Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2018 r. - Strasburg

14. Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Arndt Kohn w imieniu grupy S&D, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen i Bas Eickhout.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Tom Vandenkendelaere.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Günther Oettinger.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności