Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2286(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 15
CRE 13/03/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.11
CRE 15/03/2018 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0089

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

15. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή [2017/2286(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Ο Daniele Viotti παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabelle Thomas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Arne Gericke, Ελευθέριος Συναδινός, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Daniele Viotti.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου