Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 март 2018 г. - Страсбург

13. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през март 2018 г. (PE 618.460/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групата GUE/NGL за приключване на разискването във връзка с декларацията на Комисията относно „Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия“ (точка 85 от проекта на дневен ред) с внасяне на предложение за резолюция.

Изказаха се Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, за да обоснове искането, Esteban González Pons, от името на групата PPE, против искането, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, за да предложи въпросът да бъде предаден на комисията CONT за становище след разискването днес, следобед, относно възможността да се внесат предложения за резолюция, Esteban González Pons, против предложението, Dennis de Jong и Philippe Lamberts.

Парламентът одобри предложението на Philippe Lamberts.

Искане от групата ENF за вписване като втора точка в дневния ред на заседанието в понеделник на изявление на Комисията относно помощта за развитие и злоупотребите, извършени от НПО, вследствие на изявлението на Комисията относно политическия морал на Комисията.

Вследствие на това разискването и гласуването по доклада на Peter Lundgren - A8-0321/2017 относно началната квалификация и продължаващото обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства" (точка 43 от проекта на дневен ред) ще бъдат отложени за месечната сесия през април.

Изказа се Olaf Stuger, от името на групата ENF, за да представи искането.

Парламентът отхвърля искането

Вторник

Искане от групата ENF да не се приключва разискването във връзка с декларациите на Съвета и на Комисията относно насоките относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (точка 70 от проекта на дневен ред) с внасяне на предложения за резолюция и следователно да не се пристъпва към гласуване.

Изказа се Janice Atkinson, от името на групата ENF, за да обоснове искането.

Парламентът отхвърля искането

Искане от групата S&D за вписване като трета точка в дневния ред на заседанието във вторник, след разискването относно доклада на Daniele Viotti относно насоките за бюджета за 2019 г. – Раздел III (точка 49 т проекта на дневен ред), на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно постигнатия напредък към глобален пакт за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците, което ще се гласува по време на месечната сесия през април.

Изказаха се Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, за да обоснове искането, Cecilia Wikström, за да предложи разискването да се проведе през април, Maria João Rodrigues, за да поиска от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да направи кратно изявление във вторник, за да може да се организира разискване по време на месечната сесия през април (председателят предложи да се поиска от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да се изкаже накратко по този въпрос по време на разискванията, на които тя ще присъства утре).

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Искане от групата ECR за вписване като трета точка в дневния ред за следобед на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно перспективите за мир за Корейския полуостров в контекста на неотдавнашните събития и за приключване на разискванията с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се Nirj Deva, от името на групата ECR, за да обоснове искането, Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, за да преложи разискването да се проведе по време на месечната сесия през април, и Nirj Deva против това предложение.

парламентът отхвърли искането на Nirj Deva.

Парламентът изрази своето одобрение във връзка с предложението на председателя да се поиска от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да се изкаже наратко по този въпрос по време на разискванията, на които тя ще присъства утре.

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 10 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност