Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας Μαρτίου 2018 (PE 618.460/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να κλείσει η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής με τίτλο "Πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής" (σημείο 85 du PDOJ) με την παρουσίαση πρότασης ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να αιτιολογήσει το αίτημα, Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να προτείνει να παραπεμφθεί το ζήτημα στην επιτροπή CONT, προκειμένου να γνωμοδοτήσει η εν λόγω επιτροπή, μετά την απογευματινή συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα παρουσίασης προτάσεων ψηφίσματος, Esteban González Pons, κατά αυτής της προτάσεως, Dennis de Jong και Philippe Lamberts.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση του Philippe Lamberts.

Αίτημα τος Ομάδας ENF να συμπεριληφθεί ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη της Δευτέρας μία δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια και τις παραβιάσεις που διαπράττουν ΜΚΟ ως συνέχεια στη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής.

Κατόπιν τούτων, η συζήτηση και η ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση Peter Lundgren - A8-0321/2017 με τίτλο "Aρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης" (σημείο 43 του ΤΣΗΔ) μετατίθενται για την περίοδο συνόδου του Απριλίου.

Παρεμβαίνει ο Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, για να παρουσιάσει το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας ENF να μην κλείσει η συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις "Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ" (σημείο 70 του ΤΣΗΔ) με την παρουσίαση των προτάσεων ψηφίσματος και επομένως να μην προχωρήσει το Σώμα σε ψηφοφορία.

Παρεμβαίνει η Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, για να αιτιολογήσει το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας S&D να συμπεριληφθεί ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Τρίτης, μετά τη συζήτηση για την έκθεση Daniele Viotti - σχετικά με τις "Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ" (σημείο 49 του ΤΣΗΔ), μία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς το παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση και σχετικά με τους πρόσφυγες, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Απριλίου.

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για να αιτιολογήσει το αίτημα, Cecilia Wikström, για να προτείνει να διεξαχθεί η σχετική συζήτηση τον Απρίλιο, Maria João Rodrigues για να ζητήσει να προβεί ωστόσο η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σε μια σύντομη δήλωση αυτή την Τρίτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διοργάνωση μίας συζήτησης κατά την περίοδο συνόδου του Απριλίου (ο Πρόεδρος προτείνει να ζητηθεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να κάνει μια σύντομη σχετική παρέμβαση κατά τις συζητήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει αύριο).

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στην πρόταση.

Αίτημα της Ομάδας ECR να συμπεριληφθεί ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης μία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με "τις προοπτικές ειρήνευσης στην κορεατική χερσόνησο ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων" και να κλείσει η συζήτηση με την παρουσίαση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, για να αιτιολογήσει το αίτημα, Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να προτείνει να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση κατά την περίοδο συνόδου του Απριλίου και Nirj Deva κατά της πρότασης αυτής.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα του Nirj Deva.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με την πρόταση του Προέδρου να ζητηθεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να κάνει μια σύντομη σχετική παρέμβαση κατά τις συζητήσεις στις οποίες θα συμμετάσχει αύριο.

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου