Index 
Proces-verbal
PDF 264kWORD 78k
Luni, 12 martie 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența grupurilor politice
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (dezbatere)
 15.Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (dezbatere)
 16.Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și ratificarea Convenției de la Istanbul de către statele membre ale UE (dezbatere)
 17.Serviciile de livrare transfrontalieră de colete ***I (dezbatere)
 18.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere ***I (dezbatere)
 19.O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (prezentare succintă)
 20.Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (prezentare succintă)
 21.Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 25.Încheierea sesiunii anuale
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 1 martie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.02.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație referitoare la situația umanitară dramatică din Siria, în special în ceea ce privește populația civilă din Ghouta de Est, și a reamintit că condamnă ferm barbariile comise, epurarea etnică și masacrarea persoanelor nevinovate, solicitând solemn punerea în aplicare a Rezoluției nr. 2401 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la situația umanitară din Siria.

Președintele a făcut, de asemenea, o declarație referitoare la Ziua internațională a femeii și a reamintit angajamentul Parlamentului în lupta pentru egalitatea efectivă în drepturi între femei și bărbați. Combaterea violenței contra femeilor este de asemenea extrem de importantă pentru Parlament. Președintele le-a mulțumit deputaților Terry Reintke, Elly Schlein și Edouard Martin, precum și personalului Parlamentului, pentru că au redactat două petiții pe această temă. Președintele a anunțat că, probabil, Biroul va adopta în această seară o serie de măsuri menite să prevină și să combată hărțuirea sexuală în instituția noastră.

°
° ° °

Au intervenit: Notis Marias, referitor la reținerea ilegală a doi soldați eleni în Turcia (Președintele s-a angajat să urmărească personal cazul și să se adreseze ambasadorului Turciei pentru a obține mai multe informații), Bruno Gollnisch, referitor la încălcarea confidențialității poștei electronice a deputaților (Președintele a invitat vorbitorul să-i ofere mai multe informații), Ana Miranda, referitor la reținerea fostului deputat european, Oriol Junqueras, și Marek Jurek, pentru a solicita scoaterea din incinta Parlamentului a unui tablou care, în opinia sa, rănește sensibilitatea religioasă a credincioșilor (Președintele va transmite cererea chestorilor).


4. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 28 februarie 2018 și 1 martie 2018 au fost aprobate.


5. Componența grupurilor politice

Laurenţiu Rebega nu mai este membru al Grupului ENF și face parte din deputații neafiliați începând cu 2 martie 2018.

Ana Miranda nu mai este membră a Grupului GUE/NGL și a aderat la Grupul Verts/ALE începând cu 2 martie 2018.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE și a Grupului Verts/ALE următoarele cereri de numire:

EMPL: Miroslavs Mitrofanovs în locul Tatjanei Ždanoka

PETI: Miroslavs Mitrofanovs în locul Tatjanei Ždanoka

Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia: Lukas Mandl în locul Claudiei Schmidt

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Lukas Mandl în locul Claudiei Schmidt

Delegația la Comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia: Miroslavs Mitrofanovs în locul Tatjanei Ždanoka

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat că a primit o cerere de supunere la vot din partea grupurilor GUE/NGL și Verts/ALE, a deciziei de a iniția negocieri a Comisiei ITRE pe baza raportului lui Françoise Grossetête (A8-0037/2018), anunțată în cadrul procesului verbal de miercuri, 28 februarie 2018 (punctul 10 al PV din 28.2.2018).

Votarea va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele a comunicat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu, privind celelalte decizii de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în cadrul procesului verbal de miercuri, 28 februarie 2018 (punctul 10 al PV din 28.2.2018).

Comisiile ITRE și IMCO au putut, prin urmare să înceapă negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pe baza rapoartelor lui Pascal Arimont (A8-0043/2018), Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018), Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018), Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018) și Flavio Zanonato (A8-0039/2018).

°
° ° °

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- IMCO pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)). Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- ECON pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)). Raportor: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- CULT pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)). Raportoare: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, până la miezul nopții de mâine, marți 13 martie 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


8. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a primit din partea Comisiei FEMM, în temeiul articolului 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, o cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European în vederea elaborării unui raport din proprie inițiativă privind situația și drepturile femeilor cu dizabilități.

Această cerere va fi considerată adoptată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la momentul la care se face anunțul, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea sa la vot.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre (00001/2018/LEX - C8-0106/2018 - 2017/0350(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 (00063/2017/LEX - C8-0105/2018 - 2015/0148(COD));

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (00065/2017/LEX - C8-0100/2018 - 2016/0275(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (00066/2017/LEX - C8-0099/2018 - 2016/0274(COD)).


10. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind acțiunile întreprinse ca urmare a pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune din octombrie II 2017 și ianuarie 2018 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

— (O-000005/2018) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, Comisiei: Rezerva națională de performanță a fondurilor ESI (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018);

— (O-000006/2018) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018);

— (O-000016/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Minereurile din zonele de conflict: măsuri însoțitoare (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018);

— (O-000017/2018) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului privind minereurile din zone de conflict (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018).


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Recomandarea Consiliului privind numirea vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD))

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

JURI, INTA

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (2017/2015(INI)) - INTA - FEMM - Raportoare: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)) - ENVI - Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)) - INTA - Raportor: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)) - INTA - Raportor: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

- Raport referitor la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE (2017/2210(INI)) - FEMM - Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

- Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)) - BUDG - Raportor: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

- Raport referitor la o Strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative 2017/2067(INI)) - TRAN - Raportor: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) - ITRE - Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (reformare) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)) - TRAN - Raportoare: Karima Delli (A8-0038/2018)

- Raport referitor la reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene (2017/2053(INI)) - BUDG - Raportori: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Raport referitor la rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (2017/2006(INI)) - REGI - Raportoare: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

- Raport referitor la regiunile cu întârzieri în dezvoltare din UE (2017/2208(INI)) - REGI - Raportoare: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2018 (2017/2226(INI)) - ECON - Raportor: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Raport referitor la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)) - BUDG - Raportori: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) - ECON - Raportor: Paul Tang (A8-0050/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)) - ECON - Raportor: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a creșterii pentru 2018 (2017/2260(INI)) - EMPL - Raportor: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (2017/2266(INI)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A8-0055/2018)

- * Raport referitor la recomandarea Consiliului de numire a vicepreședintelui Băncii Centrale Europene (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A8-0058/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Germania – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)) - BUDG - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)


13. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din martie 2018 (PE 618.460/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cererea Grupului GUE/NGL, depusă pentru a încheia dezbaterea pe baza declarației Comisiei privind „Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene” (punctul 85 din PDOJ) cu prezentarea unei propuneri de rezoluție.

Au intervenit Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a motiva cererea, Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, împotriva cererii, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a propus ca această chestiune să fie transmisă Comisiei CONT, care să prezinte un aviz, după dezbaterea de după-amiază, cu privire la oportunitatea prezentării unor propuneri de rezoluție, Esteban González Pons, împotriva cererii, Dennis de Jong și Philippe Lamberts.

Parlamentul a aprobat propunerea lui Philippe Lamberts.

Cererea Grupului ENF de a introduce ca al doilea punct pe ordinea de zi pentru ședința de luni a unei declarații a Comisiei privind asistența pentru dezvoltare și abuzurile comise de ONG-uri, ca urmare a declarației Comisiei privind „Integritatea politică a Comisiei”.

În consecință, dezbaterea și votul privind Raportul Peter Lundgren - A8-0321/2017 referitor la „Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere” (punctul 43 din PDOJ) vor fi amânate pentru perioada de sesiune din aprilie.

A intervenit Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, pentru a prezenta cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Marți

Cererea Grupului ENF de a nu încheia dezbaterea referitoare la declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Orientările privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit” (punctul 70 din PDOJ) cu prezentarea de propuneri de rezoluție și, prin urmare, de a nu vota.

A intervenit Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului S&D de a introduce ca al treilea punct pe ordinea de zi pentru ședința de marți, după dezbaterea privind Raportul Daniele Viotti referitor la „Orientările pentru bugetul 2019 – Secțiunea III” (punctul 49 din PDOJ), a unei declarații a Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind progresele realizate în vederea încheierii unui pact la nivel mondial pentru o migrație sigură, ordonată și legală și refugiații, care să fie votată în perioada de sesiune din aprilie

Au intervenit Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Cecilia Wikström, care a propus ca dezbaterea să aibă loc în aprilie, Maria João Rodrigues, care a solicitat ca Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să facă totuși o scurtă declarație marți (Președintele a propus să îi solicite Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să facă o scurtă declarație privind acest aspect în cadrul dezbaterilor la care va participa mâine).

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la propunere.

Cererea Grupului ECR de a introduce ca al treilea punct pe ordinea de zi de după-amiază o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Perspectivele de pace în Peninsula Coreeană, în lumina recentelor evoluții” și de a încheia dezbaterea cu prezentarea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit Nirj Deva, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a propus ca dezbaterea să aibă loc în perioada de sesiune din aprilie, și Nirj Deva împotriva acestei propuneri.

Parlamentul a respins cererea lui Nirj Deva.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la propunerea Președintelui de a-i solicita Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să facă o scurtă declarație privind acest aspect în cursul dezbaterilor la care va participa mâine.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


14. Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Arndt Kohn, în numele Grupului S&D, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen și Bas Eickhout.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Tom Vandenkendelaere.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios și Krisztina Morvai.

A intervenit Günther Oettinger.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE [2017/2015(INI)] – Comisia pentru comerț internațional - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Eleonora Forenza și Malin Björk (A8-0023/2018)

Eleonora Forenza și Malin Björk și-au prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Lola Sánchez Caldentey (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Starbatty, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld și Barbara Matera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Julie Ward și Ana Miranda.

Au intervenit: Marianne Thyssen, Eleonora Forenza și Malin Björk.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 13.3.2018.


16. Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și ratificarea Convenției de la Istanbul de către statele membre ale UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor și ratificarea Convenției de la Istanbul de către statele membre ale UE (2018/2625(RSP))

Andrus Ansip (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Jordi Solé, Malin Björk, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Maria Grapini și Ruža Tomašić.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Eleonora Forenza.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Serviciile de livrare transfrontalieră de colete ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Lucy Anderson și-a prezentat raportul.

A intervenit Biljana Borzan (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO).

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Henna Virkkunen, Olga Sehnalová, Georg Mayer, Antonio López-Istúriz White, Nicola Caputo și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și João Pimenta Lopes.

Au intervenit: Andrus Ansip și Lucy Anderson

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 13.3.2018.


18. Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere și permisele de conducere ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Peter Lundgren și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, Maria Grapini, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Ivica Tolić și Lucy Anderson.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Andrey Novakov.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Violeta Bulc și Peter Lundgren.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 13.3.2018.


19. O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative (prezentare succintă)

Raport referitor la o strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative [2017/2067(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

István Ujhelyi a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná și Merja Kyllönen

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.3 al PV din 13.3.2018.


20. Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (prezentare succintă)

Raport referitor la regiunile cu întârzieri în dezvoltare din UE [2017/2208(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Michela Giuffrida a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Rosa D'Amato, Kostas Papadakis, Fernando Ruas, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Momchil Nekov și Daniel Buda.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.8 al PV din 13.3.2018.


21. Rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice (prezentare succintă)

Raport referitor la rolul regiunilor și al orașelor din UE în punerea în aplicare a Acordului de la Paris COP 21 privind schimbările climatice [2017/2006(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Ángela Vallina a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Julie Ward, Tibor Szanyi și Maria Grapini.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.9 al PV din 13.3.2018.


22. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Pál Csáky, Virginie Rozière, Arne Gericke, Thierry Cornillet, Ana Miranda, Kostas Chrysogonos, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Miguel Urbán Crespo, Anna Záborská, Alex Mayer, Josep-Maria Terricabras, Martina Anderson, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward și Andrejs Mamikins.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 618.460/OJMA).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.04.


25. Încheierea sesiunii anuale

Sesiunea 2017-2018 a Parlamentului European s-a încheiat.

În conformitate cu dispozițiile din tratat, Parlamentul se reunește mâine, marți 13 martie 2018, la 9.00.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, Denanot Jean-Paul, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Fontana Lorenzo, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Girling Julie, Giuffrida Michela, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kallas Kaja, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Karim Sajjad, Kariņš Krišjānis, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Loones Sander, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Ożóg Stanisław, Pabriks Artis, Padar Ivari, Paet Urmas, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Pogliese Salvatore Domenico, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Reding Viviane, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Salvini Matteo, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Saryusz-Wolski Jacek, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Sulík Richard, Šulin Patricija, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Väyrynen Paavo, Vergiat Marie-Christine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Wenta Bogdan Brunon, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Absenți motivat

Christensen Ole, Corrao Ignazio, Crowley Brian, Fisas Ayxelà Santiago, Marusik Michał, Nilsson Jens, Sonneborn Martin, Zīle Roberts, Žitňanská Jana

Ultima actualizare: 10 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate