Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2053(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0041/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 14/03/2018 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0076

Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg

13. Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 - Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 [2017/2052(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Správa o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie [2017/2053(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Paul Rübig (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Petri Sarvamaa (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Nedzhmi Ali (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Luigi Morgano (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Sofia Ribeiro (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Clara Eugenia Aguilera García (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Monica Macovei (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Iratxe García Pérez (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Sophie Montel v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois a Siegfried Mureşan.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tibor Szanyi aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Siegfried Mureşan, ktorý odpovedal na otázku, Jens Geier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere a Ivo Belet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystúpili: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 14.3.2018 a bod 8.10 zápisnice zo dňa 14.3.2018.

Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia