Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. marec 2018 - Strasbourg

12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Priporočilo Sveta o imenovanju podpredsednika Evropske centralne banke (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE))

Posredovano pristojnemu odboru:ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD))

Posredovano pristojnemu odboru:IMCO

mnenje: JURI, INTA

2) od odborov

- Poročilo o enakosti spolov v trgovinskih sporazumih EU (2017/2015(INI)) - odbor INTA - odbor FEMM - Poročevalki: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, v imenu Evropske unije (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

- Poročilo o enakosti spolov v medijskem sektorju v EU (2017/2210(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

- Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)) - odbor BUDG - Poročevalec: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

- Poročilo o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme (2017/2067(INI)) - odbor TRAN - Poročevalec: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki železniškega prevoza (prenovitev) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Karima Delli (A8-0038/2018)

- Poročilo o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije (2017/2053(INI)) - odbor BUDG - Poročevalca: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Poročilo o vlogi regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (2017/2006(INI)) - odbor REGI - Poročevalka: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

- Poročilo o regijah EU, ki zaostajajo v razvoju (2017/2208(INI)) - odbor REGI - Poročevalka: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018 (2017/2226(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Poročilo o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 (2017/2052(INI)) - odbor BUDG - Poročevalca: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Paul Tang (A8-0050/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018 (2017/2260(INI)) - odbor EMPL - Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (2017/2266(INI)) - odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0055/2018)

- * Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika Evropske centralne banke (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)) - odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0058/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nemčije – EGF/2017/008 DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Zadnja posodobitev: 25. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov