Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 maart 2018 - Straatsburg

13. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van maart 2018 (PE 618.460/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie over het "Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie" (punt 85 PDOJ) af te sluiten met de indiening van een ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, tegen dit verzoek, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, om voor te stellen de kwestie door te verwijzen naar de Commissie CONT, opdat deze haar advies geeft, na het debat van deze namiddag, over de wenselijkheid van het indienen van ontwerpresoluties, Esteban González Pons, tegen het voorstel, Dennis de Jong en Philippe Lamberts.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van Philippe Lamberts.

Verzoek van de ENF-Fractie om als tweede punt op de agenda van de vergadering van maandag een verklaring van de Commissie op te nemen over ontwikkelingshulp en de misbruiken door ngo's ten vervolge op de verklaring van de Commissie over het "integriteitsbeleid van de Commissie".

Bijgevolg zouden het debat en de stemming over het verslag Peter Lundgren - A8-0321/2017 over "Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen" (punt 43 PDOJ) worden uitgesteld tot de vergaderperiode van april.

Het woord wordt gevoerd door Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, om het verzoek toe te lichten.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de ENF-Fractie om het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de "Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK" (punt 70 PDOJ) niet af te sluiten door de indiening van ontwerpresoluties, en dus niet tot stemming over te gaan.

Het woord wordt gevoerd door Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, om het verzoek toe te lichten.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om als derde punt op de agenda van de vergadering van dinsdag, na het debat over het verslag Daniele Viotti over "Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III" (punt 49 PDOJ), een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op te nemen over de geboekte vooruitgang op weg naar het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en over de vluchtelingen waarover tijdens de vergaderperiode van april moet worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Cecilia Wikström, om voor te stellen het debat in april te houden, Maria João Rodrigues om te vragen dat de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid niettemin op dinsdag een korte verklaring aflegt om een debat te kunnen organiseren tijdens de vergaderperiode van april (de Voorzitter stelt voor de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te verzoeken kort op deze kwestie in te gaan tijdens de debatten waaraan zij morgen zal deelnemen).

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Verzoek van de ECR-Fractie om als derde punt op de agenda 's middags een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op te nemen over de "vooruitzichten voor vrede op het Koreaanse schiereiland in het licht van de recente ontwikkelingen" en het debat af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, om voor te stellen dit debat tijdens de vergaderperiode van april te houden, en Nirj Deva tegen dit voorstel.

Het Parlement verwerpt het verzoek van Nirj Deva.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Voorzitter om de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid te verzoeken kort op deze kwestie in te gaan tijdens de debatten waaraan zij morgen zal deelnemen.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 10 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid