Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg

4. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Talmannen meddelade att Jens Nilsson (ledamot i S&D-gruppen) hade avlidit föregående dag och att en parentation skulle hållas över honom vid inledningen av omröstningen.

°
° ° °

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Angelika Niebler för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead MCGUINNESS
Vice talman

Talare: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić och Eleftherios Synadinos.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Monika Panayotova.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 25 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy