Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD))

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:IMCO

γνωμοδότηση: JURI, INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (2017/2015(INI)) - επιτροπή INTA - επιτροπή FEMM - Εισηγήτριες: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

- ***I -Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ (2017/2210(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

- Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών (2017/2067(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0038/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017/2053(INI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή (2017/2006(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ (2017/2208(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2226(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Έκθεση σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Paul Tang (A8-0050/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 (2017/2260(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (2017/2266(INI)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0055/2018)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου που αφορά τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A8-0058/2018)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου