Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0076

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

13. Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 - Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 [2017/2052(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2017/2053(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Gérard Deprez και Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Οι Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez και Janusz Lewandowski παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Paul Rübig (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Wim van de Camp (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Petri Sarvamaa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Luigi Morgano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Anneli Jäätteenmäki (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Marian-Jean Marinescu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Sofia Ribeiro (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Nicola Caputo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Helga Trüpel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Monica Macovei (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Mercedes Bresso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Iratxe García Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Daniele Viotti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean Arthuis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sophie Montel, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois και Siegfried Mureşan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tibor Szanyi, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά, Jens Geier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere και Ivo Belet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez και Janusz Lewandowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018 και σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου