Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - εκτελεστικοί οργανισμοί (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE

- Απαλλαγή 2016 - Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο ΕΤΑ (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 9ο ΕΤΑ (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 10ο ΕΤΑ (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 11ο ΕΤΑ (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2016 - Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2016 - Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

CULT

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2016 - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2016 : Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2016 : Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2016 : Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PECH

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2016 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2016 : Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ECON

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2016 : Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2016 : Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2016 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2016 : Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2016 : Κοινή επιχείρηση - Ασφάλεια της αεροπλοΐας (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση – Αεροναυτική και περιβάλλον (Clean Sky) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, REGI

- Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2» (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Απαλλαγή 2016 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2016 - Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2016 - Κοινή Επιχείρηση για τα Ηλεκτρονικά Συστατικά Στοιχεία και Συστήματα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοπορία (ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή (2017/2286(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου