Indekss 
Protokols
PDF 276kWORD 79k
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Banku savienība — 2017. gada ziņojums (debates)
 3.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (debates)
 4.Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu (debates)
 5.ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (debates)
 6.Sēdes atsākšana
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana)
  
8.2.Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.3.ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.4.Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.5.Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
8.6.Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas (TAX3) jautājumos izveide (balsošana)
  
8.7.Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (balsošana)
  
8.8.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)
  
8.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana (balsošana)
  
8.10.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana (balsošana)
  
8.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (balsošana)
  
8.12.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson (balsošana)
  
8.13.Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (balsošana)
  
8.14.Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (balsošana)
  
8.15.ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (balsošana)
  
8.16.Banku savienība — 2017. gada ziņojums (balsošana)
  
8.17.Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu (balsošana)
  
8.18.ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (balsošana)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Apropriāciju pārvietojumi
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana)
 2. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom
 3. pielikums. Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana


SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Banku savienība — 2017. gada ziņojums (debates)

Ziņojums par banku savienību — 2017. gada ziņojumu [2017/2072(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sander Loones (A8-0019/2018).

Sander Loones iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Mady Delvaux S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Esther de Lange, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Pervenche Berès, Sven Giegold, Jörg Meuthen, Theodor Dumitru Stolojan un Othmar Karas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Thomas Mann, Maria Grapini, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Brian Hayes, Andrejs Mamikins un Costas Mavrides.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Sander Loones.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.16. punkts.


3. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018).

Emmanuel Maurel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tom Vandenkendelaere PPE grupas vārdā un Pervenche Berès S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Ivan Štefanec, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Gomes.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić un Nicola Caputo.

Uzstājās Pierre Moscovici un Emmanuel Maurel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.8. punkts.


4. Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par džihādistu ienākumu avotu likvidēšanu — vēršanos pret terorisma finansēšanu [2017/2203(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javier Nart (A8-0035/2018).

Javier Nart iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lars Adaktusson PPE grupas vārdā, Clare Moody S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod un Angel Dzhambazki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn un Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini.

Uzstājās Julian King un Javier Nart.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.17. punkts.


5. ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā [2017/2194(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina (A8-0022/2018).

Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė un Julie Ward.

Uzstājās Věra Jourová, Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.3.2018. protokola 8.18. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.28.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.36.

Uzstājās Manfred Weber, Udo Bullmann, Sven Giegold (sēdes vadītājs sniedza precizējumus attiecībā uz Parlamenta delegācijas nosutīšanu uz Slovākiju), Alessandra Mussolini, Martina Anderson, Patrizia Toia, Ana Gomes un Rebecca Harms – par Slovākijas žurnālista Ján Kuciak slepkavību.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.48.)

(No plkst. 11.48 līdz plkst. 11.57 Parlamentā runu teica Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks.)


7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.58.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš ir saņēmis Indrek Tarand un Zdzisław Krasnodębski kandidatūras (2018/2578(RSO)).

Attiecīgie kandidāti bija darījuši zināmu, ka piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Priekšsēdētājs nolēma, ka balsošana notiks aizklāti, izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu.

Viņš atklāja balsošanu.

Priekšsēdētājs nolasīja balsošanas rezultātus:

balsotāju skaits:   631

nodoto balsu skaits:   469

neaizpildītās vēlēšanu zīmes:   162

absolūtais vairākums:   235

Iegūto balsu skaits:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:   276

(Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (1.3.2018. protokola 1. pielikums ).)

Priekšsēdētājs pasludināja Zdzisław Krasnodębski par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku un apsveica viņu ar ievēlēšanu šajā amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 20. panta 1. punktu viņš hierarhiskā secībā stāsies iepriekšējā priekšsēdētāja vietnieka Ryszard Czarnecki vietā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


8.2. Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0024/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0044).


8.3. ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0045).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.4. Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Annemie Turtelboom par Revīzijas palātas locekli [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0027/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”3. punkts.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (1.3.2018. protokola 2. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0046).

Uzstāšanās

Indrek Tarand (referents) – pēc balosošanas.


8.5. Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”4. punkts.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (1.3.2018. protokola 3. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0047).


8.6. Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas (TAX3) jautājumos izveide (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 197. pantu iesniegusi Priekšsēdētāju konference, par Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos izveidi, pienākumiem, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”5. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0048).


8.7. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Pilar Ayuso (A8-0021/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2018)0049).

Pēc balsošanas uzstājās Pilar Ayuso, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.8. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2018)0050).


8.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018).
Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0051).


8.10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas no modifikācijām MON 87427, MON 89034 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumu 2010/420/ES (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018).
Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0052).


8.11. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/006/ ES/ Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Esteban González Pons (A8-0033/2018).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 balsu, kas nodotas par rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0053).


8.12. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Urmas Paet (A8-0032/2018).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 balsu, kas nodotas par rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0054).


8.13. Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0119/2018, B8-0120/2018 un B8-0121/2018 (2018/2541(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0119/2018

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0055).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0120/2018 un B8-0121/2018 vairs nav spēkā.)


8.14. Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā [2017/2125(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Frank Engel (A8-0025/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0056).


8.15. ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi (balsošana)

Ziņojums par ES biškopības nozares perspektīvām un izaicinājumiem [2017/2115(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Norbert Erdős (A8-0014/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Banku savienība — 2017. gada ziņojums (balsošana)

Ziņojums par banku savienību — 2017. gada ziņojumu [2017/2072(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sander Loones (A8-0019/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0058).


8.17. Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par džihādistu ienākumu avotu likvidēšanu — vēršanos pret terorisma finansēšanu [2017/2203(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javier Nart (A8-0035/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”16. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0059).


8.18. ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā [2017/2194(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina (A8-0022/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti”17. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0060).


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja šādu iecelšanu amatā:

INTA komiteja: Elsi Katainen,

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Elsi Katainen.


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Pilar Ayuso ziņojums - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly un Clara Eugenia Aguilera García

Emmanuel Maurel ziņojums - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan un Stanislav Polčák

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas lēmumu piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Janusz Korwin-Mikke

Frank Engel ziņojums - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Norbert Erdős ziņojums - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly un Csaba Sógor

°
° ° °

Uzstājās Monica Macovei – par sēdes vadītājas lēmumu pārtraukt balsojumu skaidrošanu pēc Norbert Erdős ziņojuma (A8-0014/2018) (sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa divas reizes ir informējusi deputātus par to, ka sesija tiks pārtraukta plkst. 13.30 un ka skaidrojumus par Sander Loones ziņojumu (A8-0019/2018), Javier Nart ziņojumu (A8-0035/2018) un Izaskun Bilbao Barandica un Ángela Vallina ziņojumu (A8-0022/2018) būs iespējams iesniegt rakstiski).


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

José Inácio Faria bija darījis zināmu, ka viņš nevarēs piedalīties tās dienas balsošanā sakarā ar piedalīšanos Eiropas Parlamenta delegācijā dalībai Salvadorā notiekošo vēlēšanu novērošanā.


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 03/2018, III iedaļa – Komisija (N8-0050/2018 - C8-0034/2018 - 2018/2026(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stratēģiju cīņai pret jauniešu noziedzību (B8-0062/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par “pandu diplomātiju” un kontroli pār pandu aizņemšanos no Ķīnas, ko praktizē Eiropas Savienības zooloģiskie dārzi (B8-0063/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par suņu un kaķu obligātu sterilizēšanu (B8-0073/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu importēt Eiropā verdzības ražojumus (B8-0075/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET

- Edouard Ferrand un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par piena nozares krīzi (B8-0076/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret kibernoziedzību (B8-0117/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret “asins dimantiem” (B8-0118/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA


13. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. un 179. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 01/2018, III iedaļa – Komisija, un DEC 02/2018, III iedaļa – Komisija.


14. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


15. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 12. marta līdz 15. martam.


16. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 13.37.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Faria, Gill Nathan, Händel, Jamet, Kovács, Le Pen, López, Mosca, Nilsson, Piecha, Ponga, Punset, Žitňanská


1. pielikums. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana)

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


2. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


3. pielikums. Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika