Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

4. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2018 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί τον θάνατο του Jens Nilsson (μέλος της Ομάδας S&D), ο οποίος συνέβη χθες, και ανακοινώνει ότι θα εκφωνηθεί νεκρολογία στην αρχή της ώρας των ψηφοφοριών.

°
° ° °

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead MCGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elly Schlein και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Monika Panayotova.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου