Index 
Jegyzőkönyv
PDF 270kWORD 78k
2018. március 12., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Ügyrend
 14.A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (vita)
 15.A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben (vita)
 16.A nők és lányok elleni erőszak elleni küzdelem és az isztambuli egyezmény uniós tagállamok általi megerősítése (vita)
 17.A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások ***I (vita)
 18.Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzése és továbbképzése ***I (vita)
 19.Az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája (rövid ismertetés)
 20.Lemaradó uniós régiók (rövid ismertetés)
 21.Az uniós régiók és városok szerepe a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában (rövid ismertetés)
 22.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 25.Az ülésszak berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. március 1-jén, csütörtök megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.02-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a drámai humanitárius helyzetről Szíriában, különös tekintettel a kelet-ghoutai civil lakosságra, és emlékeztet arra, hogy határozottan elítéli a barbárságot, az etnikai tisztogatást és az ártatlanok legyilkolását. Ünnepélyesen felszólít az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a szíriai humanitárius helyzetről szóló 2401. számú határozata végrehajtására.

Az elnök továbbá nyilatkozatot tesz a nemzetközi nőnap alkalmából, és emlékeztet a Parlament kötelezettségvállalására a nők és a férfiak jogai közötti valódi egyenlőség iránti küzdelemben. A nőkkel szembeni erőszak elleni fellépés a legnagyobb prioritással bír a Parlament számára. Az elnök köszönetét fejezi ki Terry Reintke, Elly Schlein és Edouard Martin képviselőknek, valamint a Parlament személyzetének az e témában elkészült két petíció kapcsán. Az elnök tájékoztat, hogy az Elnöség valószínűleg még ma este számos intézkedést fogad el annak érdekében, hogy intézményünkben megelőzze a szexuális zaklatást és fellépjen ellene.

°
° ° °

Felszólal Notis Marias, két görög katona Törökországban történő illegális fogva tartásáról (Az elnök személyesen vesz részt az ügy nyomon követésében, és lép kapcsolatba Törökország nagykövetével további tájékoztatásért), Bruno Gollnisch, a képviselők e-mailjeire vonatkozó titoktartás megsértéséről (Az elnök kéri a felszólalót, hogy szolgáljon több információval), Ana Miranda, Oriol Junqueras, volt parlamenti képviselő fogva tartásáról, Marek Jurek, aki kéri, hogy távolítsanak el a Parlament területéről egy képet, amely szerinte sérti a hívők vallásos érzékenységét (Az elnök továbbítja a kérést a quaestoroknak).


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A 2018. február 28-i és 2018. március 1-jei ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Laurenţiu Rebega már nem tagja az ENF képviselőcsoportnak, és 2018. március 2-től kezdve a független képviselők között foglal helyet.

Ana Miranda már nem tagja a GUE/NGL képviselőcsoportnak, és 2018. március 2-től kezdve a független képviselők között foglal helyet.


6. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE és a Verts/ALE képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmeket juttatta el az elnöknek:

EMPL bizottság: Tatjana Ždanoka helyére Miroslavs Mirtrofanovs

PETI bizottság: Tatjana Ždanoka helyére Miroslavs Mirtrofanovs

Az EU–Örményország és EU–Azerbajdzsán parlamenti együttműködési bizottságokba, valamint az EU–Grúzia parlamenti társulási bizottságba delegált küldöttség: Claudia Schmidt helyére Lukas Mandl

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Claudia Schmidt helyére Lukas Mandl

Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán és EU–Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán parlamenti együttműködési bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Tatjana Ždanoka helyére Miroslavs Mirtrofanovs

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a GUE/NGL és Verts/ALE képviselőcsoportoktól szavazásra bocsátásra irányuló kérelmet kapott az ITRE bizottságnak intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó határozatáról a 2018. február 28-i, szerdai ülésen bejelentett, Françoise Grossetête-jelentés (A8-0037/2018) alapján (2018.2.28-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor, az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. február 28-i, szerdai jegyzőkönyvben bejelentett intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló többi határozat kapcsán nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól (2018.2.28-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az illetékes bizottságok így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudták kezdeni a tárgyalásokat a de Pascal Arimont- (A8-0043/2018), Krišjānis Kariņš- (A8-0044/2018), Krišjānis Kariņš- (A8-0042/2018), Morten Helveg Petersen- (A8-0040/2018) és Flavio Zanonato- (A8-0039/2018) jelentések alapján.

°
° ° °

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- IMCO bizottság az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)). Előadó: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ECON bizottság a tagállami versenyhatóságok helyzetének a versenyszabályok hatékonyabb alkalmazása és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)). Előadó: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- CULT bizottság az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)). Előadó: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap, 2018. március 13., kedd éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


8. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök közli, hogy az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésének megfelelően megkapta a FEMM bizottság kérelmét az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányulóan egy, a fogyatékossággal élő nők helyzetéről és jogairól szóló saját kezdeményezésű jelentés kidolgozása céljából.

A kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról (00001/2018/LEX - C8-0106/2018 - 2017/0350(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és az (EU) 2015/1814 határozat módosításáról (00063/2017/LEX - C8-0105/2018 - 2015/0148(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU határozat módosításáról (00065/2017/LEX - C8-0100/2018 - 2016/0275(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról (00066/2017/LEX - C8-0099/2018 - 2016/0274(COD)).


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2017. októberi II. és 2018. januári ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemények rendelkezésre állnak az Europarl internetoldalon.


11. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

— (O-000005/2018) felteszi: Iskra Mihaylova, a REGI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az esb-alapok teljesítménytartaléka (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018);

— (O-000006/2018) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018);

— (O-000016/2018) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Konfliktusövezetből származó ásványok: kísérő intézkedések (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018);

— (O-000017/2018) felteszi: Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló rendelet végrehajtása (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018).


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Tanács ajánlása az Európai Központi Bank alelnökének kinevezéséről (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE))

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON

- Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD))

Utalva az illetékes bizottsághoz:IMCO

vélemény: JURI, INTA

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés a nemek közötti egyenlőségről az uniós kereskedelmi megállapodásokban (2017/2015(INI)) - INTA bizottság - FEMM bizottság - Előadó: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

- ***I Jelentés a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- ***I Jelentés a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- *** Ajánlás a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

- Jelentés a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről (2017/2210(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

- Ajánlás az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2003/76/EK tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)) - BUDG bizottság - Előadó: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

- Jelentés a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról (2017/2067(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

- ***I Jelentés az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

- ***I Jelentés a vasúti közlekedési statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Karima Delli (A8-0038/2018)

- Jelentés az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformjáról (2017/2053(INI)) - BUDG bizottság - Előadók: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Jelentés az uniós régióknak és városoknak a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában játszott szerepéről (2017/2006(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

- Jelentés a lemaradó uniós régiókról (2017/2208(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2018. évi éves növekedési jelentés (2017/2226(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Jelentés a következő többéves pénzügyi keretről: a Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése (2017/2052(INI)) - BUDG bizottság - Előadók: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- * Jelentés a közös társaságiadó-alapról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Paul Tang (A8-0050/2018)

- * Jelentés a közös összevont társaságiadó-alapról (KÖTA) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2017/2260(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (2017/2266(INI)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0055/2018)

- * Jelentés az Európai Központi Bank alelnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi megállapodás felmondásáról szóló tanácsi határozattervezetről (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A8-0058/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország kérelme – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)


13. Ügyrend

A 2018. márciusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 618.460/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

A GUE/NGL képviselőcsoport kérése, hogy „A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése” című bizottsági nyilatkozatról szóló vitát (a végleges napirendtervezet 85. pontja) egy állásfoglalási indítvány benyújtásával zárják le.

Felszólal Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki ellenzi a kérést, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy a kérést továbbítsák a CONT bizottságnak, hogy az a ma délutáni vitát követően kifejtse véleményét az állásfoglalási indítvány benyújtásával kapcsolatosan, Esteban González Pons, aki ellenzi a javaslatot, Dennis de Jong és Philippe Lamberts.

A Parlament jóváhagyja Philippe Lamberts javaslatát.

Az ENF képviselőcsoport kérése, hogy a hétfői ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a Bizottságnak a fejlesztési támogatásról és az NGO-k által elkövetett csalásokról szóló nyilatkozatát a Bizottság feddhetetlenségi politikájáról szóló bizottsági nyilatkozatot követően.

Ebből következően „Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzése és továbbképzése” című Peter Lundgren-jelentést (A8-0321/2017) (a végleges napirendtervezet 43. pontja) az áprilisi ülésre vinnék át.

Felszólal Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki előadja a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

Kedd

Az ENF képviselőcsoport kérése, hogy ne zárják le a Tanácsnak és a Bizottságnak „Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolataira vonatkozó iránymutatások” című nyilatkozatáról szóló vitát (a végleges napirendtervezet 70. pontja) állásfoglalási indítványok benyújtásával, és így erről ne szavazzanak.

Felszólal Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament elutasítja a kérést.

Az S&D képviselőcsoport kérése, hogy a keddi ülés napirendi pontjai közé harmadik pontként, az „Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz” című Daniele Viotti-jelentésről szóló vitát (a végleges napirendtervezet 49. pontja) követően vegyék fel a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „A biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, valamint a menekültekről szóló globális megállapodás irányába tett előrehaladás” című nyilatkozatát, és az április ülésen szavazzanak.

Felszólal Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Cecilia Wikström, aki javasolja, hogy a vitára áprilisban kerüljön sor, Maria João Rodrigues, aki kéri, hogy a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tegyen legalább egy rövid nyilatkozatot kedden, hogy az áprilisi ülésen meg lehessen szervezni a vitát (Az elnök javasolja, hogy kérjék fel a Bizottság alelnökét és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tegyen rövid felszólalást a témában a holnap sorra kerülő vitákon, amelyeken ő is részt vesz).

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Az ECR képviselőcsoport kérése, hogy a délutáni ülés napirendi pontjai közé harmadik pontként vegyék fel a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „A béke kilátásai a Koreai-félszigeten a legújabb fejlemények fényében” című nyilatkozatát, és a vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le.

Felszólal Nirj Deva, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy a vitára az áprilisi ülésen kerüljön sor, és Nirj Deva, aki ellenzi ez utóbbi javaslatot.

A Parlament elutasítja Nirj Deva kérését.

A Parlament egyetért az elnök azon javaslatával, hogy kérjék fel a Bizottság alelnökét és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tegyen rövid felszólalást a témában a holnap sorra kerülő vitákon, amelyeken ő is részt vesz).

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


14. A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arndt Kohn, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Olaf Stuger, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen és Bas Eickhout.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tom Vandenkendelaere.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios és Krisztina Morvai.

Felszólal: Günther Oettinger.

A vitát berekesztik.


15. A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben (vita)

A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben [2017/2015(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Eleonora Forenza és Malin Björk (A8-0023/2018)

Eleonora Forenza és Malin Björk előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lola Sánchez Caldentey (a DEVE bizottság véleményének előadója), Tokia Saïfi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Noichl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Starbatty, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld és Barbara Matera.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Julie Ward és Ana Miranda.

Felszólal: Marianne Thyssen, Eleonora Forenza és Malin Björk.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.13-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


16. A nők és lányok elleni erőszak elleni küzdelem és az isztambuli egyezmény uniós tagállamok általi megerősítése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A nők és lányok elleni erőszak elleni küzdelem és az isztambuli egyezmény uniós tagállamok általi megerősítése (2018/2625(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Jordi Solé, Malin Björk, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Maria Grapini és Ruža Tomašić.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eleonora Forenza.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.


17. A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások ***I (vita)

Jelentés a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Lucy Anderson előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Biljana Borzan (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Henna Virkkunen, Olga Sehnalová, Georg Mayer, Antonio López-Istúriz White, Nicola Caputo és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Andrus Ansip és Lucy Anderson

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.13-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


18. Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzése és továbbképzése ***I (vita)

Jelentés az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Peter Lundgren előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Grapini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jill Seymour, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ivica Tolić és Lucy Anderson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Violeta Bulc és Peter Lundgren.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.13-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


19. Az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája (rövid ismertetés)

Jelentés együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról [2017/2067(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

István Ujhelyi rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná és Merja Kyllönen

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.3.13-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


20. Lemaradó uniós régiók (rövid ismertetés)

Jelentés a lemaradó uniós régiókról [2017/2208(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Michela Giuffrida rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Rosa D'Amato, Kostas Papadakis, Fernando Ruas, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Momchil Nekov és Daniel Buda.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.3.13-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


21. Az uniós régiók és városok szerepe a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós régiók és városok szerepéről a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában [2017/2006(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Ángela Vallina rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Julie Ward, Tibor Szanyi és Maria Grapini.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.3.13-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Pál Csáky, Virginie Rozière, Arne Gericke, Thierry Cornillet, Ana Miranda, Kostas Chrysogonos, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Miguel Urbán Crespo, Anna Záborská, Alex Mayer, Josep-Maria Terricabras, Martina Anderson, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward és Andrejs Mamikins.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 618.460/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.04-kor berekesztik.


25. Az ülésszak berekesztése

Az Európai Parlament 2017–2018. évi ülésszakát berekesztették.

A Parlament a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően holnap, 2018. március 13-án, kedden 09.00-kor ül össze.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, Denanot Jean-Paul, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Fontana Lorenzo, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Girling Julie, Giuffrida Michela, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kallas Kaja, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Karim Sajjad, Kariņš Krišjānis, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Loones Sander, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Ożóg Stanisław, Pabriks Artis, Padar Ivari, Paet Urmas, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Pogliese Salvatore Domenico, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Reding Viviane, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Salvini Matteo, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Saryusz-Wolski Jacek, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Sulík Richard, Šulin Patricija, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Väyrynen Paavo, Vergiat Marie-Christine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Wenta Bogdan Brunon, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Igazoltan távol lévők:

Christensen Ole, Corrao Ignazio, Crowley Brian, Fisas Ayxelà Santiago, Marusik Michał, Nilsson Jens, Sonneborn Martin, Zīle Roberts, Žitňanská Jana

Utolsó frissítés: 2020. március 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat