Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0134/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

3. Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (2018/2573(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane James, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead MCGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, οι δύο τελευταίοι επί της παρεμβάσεως του Alyn Smith, David Campbell Bannerman επί διαδικαστικού (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Γεώργιος Κύρτσος, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake και Terry Reintke.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth και Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ) και Monika Panayotova.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018

—   Guy Verhofstadt συντονιστής και πρόεδρος της Ομάδας ALDE, Manfred Weber πρόεδρος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gabriele Zimmer πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller συμπρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE, Danuta Maria Hübner πρόεδρος της επιτροπής AFCO, σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου