Seznam 
Zápis
PDF 261kWORD 84k
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk
1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (rozprava)
 4.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Složení Parlamentu
 7.Hlasování
  
7.1.Provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Služby přeshraničního dodávání balíků ***I (hlasování)
  
7.5.Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy ***I (hlasování)
  
7.6.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU ***I (hlasování)
  
7.7.Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (hlasování)
  
7.8.Zaostávající regiony v Evropské unii (hlasování)
  
7.9.Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 – Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (rozprava)
 14.Předložení dokumentů
 15.Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (rozprava)
 16.Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 17.Situace v Sýrii (rozprava)
 18.Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pro vztahy mezi EU a Střední Asií v rámci 13. výročního ministerského zasedání (rozprava)
 20.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení ročního zasedání

Zasedání Evropského parlamentu 2018–2019 bylo zahájeno podle čl. 229 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 146 jednacího řádu.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


3. Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, a Diane James, nezařazená.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead MCGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, oba posledně jmenování k vystoupení, které učinil Alyn Smith, David Campbell Bannerman k vedení rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake a Terry Reintke.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth a Arne Gericke.

Vystoupili: Michel Barnier (hlavní vyjednavač) a Monika Panayotova.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Raymond Finch za skupinu EFDD o pokynech k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, koordinátor a předseda skupiny ALDE, Manfred Weber, předseda skupiny PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Gabriele Zimmer, předsedkyně skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts a Ska Keller, spolupředsedové skupiny Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, předsedkyně výboru AFCO, o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 14.3.2018.


4. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Předseda informoval o včerejším úmrtí Jense Nilssona (člena skupiny S&D) a oznámil, že jeho památka bude uctěna před zahájením hlasování.

°
° ° °

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Angelika Niebler za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Laura Agea za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead MCGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Monika Panayotova.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Rozprava skončila.


5. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku poslance Evropského parlamentu Jense Nilssona, který včera zemřel.

Parlament držel minutu ticha.

Vystoupila Maria João Rodrigues za skupinu S&D.

°
° ° °

Vystoupili: Ashley Fox k pokusu o vraždu ruského státního příslušníka a jeho dcery v anglickém Salisbury prostřednictvím chemické bojové látky, Steven Woolfe s osobním prohlášením v návaznosti na výroky, které pronesl Alyn Smith v dopolední rozpravě o pokynech k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (bod 3 zápisu ze dne 13.3.2018), Alyn Smith, který své výroky vysvětlil a uvedl, že si za nimi stojí, William (The Earl of) Dartmouth s žádostí, aby byla Alynu Smithovi udělena důtka (předseda uvedl, že vysvětlení poskytnuté Alynem Smithem je dostačující), Lynn Boylan, která upozornila na přítomnost Ibrahima Halawy (irsko-egyptského státní příslušníka, který byl v letech 2013 až 2017 zadržován v Egyptě a jehož osvobození Parlament opakovaně požadoval), který byl usazen na galerii pro hosty, a David Coburn.


6. Složení Parlamentu

V návaznosti na úmrtí Jense Nilssona oznámil Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 6 jednacího řádu uvolnění jeho mandátu s platností od 13. března 2018.


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0061)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


7.2. Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách jménem Evropské unie [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0062)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.3. Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů [2017/2067(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0063)


7.4. Služby přeshraničního dodávání balíků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0064)


7.5. Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0065)


7.6. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu Reinhard Bütikofer, který se vyjádřil proti rozhodnutí výboru ITRE, a Françoise Grossetête (zpravodajka), která vystoupila ve prospěch tohoto rozhodnutí.


7.7. Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v obchodních dohodách EU [2017/2015(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Eleonora Forenza a Malin Björk (A8-0023/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0066)


7.8. Zaostávající regiony v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o zaostávajících regionech v Evropské unii [2017/2208(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0067)


7.9. Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (hlasování)

Zpráva o úloze regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran [2017/2006(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0068)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

zpráva Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

zpráva Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias a Stanislav Polčák

zpráva Eleonora Forenza a Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek a Jiří Pospíšil

zpráva Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins

zpráva Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, a Seán Kelly.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:34.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:02.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali, aby se hlasovalo o žádosti o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem v souvislosti s vypracováním zprávy z vlastního podnětu o situaci a právech žen se zdravotním postižením, která byla oznámena v zápise z pondělí 12. března 2018 (bod 8 zápisu ze dne 12.3.2018).

Tato žádost je tudíž v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu prohlášena za schválenou.


13. Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 – Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (rozprava)

Zpráva o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 [2017/2052(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Zpráva o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie [2017/2053(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski uvedli zprávy.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Neena Gill (zpravodajka výboru AFET), Paul Rübig (zpravodaj výboru DEVE), Wim van de Camp (zpravodaj výboru INTA), Petri Sarvamaa (zpravodaj výboru CONT), Nedzhmi Ali (zpravodaj výboru CONT), Luigi Morgano (zpravodaj výboru ECON), Anneli Jäätteenmäki (zpravodajka výboru ENVI), Marian-Jean Marinescu (zpravodaj výboru ITRE), Sofia Ribeiro (zpravodajka výboru AGRI), Nicola Caputo (zpravodaj výboru AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (zpravodajka výboru PECH), Helga Trüpel (zpravodajka výboru CULT), Monica Macovei (zpravodajka výboru LIBE), Mercedes Bresso (zpravodajka výboru AFCO), Iratxe García Pérez (zpravodajka výboru FEMM), José Manuel Fernandes za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Daniele Viotti za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Jean Arthuis za skupinu ALDE, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Sophie Montel za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois a Siegfried Mureşan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Tibor Szanyi, aby zvednutím modré karty položil otázku Siegfriedu Mureşanovi, který na otázku odpověděl, Jens Geier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere a Ivo Belet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystoupili: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez a Janusz Lewandowski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 14.3.2018 a bod 8.10 zápisu ze dne 14.3.2018.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2016: Souhrnný rozpočet EU - Výkonné agentury (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8. ERF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 9. ERF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 10. ERF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 11. ERF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (AEPC) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (AEAPP) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Udělení absolutoria za rok 2016 – Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016 - Společný podnik Průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik – iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Udělení absolutoria za rok 2016: společný podnik Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za rok 2016: Elektrické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (Společný podnik ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2019, oddíl III – Komise (2017/2286(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (rozprava)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2019, oddíl III – Komise [2017/2286(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Isabelle Thomas za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Jean-Paul Denanot.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Günther Oettinger a Daniele Viotti.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.11 zápisu ze dne 15.3.2018.


16. Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o pokroku dosaženém ve věci globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících a o šancích na dosažení míru na Korejském poloostrově s ohledem na nedávný vývoj.

Federica Mogherini učinila prohlášení.


17. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Franz Obermayr za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch a Konstantinos Papadakis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim a Eleni Theocharous.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Indrek Tarand, Georgios Epitideios, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, a Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides.

Vystoupil José Inácio Faria k vedení rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 15.3.2018.


18. Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, James Carver za skupinu EFDD, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Rozprava skončila.


19. Nová agenda pro vztahy mezi EU a Střední Asií v rámci 13. výročního ministerského zasedání (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nová agenda pro vztahy mezi EU a Střední Asií v rámci 13. výročního ministerského zasedání (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Notis Marias.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


20. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (rozprava)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 [2017/2226(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 [2017/2260(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet a Krzysztof Hetman uvedli zprávy.

Vystoupil Nedzhmi Ali (zpravodaj výboru BUDG).

Vystoupily: Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Nuno Melo (zpravodaj výboru ENVI), Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Julie Ward (zpravodajka výboru CULT), Evelyn Regner (zpravodajka výboru FEMM), Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Javi López za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR rovněž k německému znění zprávy A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Bernard Monot za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor a Notis Marias.

Vystoupili: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet a Krzysztof Hetman.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 15.3.2018 a bod 8.12 zápisu ze dne 15.3.2018.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 618.460/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:05.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí