Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. märts 2018 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/76/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamiseks vajalikud meetmed [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0061)

Parlament andis nõukogu otsuse eelnõule nõusoleku.


7.2. Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vaheline tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0062)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.3. Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva Euroopa strateegia kohta [2017/2067(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0063)


7.4. Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0064)


7.5. Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0065)


7.6. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada ELi kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer, kes väljendas enne hääletust kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõigu kohaselt vastuseisu ITRE-komisjoni otsusele, ja Françoise Grossetête (raportöör), kes toetas seda otsust.


7.7. Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (hääletus)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes [2017/2015(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Eleonora Forenza ja Malin Björk (A8-0023/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0066)


7.8. ELi mahajäänud piirkonnad (hääletus)

Raport ELi mahajäänud piirkondade kohta [2017/2208(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0067)


7.9. ELi piirkondade ja linnade roll COP21 Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (hääletus)

Raport ELi piirkondade ja linnade rolli kohta ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel [2017/2006(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0068)

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika