Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург

4. Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Председателят съобщи за смъртта на Jens Nilsson (член на групата S&D), настъпила вчера, и посочи, че ще бъде произнесено възпоменателно слово в началото на времето за гласуване.

°
° ° °

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Angelika Niebler, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead MCGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Моника Панайотова.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност