU-70, 532, 12
punkt 391EFDDONU-91, 475, 37
2EFDDONU-143, 453, 11
originaltextendelad
1 / ONU+484, 98, 38
2 / ONU+446, 147, 22
3 / ONU+437, 150, 20
punkt 46originaltextendelad
1 / ONU+591, 14, 10
2 / ONU+472, 105, 30
3 / ONU+517, 80, 18
punkt 473EFDDONU-90, 487, 42
4EFDDONU-45, 535, 35
originaltextenONU+473, 73, 67
skäl Doriginaltextendelad
1 / ONU+446, 133, 37
2 / ONU+455, 124, 32
3 / ONU+451, 121, 40
4/AN+436, 139, 37
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+476, 116, 25
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:skälen D, T, punkterna 12 (första delen), 39, 46, 47, ÄF 1, 2, 3, 4, 9, 10 och 11
ENF:ÄF 5, 6, 7 och 8
Begäranden om särskild omröstning
PPE:punkt 11
Begäranden om delad omröstning
EFDD:
skäl D
Första delen"Bankunionen måste förstärkas eftersom den är ett av de främsta målen för den finansiella stabiliteten i euroområdet och en oumbärlig grundsten för att skapa en verklig ekonomisk och monetär union. Fortsatta ansträngningar krävs"
Andra delen"eftersom bankunionen fortfarande är ofullständig så länge det inte finns någon finanspolitisk säkerhetsmekanism för den gemensamma resolutionsfonden"
Tredje delen"eller någon tredje pelare, vilket är ett europeiskt upplägg för återinsättnings-/insättningsgaranti."
Fjärde delen"ECB:s ordförande Mario Draghi har upprepade gånger slagit fast att det europeiska insättningsgarantisystemet (Edis) fortfarande är en av bankunionens grundpelare. En fullbordad bankunion är av yttersta vikt för att bryta kopplingen mellan banker och statspappersrisker. Det krävs mer arbete för övergången från räddningspaket till skuldnedskrivning. Riskerna i vissa nationella banksystem är fortfarande otillräckligt åtgärdade. De nuvarande gynnsamma ekonomiska förutsättningarna öppnar upp för möjligheten att genomföra de reformer som krävs för bankunionens fullbordande."
punkt 12
Första delen"Europaparlamentet påminner om att det finns risker förknippade med statsskulder."
Andra delen"Parlamentet noterar att i vissa medlemsstater har finansinstituten överinvesterat i obligationer som ges ut av den egna staten, vilket leder till alltför stora investeringar i hemlandet, samtidigt som ett av huvudmålen med bankunionen är att bryta kopplingen mellan banker och statspappersrisker. Parlamentet noterar att större diversifiering i bankernas statsobligationsportföljer är önskvärd, i syfte att begränsa riskerna för den finansiella stabiliteten. Parlamentet anser att EU:s regelverk för tillsynsbehandling av statsskulder bör vara förenligt med internationella standarder. Parlamentet framhåller Baselkommitténs pågående arbete med statsrisker, i synnerhet dess nyligen offentliggjorda diskussionsunderlag om den regleringstekniska behandlingen av exponeringar mot statspapper. Parlamentet väntar därför med stort intresse på resultaten av FSB:s arbete om statsskulder som underlag för framtida beslut. Parlamentet betonar statsobligationers avgörande roll för tillhandahållandet av högkvalitativa likvida tillgångar för investerarna och stabila finansieringskällor för regeringarna. Parlamentet noterar i detta avseende kommissionens pågående arbete i samband med idén om värdepapper med statsobligationer som säkerhet (sovereign bond-backed securities (SBBS)) som ett möjligt sätt att bidra till att ta itu med denna fråga. Parlamentet påminner om att värdepapperna med statsobligationer som säkerhet inte skulle utgöra en form av ömsesidigt ansvar för skulder. Parlamentet anser att marknadsaktörer kan bidra till att trygga marknadens intresse för SBBS."
punkt 39
Första delen"Europaparlamentet påminner om att det centrala innehållet i det mellanstatliga avtalet om den gemensamma resolutionsfonden så småningom ska införlivas i unionens regelverk."
Andra delen"Parlamentet påminner om att den finanspolitiska säkerhetsmekanismen är avgörande för att säkerställa ett trovärdigt och effektivt resolutionsregelverk och förmågan att hantera systemkriser inom bankunionen, och att offentliga medel inte ska användas för att rädda banker."
Tredje delen"Parlamentet noterar kommissionens förslag om att omvandla den europeiska stabilitetsmekanismen till en europeisk valutafond, vilket skulle förlägga den finanspolitiska säkerhetsfunktionen till den gemensamma resolutionsfonden."
punkt 46
Första delen"Europaparlamentet påminner om att insättningsskyddet är en gemensam angelägenhet för alla EU-medborgare"
Andra delen"och att bankunionen förblir ofullständig utan en tredje pelare"
Tredje delen"Parlamentet diskuterar för närvarande EDIS-förslaget på utskottsnivå. Parlamentet noterar i detta avseende kommissionens meddelande av den 11 oktober 2017"

 16. Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism 

Betänkande: Javier Nart (A8-0035/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 1, efter led e11ENF-
punkt 1, led p12ENF-
originaltextendelad
1+
2+
punkt 1, led ahoriginaltextenONU+580, 5, 17
punkt 213ENF-
efter beaktandeled 34ENF-
efter skäl C5ENF-
6ENF-
7ENF-
efter skäl G1GUE/NGLONU-177, 424, 7
efter skäl H2GUE/NGL-
efter skäl I3GUE/NGLONU-120, 446, 38
8ENF-
9ENF-
10ENF-
skäl KoriginaltextenONU+574, 13, 22
omröstning: rekommendation (texten i sin helhet)ONU+533, 24, 43
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGLÄF 1 och 3
ENF:skäl K, punkt 1, led ah
Begäranden om delad omröstning
ENF:
punkt 1, led p
Första delentexten i sin helhet utom orden "att bekämpa islamofobi, i syfte" och "angrepp på muslimer"
Andra delendessa ord

 17. EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission 

Betänkande: Izaskun Bilbao Barandica och Ángela Vallina (A8-0022/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 1, efter led a2PPEONU+430, 138, 24
punkt 1, led foriginaltextenONU+524, 12, 62
punkt 1, led horiginaltextendelad
1+
2 / EO+368, 208, 16
punkt 1, led ioriginaltextendelad
1 / ONU+557, 27, 13
2 / ONU+309, 269, 12
punkt 1, led joriginaltextenONU+469, 87, 24
punkt 1, led k3PPEONU-209, 312, 69
punkt 1, led poriginaltextendelad
1 / ONU+552, 20, 16
2 / ONU+368, 210, 13
3 / ONU+410, 131, 43
punkt 1, led w4PPEONU-246, 343, 11
originaltextendelad
1 / ONU+557, 19, 18
2 / ONU+343, 208, 43
punkt 1, led ae5PPEONU-264, 312, 16
punkt 1, led af6PPEONU-262, 309, 19
punkt 1, led aioriginaltextendelad
1 / ONU+549, 23, 18
2 / ONU+446, 142, 5
punkt 1, led aj7PPEONU-243, 339, 8
skäl F1PPEONU-262, 316, 14
skäl Joriginaltextendelad
1+
2 / EO+330, 250, 10
3+
skäl Xoriginaltextensärsk.+
skäl YoriginaltextenONU+387, 146, 55
omröstning: rekommendation (texten i sin helhet)ONU+417, 48, 72
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:punkt 1, leden f och w
PPE:ÄF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S&D:skäl Y, punkt 1 leden j och p
Verts/ALE:punkt 1, leden i och ai
Begäranden om särskild omröstning
PPE:skälen X och Y
Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 1, led i
Första delentexten i sin helhet utom orden "och privata"
Andra delendessa ord
punkt 1, led ai
Första delentexten i sin helhet utom orden "och privata"
Andra delendessa ord
PPE:
skäl J
Första delentexten i sin helhet utom orden "offentliga" och "Tillgången till rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och utbildning är mer begränsad i landsbygdsområden"
Andra delen"offentliga"
Tredje delen"Tillgången till rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och utbildning är mer begränsad i landsbygdsområden"
punkt 1, led h
Första delenhela texten utom ordet "allmän"
Andra delendetta ord
punkt 1, led p
Första delentexten i sin helhet utom orden "allmän" och "i synnerhet när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter"
Andra delen"allmän"
Tredje delen"i synnerhet när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter"
punkt 1, led w
Första delenhela texten utom ordet "offentliga"
Andra delendetta ord
Senaste uppdatering: 3 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy