Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. marca 2018 - Štrasburg

14. Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Arndt Kohn v mene skupiny S&D, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen a Bas Eickhout.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Tom Vandenkendelaere.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 10. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia