Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Έκθεση Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil και Stanislav Polčák

Έκθεση Peter Lundgren - A8-0321/2017
Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák

Έκθεση Eleonora Forenza και Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek και Jiří Pospíšil

Έκθεση Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil και Andrejs Mamikins

Έκθεση Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Seán Kelly.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου