Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 март 2018 г. - Страсбург

14. Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Arndt Kohn, от името на групата S&D, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen и Bas Eickhout.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Tom Vandenkendelaere.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios и Krisztina Morvai.

Изказа се Günther Oettinger.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 10 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност