Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 12 март 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишните заседания
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внасяне на документи
 13.Ред на работа
 14.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (разискване)
 15.Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (разискване)
 16.Борбата срещу насилието над жени и момичета и ратифицирането на Конвенцията от Истанбул от страна на държавите – членки на ЕС (разискване)
 17.Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки ***I (разискване)
 18.Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства ***I (разискване)
 19.Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (кратко представяне)
 20.Изоставащи региони в ЕС (кратко представяне)
 21.Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 25.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (168 kb) Присъствен списък (58 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (11 kb) 
 
Протокол (284 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Последно осъвременяване: 10 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност