Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 259kWORD 78k
Esmaspäev, 12. märts 2018 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (arutelu)
 15.Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (arutelu)
 16.Võitlus naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu ning Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine ELi liikmesriikide poolt (arutelu)
 17.Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused ***I (arutelu)
 18.Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload ***I (arutelu)
 19.Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (lühiettekanne)
 20.ELi mahajäänud piirkonnad (lühiettekanne)
 21.ELi piirkondade ja linnade roll COP21 Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 25.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 1. märtsil 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.02.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president esines avaldusega dramaatilise humanitaarolukorra kohta Süürias, eriti seoses tsiviilelanike olukorraga Ida-Ghoutas, ning kordas veel kord, et mõistab kindlalt hukka julmused, etnilise puhastuse ja süütute inimeste massitapmise. Ta esitas ühtlasi üleskutse täita ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2401 humanitaarolukorra kohta Süürias.

President esines ka avaldusega rahvusvahelise naistepäeva puhul ja tuletas meelde parlamendi võetud kohustust võidelda selle eest, et naistel ja meestel oleksid tõeliselt samad õigused. Võitlus naistevastase vägivalla vastu on parlamendi jaoks samuti ülima tähtsusega. President tänas parlamendiliikmeid Terry Reintket, Elly Schleini ja Edouard Martini ning parlamendi töötajaid kahe petitsiooni koostamise eest sellel teemal. President andis teada, et juhatus võtab tõenäoliselt esmaspäeva õhtul vastu rea meetmeid seksuaalse ahistamise ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks parlamendis.

°
° ° °

Sõna võtsid Notis Marias kahe Kreeka sõjaväelase ebaseadusliku kinnipidamise kohta Türgis (president lubas tegelda selle küsimusega isiklikult ja võtta lisateabe saamiseks ühendust Türgi suursaadikuga), Bruno Gollnisch parlamendiliikmete e-posti konfidentsiaalsuse rikkumise kohta (president palus tal esitada täpsemat teavet), Ana Miranda Euroopa Parlamendi endise liikme Oriol Junquerase kinnipidamise kohta ja Marek Jurek, kes taotles, et parlamendi ruumidest kõrvaldataks maal, mis tema hinnangul riivab usklike tundeid (president edastab taotluse kvestoritele).


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati 28. veebruari 2018 ja 1. märtsi 2018 istungite protokollid.


5. Fraktsioonide koosseis

Laurenţiu Rebega ei ole enam fraktsiooni ENF liige ja on alates 2. märtsist 2018 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.

Ana Miranda ei ole enam fraktsiooni GUE/NGL liige ning ühines 2. märtsil 2018 fraktsiooniga Verts/ALE.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsioonidelt PPE ja Verts/ALE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

EMPL-komisjon: Miroslavs Mitrofanovs Tatjana Ždanoka asemel

PETI-komisjon: Miroslavs Mitrofanovs Tatjana Ždanoka asemel

Delegatsioon ELi-Armeenia ja ELi-Aserbaidžaani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees: Lukas Mandl Claudia Schmidti asemel

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Lukas Mandl Claudia Schmidti asemel

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Miroslavs Mitrofanovs Tatjana Ždanoka asemel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President andis teada, et ta on saanud fraktsioonidelt GUE/NGL ja Verts/ALE taotluse panna hääletusele ITRE-komisjoni otsus alustada läbirääkimisi Françoise Grossetête'i raporti (A8-0037/2018) alusel, millest anti teada kolmapäeva, 28. veebruari 2018. aasta protokollis (28.2.2018 protokollipunkt 10).

Hääletus toimub teisipäeval vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2.

President andis teada, et ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust muude otsuste kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, mis tehti teatavaks kolmapäeva, 28. veebruari 2018. aasta protokollis (28.2.2018 protokollipunkt 10).

Seega võisid ITRE- ja IMCO-komisjonid alustada pärast kodukorra artikli 69c artiklis 2 ette nähtud tähtaja möödumist läbirääkimisi Pascal Arimonti raporti (A8-0043/2018), Krišjānis Kariņši raporti (A8-0044/2018), Krišjānis Kariņši raporti (A8-0042/2018), Morten Helveg Peterseni raporti (A8-0040/2018) ja Flavio Zanonato raporti (A8-0039/2018) põhjal.

°
° ° °

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- IMCO-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)). Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ECON-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)). Raportöör Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- CULT-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)). Raportöör: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioonid taotleda kirjalikult enne teisipäeva, 13. märtsi 2018 keskööd, et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


8. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)

Parlamendi president teatas, et ta on saanud FEMM-komisjonilt kodukorra artikli 137 lõike 2 kohaselt taotluse konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega eesmärgiga koostada algatusraport puudega naiste olukorra ja õiguste kohta.

Taotlus loetakse heakskiidetuks, kui fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei taotle 24 tunni jooksul alates taotlusest teatamisest, et see pandaks hääletusele.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga (00001/2018/LEX - C8-0106/2018 - 2017/0350(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid ning otsust (EL) 2015/1814 (00063/2017/LEX - C8-0105/2018 - 2015/0148(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks (00065/2017/LEX - C8-0100/2018 - 2016/0275(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (00066/2017/LEX - C8-0099/2018 - 2016/0274(COD)).


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatistega parlamendi 2017. aasta oktoobri II ja 2018. aasta jaanuari osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on võimalik tutvuda Europarli veebidsaidil.


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

— (O-000005/2018), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI-komisjoni nimel komisjonile Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreservi kohta (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018);

— (O-000006/2018), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI-komisjoni nimel komisjonile USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018);

— (O-000016/2018), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile konfliktimineraalide ja kaasnevate meetmete kohta (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018);

— (O-000017/2018), mille esitas(id) Bernd Lange INTA-komisjoni nimel komisjonile konfliktimineraalide määruse rakendamise kohta (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018).


12. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga asepresidendi ametisse nimetamise kohta (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE))

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD))

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

nõuandvad komisjonid: JURI, INTA

2) parlamendikomisjonid

- Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes (2017/2015(INI)) – INTA-komisjon – FEMM-komisjon - Raportöör: Eleonora Forenza - Raportöör: Malin Björk (A8-0023/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)) – INTA-komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

- Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi meediasektoris (2017/2210(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/76/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamiseks vajalikud meetmed (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

- Raport koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta (2017/2067(INI)) – TRAN-komisjon - Raportöör: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeveo statistika kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Karima Delli (A8-0038/2018)

- Raport Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta (2017/2053(INI)) – BUDG-komisjon - Raportöörid: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Raport ELi piirkondade ja linnade rolli kohta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (2017/2006(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

- Raport ELi mahajäänud piirkondade kohta (2017/2208(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2017/2226(INI)) – ECON-komisjon - Raportöör: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Raport järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta (2017/2052(INI)) – BUDG-komisjon - Raportöörid: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- * Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Paul Tang (A8-0050/2018)

- * Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)) – ECON-komisjon - Raportöör: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2017/2260(INI)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping (2017/2266(INI)) – PECH-komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0055/2018)

- * Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga asepresident (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)) – ECON-komisjon - Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)) – PECH-komisjon - Raportöör: João Ferreira (A8-0058/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)


13. Tööplaan

Jagati laiali 2018. aasta märtsi osaistungjärgu (PE 618.460/PDOJ) lõplik päevakorra projekt, mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149).

Esmaspäev

Fraktsioon GUE/NGL esitas taotluse lõpetada arutelu komisjoni avalduse "Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine"(lõpliku päevakorra projekti punkt 85) üle resolutsiooni ettepaneku esitamisega.

Sõna võtsid Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel taotluse põhjendamiseks, Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel taotluse vastu, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes tegi ettepaneku edastada küsimus pärast esmaspäeva pärastlõunal toimuvat arutelu CONT-komisjonile, et viimane esitaks arvamuse, kas esitada teema kohta resolutsiooni ettepanekud või mitte, Esteban González Pons selle ettepaneku vastu, Dennis de Jong ja Philippe Lamberts.

Parlament kiitis Philippe Lambertsi ettepaneku heaks.

Fraktsioon ENF esitas taotluse lisada esmaspäeval toimuva istungi päevakorda teise punktina komisjoni usaldusväärsust käsitleva avalduse järele komisjoni avaldus arenguabi ning vabaühenduste kuritarvituste kohta.

Sellest tulenevalt oleks lükatud Peter Lundgreni raporti (A8-0321/2017) "Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload" (lõpliku päevakorra projekti punkt 43) arutelu ja hääletus edasi aprilli osaistungjärgule.

Taotluse esitamiseks võttis sõna Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Teisipäev

Fraktsioon ENF esitas taotluse mitte lõpetada arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste "Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta" üle (lõpliku päevakorra projekti punkt 70) resolutsiooni ettepanekute esitamisega ning sellest tulenevalt seda ka mitte hääletada.

Taotluse põhjendamiseks võttis sõna Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Fraktsioon S&D esitas taotluse lisada teisipäeval toimuva istungi päevakorda kolmanda punktina Daniele Viotti raporti "2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu" arutelu (lõpliku päevakorra projekti punkt 49) järele komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus edusammude üle ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel ning panna see hääletusele aprilli osaistungjärgul.

Sõna võtsid Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel taotluse põhjendamiseks, Cecilia Wikström, kes tegi ettepaneku pidada arutelu aprillis, Maria João Rodrigues, kes taotles, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esineks siiski teisipäeval toimuval istungil lühikese avaldusega, et aprillis toimuva osaistungjärgu ajal oleks võimalik korraldada arutelu (president tegi ettepaneku paluda komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal võtta sellel teemal lühidalt sõna arutelude käigus, milles ta teisipäeval osaleb).

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Fraktsioon ECR esitas taotluse lisada pärastlõunase istungi päevakorda kolmanda punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus rahu väljavaadete kohta Korea poolsaarel hiljutiste arengute valguses ning lõpetada arutelu resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel taotluse põhjendamiseks, Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes tegi ettepaneku korraldada see arutelu aprilli osaistungjärgul, ja Nirj Deva selle ettepaneku vastu.

Parlament lükkas Nirj Deva taotluse tagasi.

Parlament nõustus presidendi ettepanekuga paluda komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal võtta sellel teemal lühidalt sõna teisipäeval toimuvate arutelude käigus, milles ta osaleb.

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


14. Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Arndt Kohn fraktsiooni S&D nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Olaf Stuger, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen ja Bas Eickhout.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Tom Vandenkendelaere.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Arutelu lõpetati.


15. Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (arutelu)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes [2017/2015(INI)] – Rahvusvahelise kaubanduse komisjon – Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Eleonora Forenza ja Malin Björk (A8-0023/2018)

Eleonora Forenza ja Malin Björk tutvustasid raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lola Sánchez Caldentey (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Starbatty, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld ja Barbara Matera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Julie Ward ja Ana Miranda.

Sõna võtsid Marianne Thyssen, Eleonora Forenza ja Malin Björk.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2018 protokollipunkt 7.7.


16. Võitlus naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu ning Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine ELi liikmesriikide poolt (arutelu)

Komisjoni avaldus: Võitlus naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu ning Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine ELi liikmesriikide poolt (2018/2625(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Jordi Solé, Malin Björk, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Eleonora Forenza.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Arutelu lõpetati.


17. Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused ***I (arutelu)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Lucy Anderson tutvustas raportit.

Sõna võttis Biljana Borzan (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Henna Virkkunen, Olga Sehnalová, Georg Mayer, Antonio López-Istúriz White, Nicola Caputo ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Lucy Anderson

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2018 protokollipunkt 7.4.


18. Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Peter Lundgren tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel, Maria Grapini fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Ivica Tolić ja Lucy Anderson.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andrey Novakov.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Peter Lundgren.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2018 protokollipunkt 7.5.


19. Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (lühiettekanne)

Raport koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta [2017/2067(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

István Ujhelyi esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná ja Merja Kyllönen

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2018 protokollipunkt 7.3.


20. ELi mahajäänud piirkonnad (lühiettekanne)

Raport ELi mahajäänud piirkondade kohta [2017/2208(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Michela Giuffrida esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Rosa D'Amato, Kostas Papadakis, Fernando Ruas, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Momchil Nekov ja Daniel Buda.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2018 protokollipunkt 7.8.


21. ELi piirkondade ja linnade roll COP21 Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (lühiettekanne)

Raport ELi piirkondade ja linnade rolli kohta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel [2017/2006(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Ángela Vallina esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Julie Ward, Tibor Szanyi ja Maria Grapini.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.3.2018 protokollipunkt 7.9.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Pál Csáky, Virginie Rozière, Arne Gericke, Thierry Cornillet, Ana Miranda, Kostas Chrysogonos, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Miguel Urbán Crespo, Anna Záborská, Alex Mayer, Josep-Maria Terricabras, Martina Anderson, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward ja Andrejs Mamikins.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 618.460/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.04.


25. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi 2017-2018 istungjärk on lõppenud.

Vastavalt aluslepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval 13. märtsil 2018 kell 9.00.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, Denanot Jean-Paul, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Fontana Lorenzo, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Girling Julie, Giuffrida Michela, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kallas Kaja, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Karim Sajjad, Kariņš Krišjānis, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Loones Sander, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Ożóg Stanisław, Pabriks Artis, Padar Ivari, Paet Urmas, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Pogliese Salvatore Domenico, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Reding Viviane, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Salvini Matteo, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Saryusz-Wolski Jacek, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Sulík Richard, Šulin Patricija, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Väyrynen Paavo, Vergiat Marie-Christine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Wenta Bogdan Brunon, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Vabandataval põhjusel puudujad:

Christensen Ole, Corrao Ignazio, Crowley Brian, Fisas Ayxelà Santiago, Marusik Michał, Nilsson Jens, Sonneborn Martin, Zīle Roberts, Žitňanská Jana

Viimane päevakajastamine: 10. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika