Zoznam 
Zápisnica
PDF 279kWORD 80k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Banková únia - výročná správa za rok 2017 (rozprava)
 3.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava)
 4.Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava)
 5.Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  
8.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)
  
8.2.Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie (hlasovanie)
  
8.7.Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)
  
8.8.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)
  
8.9.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7) (hlasovanie)
  
8.10.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON 89034 a NK603 (hlasovanie)
  
8.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hlasovanie)
  
8.12.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson (hlasovanie)
  
8.13.Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (hlasovanie)
  
8.14.Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (hlasovanie)
  
8.15.Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (hlasovanie)
  
8.16.Banková únia - výročná správa za rok 2017 (hlasovanie)
  
8.17.Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (hlasovanie)
  
8.18.Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Predloženie dokumentov
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)
 Príloha 2 - Vymenovanie členky Dvora audítorov – Annemie Turtelboomová
 Príloha 3 - Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Banková únia - výročná správa za rok 2017 (rozprava)

Správa o bankovej únii - výročná správa za rok 2017 [2017/2072(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sander Loones (A8-0019/2018)

Sander Loones uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Mady Delvaux v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Thierry Cornillet v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Esther de Lange, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Pervenche Berès, Sven Giegold, Jörg Meuthen, Theodor Dumitru Stolojan a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Thomas Mann, Maria Grapini, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Brian Hayes, Andrejs Mamikins a Costas Mavrides.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis a Sander Loones.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 1.3.2018.


3. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými dohodami, ktoré podliehajú oznamovaniu [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Emmanuel Maurel uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Tom Vandenkendelaere v mene skupiny PPE a Pervenche Berès v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Ivan Štefanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Ramón Jáuregui Atondo, Ivana Maletić a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Pierre Moscovici a Emmanuel Maurel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 1.3.2018.


4. Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (rozprava)

Správa k odporúčaniu Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o odstrihnutí džihádistov od zdrojov financovania a cielených opatreniach proti financovaniu terorizmu [2017/2203(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javier Nart (A8-0035/2018)

Javier Nart uviedol správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Clare Moody v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, André Elissen, Jeppe Kofod a Angel Dzhambazki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Lampros Fountoulis, Arndt Kohn a Ruža Tomašić, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini.

Vystúpili: Julian King a Javier Nart.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.17 zápisnice zo dňa 1.3.2018.


5. Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien [2017/2194(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Izaskun Bilbao Barandica a Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Izaskun Bilbao Barandica a Ángela Vallina predstavili správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Vilija Blinkevičiūtė a Julie Ward.

Vystúpili: Věra Jourová, Izaskun Bilbao Barandica a Ángela Vallina.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 1.3.2018

          (Rokovanie bolo prerušené o11.28 h).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.36 h.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber, Udo Bullmann, Sven Giegold (predseda objasnil vyslanie parlamentnej delegácie na Slovensko), Alessandra Mussolini, Martina Anderson, Patrizia Toia, Ana Gomes a Rebecca Harms k zavraždeniu slovenského novinára Jána Kuciaka.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.48 h.)

(Od 11.48 do 11.57 h. komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks prednesie v Parlamente prejav.)


7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.58 h.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)

Predseda oznámil, že dostal návrhy kandidátov Indreka Taranda a Zdzisława Krasnodębskiho (2018/2578(RSO))

Kandidáti uviedli, že so svojim navrhnutím za kandidáta súhlasia.

Predseda rozhodol, že hlasovanie sa uskutoční tajne pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia.

Hlasovanie sa uskutočnilo.

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Počet hlasujúcích:   631

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   469

Prázdne hlasovacie lístky:   162

Absolútna väčšina:   235

Počet získaných hlasov:

Indrek Tarand:   193

Zdzisław Krasnodębski:    276

(Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 1.3.2018).)

Predseda oznámil, že Zdzisław Krasnodębski bol zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu a zablahoželal mu k zvoleniu.

V súlade s článkom 20 ods. 1 novozvolený podpredseda Parlamentu zaujal miesto svojho predchodcu Ryszarda Czarneckiho podľa jeho prednostného poradia.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


8.2. Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov [COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0024/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0044)


8.3. Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia [08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0045)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.4. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Annemie Turtelboomovej za členku Dvora audítorov [05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)
Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 1.3.2018).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0046)

Vystúpenia:

Indrek Tarand après le vote.


8.5. Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií [N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)
Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 3 zápisnice zo dňa 1.3.2018).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0047)


8.6. Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia, déposée conformément à l’article 197 du règlement, par la Konferencia predsedov, o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (2018/2574(RSO)) (B8-0125/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0048)


8.7. Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0049)

Vystúpila Pilar Ayuso, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.8. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými dohodami, ktoré podliehajú oznamovaniu [COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0050)


8.9. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil výbor ENVI, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (2018/2568(RSP)) (B8-0122/2018)
Zodpovední poslanci: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0051)


8.10. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON 89034 a NK603 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil výbor ENVI, k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (2018/2569(RSP)) (B8-0124/2018)
Députés responsables: Bart Staes, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Guillaume Balas, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0052)


8.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Španielska – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) [COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov za prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0053)


8.12. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2017/007 SE/Ericsson) [COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Urmas Paet (A8-0032/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov za prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0054)


8.13. Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0119/2018, B8-0120/2018 a B8-0121/2018 (2018/2541(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA B8-0119/2018

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0055)

(Návrhy uznesenia B8-0120/2018 a B8-0121/2018 sa stali bezpredmetnými.)


8.14. Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2016 [2017/2125(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Frank Engel (A8-0025/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0056)


8.15. Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ (hlasovanie)

Správa o vyhliadkach a výzvach pre včelársky sektor EÚ [2017/2115(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0057)


8.16. Banková únia - výročná správa za rok 2017 (hlasovanie)

Správa o bankovej únii - výročná správa za rok 2017 [2017/2072(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sander Loones (A8-0019/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0058)


8.17. Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu (hlasovanie)

Správa k odporúčaniu Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o odstrihnutí džihádistov od zdrojov financovania a cielených opatreniach proti financovaniu terorizmu [2017/2203(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javier Nart (A8-0035/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0059)


8.18. Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien [2017/2194(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Izaskun Bilbao Barandica a Ángela Vallina (A8-0022/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0060)


9. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor INTA: Elsi Katainen

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Elsi Katainen.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Pilar Ayuso - A8-0021/2018
Momchil Nekov, Notis Marias, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Clara Eugenia Aguilera García

Správa: Emmanuel Maurel - A8-0016/2018
Monica Macovei, Paloma López Bermejo, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

Návrh uznesenia o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP)) (B8-0119/2018)
Urszula Krupa, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Janusz Korwin-Mikke

Správa: Frank Engel - A8-0025/2018
Rory Palmer, Monica Macovei, Krisztina Morvai, Miroslav Mikolášik, Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Bruno Gollnisch, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Norbert Erdős - A8-0014/2018
Alex Mayer, Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Seán Kelly a Csaba Sógor.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Monica Macovei k rozhodnutia predsedu prerušiť vysvetlenia hlasovania po správe, ktorú vypracoval Norbert Erdős (A8-0014/2018), (predsedníčka predsedajúci uviedla, že poslancov dvakrát upozornila na skutočnosť, že rokovanie bude prerušené o 13.30 h a že vysvetlenia hlasovania k správam, ktoré vypracovali Sander Loones (A8-0019/2018), Javier Nart (A8-0035/2018) a Izaskun Bilbao Barandica a Ángela Vallina (A8-0022/2018) sa môžu podať písomne).


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

José Inácio Faria oznámil, že sa na dnešnom hlasovaní nebude môcť zúčastniť z dôvodu svojej účasti na delegácii Európskeho parlamentu v rámci volebnej pozorovateľskej misie v Salvádore.


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 03/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0050/2018 - C8-0034/2018 - 2018/2026(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o stratégii boja proti kriminalite mladistvých (B8-0062/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o „pandej diplomacii“ a o kontrole požičiavania pánd medzi Čínou a zoologickými záhradami v Európskej únii (B8-0063/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o povinnej sterilizácii psov a mačiek (B8-0073/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zákaze dovozu výrobkov z výroby založenej na otroctve do Európy (B8-0075/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o kríze mliekarenského sektora (B8-0076/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o boji proti počítačovej kriminalite (B8-0117/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o boji proti tzv. krvavým diamantom (B8-0118/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA


13. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 a článkom 179 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 01/2018 – Oddiel III – Komisia a DEC 02/2018 - Oddiel III - Komisia.


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 12. do 15. marca 2018.


16. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 13.37 h.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Charanzová, Chauprade, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cavada, Childers, Chinnici, Crowley, Faria, Gill Nathan, Händel, Jamet, Kovács, Le Pen, López, Mosca, Nilsson, Piecha, Ponga, Punset, Žitňanská


Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


Príloha 2 - Vymenovanie členky Dvora audítorov – Annemie Turtelboomová

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka


Príloha 3 - Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Giménez Barbat, Grigule-Pēterse, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Loones, Lucke, McClarkin, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Finch, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, O'Flynn, Parker, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Rebega, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Miranda, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Karlsson, Korwin-Mikke, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Boştinaru, Brannen, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Waitz, Ždanoka

Posledná úprava: 25. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia