Zoznam 
Zápisnica
PDF 267kWORD 79k
Pondelok, 12. marca 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie politických skupín
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69 c rokovacieho poriadku)
 8.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predložené dokumenty
 13.Program práce
 14.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (rozprava)
 15.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (rozprava)
 16.Boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a ratifikácia Istanbulského dohovoru členskými štátmi EÚ (rozprava)
 17.Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (rozprava)
 18.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (rozprava)
 19.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (stručná prezentácia)
 20.Zaostávajúce regióny v EÚ (stručná prezentácia)
 21.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 25.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 1. marca 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.02 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie k dramatickej humanitárnej situácii v Sýrii, najmä pokiaľ ide o civilné obyvateľstvo vo východnej Ghúte, a pripomenul, že dôrazne odsuzuje barbarstvo, etnické čistky a masakry nevinných osôb a súčasne slávnostne vyzval k vykonaniu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2401 o humanitárnej situácii v Sýrii.

Predseda tiež urobil vyhlásenie k Medzinárodnému dňu žien a pripomenul záväzok Parlamentu v boji za skutočnú rovnoprávnosť žien a mužov. Uviedol, že prvoradou úlohou Parlamentu je tiež bojovať proti násiliu páchanom na ženách. Poďakoval poslankyniam Terry Reintkeovej a Elly Schleinovej a poslancovi Edouarovi Martinovi a tiež zamestnancom Parlamentu za vypracovanie dvoch petícií na túto tému. Predseda oznámil, že predsednictvo pravdepodobne dnes večer prijme sériu opatrení zameraných na prevenciu a boj proti sexuálnemu obťažovaniu v rámci Parlamentu.

°
° ° °

Vystúpili Notis Marias, k nezákonnému zadržiavaniu dvoch gréckych vojakov v Turecku (predseda sa zaviazal osobne sa zaoberať prípadom a obrátiť sa na tureckého veľvyslanca s cieľom získať ďalšie informácie), Bruno Gollnisch, k porušeniu dôvernosti e-mailovej komunikácie poslancov (predseda vyzval rečníka, aby poskytol ďalšie informácie), Ana Miranda, k zadržiavaniu bývalého poslanca Európskeho parlamentu Oriola Junquerasa, a Marek Jurek, aby požiadal o odstránenie obrazu z priestorov Parlamentu, ktorý podľa jeho názoru ubližuje náboženskej citlivosti veriacich (predseda postúpi žiadosť kvestorom).


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnice z rokovaní, ktoré sa uskutočnili 28. februára a 1. marca, boli schválené.


5. Zloženie politických skupín

Laurenţiu Rebega už nie je členom skupiny ENF a zasadá medzi nezaradenými poslancami s účinnosťou od 2. marca 2018.

Ana Miranda už nie je členkou skupiny GUE/NGL a stala sa členkou skupiny Verts/ALE s účinnosťou od 2. marca 2018.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

výbor EMPL: Miroslavs Mirtrofanovs, ktorým je nahradená Tatjana Ždanoka

výbor PETI: Miroslavs Mirtrofanovs, ktorým je nahradená Tatjana Ždanoka

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko: Lukas Mandl, ktorým je nahradená Claudia Schmidt

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Lukas Mandl , ktorým je nahradená Claudia Schmidt

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom: Miroslavs Mirtrofanovs, ktorým je nahradená Tatjana Ždanoka

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69 c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od skupín GUE/NGL a Verts/ALE dostal žiadosť, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru ITRE začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy, ktorú predložila Françoise Grossetête (A8-0037/2018), ktoré bolo oznámené v zápisnici zo stredy 28. februára 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 28.2.2018).

Hlasovanie sa v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku uskutoční zajtra.

Predseda oznámil, že od poslancov ani od politickej skupiny (politických skupín), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, nedostal žiadnu žiadosť týkajúcu sa ostatných rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici z 28. februára 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 28.2.2018).

Výbory ITRE a IMCO tak mohli po uplynutí lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania na základe správ, ktoré predložili Pascal Arimont (A8-0043/2018), Krišjānis Kariņš (A8-0044/2018), Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018), Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018) a Flavio Zanonato (A8-0039/2018).

°
° ° °

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor IMCO na základe správy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)). Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- výbor ECON na základe správy k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)). Spravodajca Andreas Schwab (A8-0057/2018)

- výbor CULT na základe správy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)). Spravodajkyňa: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne pred polnocou zajtra, v utorok 13. marca 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


8. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od výboru FEMM dostal v súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom v súvislosti s vypracovaním iniciatívnej správy o situácii a právach žien so zdravotným postihnutím.

Táto žiadosť sa bude považovať za schválenú, ak politická skupina alebo počet poslancov, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepožiadajú, aby sa o nej hlasovalo.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2016/97 as regards the date of application of Member States’ transposition measures (00001/2018/LEX - C8-0106/2018 - 2017/0350(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 (00063/2017/LEX - C8-0105/2018 - 2015/0148(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (00065/2017/LEX - C8-0100/2018 - 2016/0275(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (00066/2017/LEX - C8-0099/2018 - 2016/0274(COD)).


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na minuloročnej druhej októbrovej a tohtoročnej januárovej schôdzi sú k dispozícii na stránke Europarl.


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

— (O-000005/2018) ktorú položil Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Výkonnostná rezerva európskych štrukturálnych a investičných fondov (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018);

— (O-000006/2018) ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Útok USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (2018/2566(RSP)) (B8-0007/2018);

— (O-000016/2018) ktorú položil Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Nerasty z konfliktných oblastí: sprievodné opatrenia (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018);

— (O-000017/2018) ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia o nerastoch z konfliktných oblastí (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018).


12. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Odporúčanie Rady k vymenovaniu viceprezidenta Európskej centrálnej banky (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE))

predložené gestorskému výboru: ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 scieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených vColnom kódexe Únie (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD))

predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: JURI, INTA

2) parlamentných výborov

- Správa o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (2017/2015(INI)) - výbor INTA - výbor FEMM - Spravodajkyne: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 92/66/EHS zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

- Správa o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ (2017/2210(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

- Návrh odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)) - výbor BUDG - Spravodajca: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

- Správa o Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (2017/2067(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0038/2018)

- Správa o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie (2017/2053(INI)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Správa o úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (2017/2006(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

- Stanovisko o zaostávajúcich regiónoch v EÚ (2017/2208(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 (2017/2226(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Správa o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052(INI)) - výbor BUDG - Spravodajkyne: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Paul Tang (A8-0050/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

- Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (2017/2260(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (2017/2266(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A8-0055/2018)

- * Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní viceprezidenta Európskej centrálnej banky (N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o vypovedaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)) - výbor PECH - Spravodajca: João Ferreira (A8-0058/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Nemecka – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze z marca 2018 (PE 618.460/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny GUE / NGL, aby bol na záver rozpravy o vyhlásení Komisie o politike integrity Komisie, najmä vymenovaní generálneho tajomníka Európskej komisie (bod 85 PDOJ) predložený návrh uznesenia.

Vystúpili Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, Esteban González Pons v mene skupiny PPE, proti tejto žiadosti, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, s návrhom, aby bola záležitosť postúpená výboru CONT, ktorý by po dnešnej popoludňajšej rozprave poskytol stanovisko k prípadnému predloženiu návrhov uznesení, Esteban González Pons, proti návrhu, Dennis de Jong a Philippe Lamberts.

Parlament schválil návrh, s ktorým vystúpil Philippe Lamberts.

Žiadosť skupiny ENF, aby bolo v nadväznosti na vyhlásenie Komisie o politickej integrite Komisie na program pondelkového rokovania zaradené ako druhý bod vyhlásenie Komisie o rozvojovej pomoci a obvineniach za zneužívanie zo strany mimovládnych organizácií.

Rozprava a hlasovanie o správe: Peter Lundgren - A8-0321/2017 na tému Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy (bod 43 PDOJ) by tak boli odložené na aprílovú schôdzu.

Vystúpil Olaf Stuger v mene skupiny ENF, aby žiadosť uviedol.

Parlament žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny ENF, aby na záver rozpravy o vyhláseniach Rady a Komisie o usmerneniach k rámcu budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva (bod 70 PDOJ) neboli predložené návrhy uznesení, a aby sa teda o bode nehlasovalo.

Vystúpila Janice Atkinson v mene skupiny ENF, s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny S&D, aby bolo za rozpravu o správe: Daniele Viotti na tému Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (bod 49 PDOJ), zaradené ako tretí bod utorkového popoludňajšieho programu schôdze vyhlásenie podpredsedníčky Komisie, vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o pokroku vo veci globálneho paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, o ktorom by sa hlasovalo na aprílovej schôdzi.

Vystúpili Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, s odôvodnením žiadosti, Cecilia Wikström, s návrhom, aby sa rozprava konala na aprílovej schôdzi, Maria João Rodrigues so žiadosťou, aby podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vystúpila tento utorok aspoň s krátkym vyhlásením s cieľom usporiadať rozpravu počas aprílovej schôdze (predseda navrhol, že požiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku aby sa k tejto téme stručne vyjadrila v rámci rozpráv, na ktorých sa zajtra zúčastní).

Parlament vyjadril súhlas s návrhom.

Žiadosť skupiny ECR, aby bolo do programu v utorok popoludní zaradené ako tretí bod vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vyhliadkach na dosiahnutie mieru na Kórejskom polostrove s ohľadom na nedávny vývoj a aby boli na záver rozpravy predložené návrhy uznesení.

Vystúpili Nirj Deva v mene skupiny ECR, s odôvodnením žiadosti, Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, aby sa rozprava konala na aprílovej schôdzi, a Nirj Deva proti tomuto návrhu.

Parlament zamietol žiadosť, s ktorou vystúpil Nirj Deva.

Parlament súhlasil s tým, aby predseda požiadal podpredsedníčku Komisie, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa k tejto téme stručne vyjadrila v rámci rozpráv, na ktorých sa zajtra zúčastní.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


14. Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (2018/2624(RSP))

Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Arndt Kohn v mene skupiny S&D, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Marian-Jean Marinescu, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Ramon Tremosa i Balcells, Bart Staes, Isabella Adinolfi, Nicolas Bay, Ingeborg Gräßle, Inés Ayala Sender, Anders Primdahl Vistisen, Sven Giegold, György Schöpflin, Mark Demesmaeker, Pascal Durand, Werner Langen a Bas Eickhout.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Tom Vandenkendelaere.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eric Andrieu, Notis Marias, João Ferreira, Eleftherios Synadinos, Agnes Jongerius, Pirkko Ruohonen-Lerner, Georgios Epitideios a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.


15. Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (rozprava)

Správa o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ [2017/2015(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Eleonora Forenza a Malin Björk (A8-0023/2018)

Eleonora Forenza a Malin Björk predstavili správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lola Sánchez Caldentey (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Tokia Saïfi v mene skupiny PPE, Maria Noichl v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Margot Parker v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Starbatty, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld a Barbara Matera.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Florent Marcellesi, Julie Ward a Ana Miranda.

Vystúpili: Marianne Thyssen, Eleonora Forenza a Malin Björk.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 13.3.2018.


16. Boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a ratifikácia Istanbulského dohovoru členskými štátmi EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách a ratifikácia Istanbulského dohovoru členskými štátmi EÚ (2018/2625(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Jordi Solé, Malin Björk, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Maria Grapini a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Eleonora Forenza.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.


17. Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Lucy Anderson uviedla správu.

V rozprave vystúpil Biljana Borzan (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Henna Virkkunen, Olga Sehnalová, Georg Mayer, Antonio López-Istúriz White, Nicola Caputo a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a João Pimenta Lopes.

Vystúpili: Andrus Ansip a Lucy Anderson

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 13.3.2018.


18. Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Peter Lundgren uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE, Maria Grapini v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Ivica Tolić a Lucy Anderson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andrey Novakov.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Violeta Bulc a Peter Lundgren.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 13.3.2018.


19. Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (stručná prezentácia)

Správa o Európskej stratégii pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy [2017/2067(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

István Ujhelyi uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná a Merja Kyllönen

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 13.3.2018.


20. Zaostávajúce regióny v EÚ (stručná prezentácia)

Správa o zaostávajúcich regiónoch v EÚ [2017/2208(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Michela Giuffrida uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Rosa D'Amato, Kostas Papadakis, Fernando Ruas, Maria Gabriela Zoană, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Momchil Nekov a Daniel Buda.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 13.3.2018.


21. Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (stručná prezentácia)

Správa o úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 [2017/2006(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Ángela Vallina uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Julie Ward, Tibor Szanyi a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 13.3.2018.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Pál Csáky, Virginie Rozière, Arne Gericke, Thierry Cornillet, Ana Miranda, Kostas Chrysogonos, Laurenţiu Rebega, László Tőkés, Maria Grapini, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Miguel Urbán Crespo, Anna Záborská, Alex Mayer, Josep-Maria Terricabras, Martina Anderson, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward a Andrejs Mamikins.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 618.460/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.04 h.


25. Skončenie zasadania

Zasadanie Európského parlamentu 2017-2018 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 13. marca 2018 o 09.00.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Boni Michał, Borghezio Mario, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danti Nicola, (The Earl of) Dartmouth William, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, Denanot Jean-Paul, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Fontana Lorenzo, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Girling Julie, Giuffrida Michela, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Harkin Marian, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kallas Kaja, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Karim Sajjad, Kariņš Krišjānis, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Loones Sander, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Ożóg Stanisław, Pabriks Artis, Padar Ivari, Paet Urmas, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Pogliese Salvatore Domenico, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Reding Viviane, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Salvini Matteo, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Saryusz-Wolski Jacek, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Sulík Richard, Šulin Patricija, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Väyrynen Paavo, Vergiat Marie-Christine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Wenta Bogdan Brunon, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zimmer Gabriele, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ospravedlnení:

Christensen Ole, Corrao Ignazio, Crowley Brian, Fisas Ayxelà Santiago, Marusik Michał, Nilsson Jens, Sonneborn Martin, Zīle Roberts, Žitňanská Jana

Posledná úprava: 10. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia