Indeks 
Protokol
PDF 264kWORD 83k
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg
1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (forhandling)
 4.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2018 (forhandling)
 5.Mindeord
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Gennemførelse af protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.Aftale mellem EU og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ***I (afstemning)
  
7.5.Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort ***I (afstemning)
  
7.6. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ***I (afstemning)
  
7.7.Ligestilling i EU's handelsaftaler (afstemning)
  
7.8.Mindre udviklede regioner i EU (afstemning)
  
7.9.Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP 21 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 13.Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 - Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (forhandling)
 16.Redegørelser ved næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
 17.Situationen i Syrien (forhandling)
 18.EU's perspektiver for det første møde i Det Fælles Råd EU-Cuba (forhandling)
 19.Ny dagsorden for forbindelserne mellem EU og Centralasien inden for rammerne af det 13. årlige ministermøde (forhandling)
 20.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af sessionen

I henhold til artikel 229, første afsnit, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og forretningsordenens artikel 146, åbnede formanden Europa-Parlamentets session 2018 - 2019.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.04.


3. Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, og Diane James, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead MCGUINNESS
næstformand

Talere: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, de to sidstnævnte om Alyn Smiths indlæg, David Campbell Bannerman om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake og Terry Reintke.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth og Arne Gericke.

Talere: Michel Barnier (chefforhandler) og Monika Panayotova.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Raymond Finch for EFDD-Gruppen, om retningslinjer for rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, koordinator og formand for ALDE-Gruppen, Manfred Weber, formand for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts, Ska Keller, formænd for Verts/ALE-Gruppen, Danuta Maria Hübner, formand for AFCO, om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 14.3.2018.


4. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2018 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Formanden meddelte, at Jens Nilsson (medlem af S&D-Gruppen) var afgået ved døden den foregående dag, og anførte, at der ville blive holdt en mindetale i begyndelsen af afstemningstiden.

°
° ° °

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, og Krisztina Morvai, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead MCGUINNESS
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić og Eleftherios Synadinos.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Monika Panayotova.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Mindeord

Formanden holdt på Parlamentets vegne en mindetale for Jens Nilsson, medlem af Europa-Parlamentet, der var død den foregående dag.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Indlæg af Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen.

°
° ° °

Talere: Ashley Fox om mordforsøget i Salisbury (Det Forenede Kongerige) på en russisk statsborger og hans datter ved hjælp af et giftstof, Steven Woolfe for en personlig bemærkning som følge af Alyn Smiths udtalelse under forhandlingen samme formiddag om retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (punkt 3 i protokollen af 13.3.2018), Alyn Smith, som forklarede sin udtalelse og fastholdt den, William (The Earl of) Dartmouth, som anmodede om, at Alyn Smith blev tildelt en irettesættelse (formanden mente, at Alyn Smiths forklaring var tilstrækkelig), Lynn Boylan, som gjorde opmærksom på tilstedeværelsen på tilhørerpladserne af Ibrahim Halawa (irsk-egyptisk statsborger, der blev ulovligt tilbageholdt i Egypten fra 2013 til 2017, og som Parlamentet havde krævet løsladt), og David Coburn.


6. Parlamentets sammensætning

Efter Jens Nilssons død konstaterede Parlamentet, at hans mandat var ledigt med virkning fra den 13. marts 2018, jf. forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 6.


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Gennemførelse af protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2003/76/EF om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0061)

Parlamentet godkendte forslaget til Rådets afgørelse.


7.2. Aftale mellem EU og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0062)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.3. En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer [2017/2067(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0063)


7.4. Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0064)


7.5. Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0065)


7.6.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, andet afsnit, Reinhard Bütikofer, som talte imod afgørelsen fra ITRE, og Françoise Grossetête (ordfører), som talte for denne afgørelse.


7.7. Ligestilling i EU's handelsaftaler (afstemning)

Betænkning om ligestilling i EU's handelsaftaler [2017/2015(INI)] - Udvalget om International Handel - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Eleonora Forenza og Malin Björk (A8-0023/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0066)


7.8. Mindre udviklede regioner i EU (afstemning)

Betænkning om mindre udviklede regioner i EU [2017/2208(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0067)


7.9. Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP 21 (afstemning)

Betænkning om rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21 [2017/2006(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0068)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Betænkning: Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil og Stanislav Polčák

Betænkning: Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias og Stanislav Polčák

Betænkning: Eleonora Forenza og Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek og Jiří Pospíšil

Betænkning: Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil og Andrejs Mamikins

Betænkning: Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, og Seán Kelly.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.34.)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.02.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den lave tærskel, om at sætte en anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med henblik på udarbejdelse af en initiativbetænkning om handicappede kvinders situation og rettigheder som meddelt i protokollen for mødet mandag den 12. marts 2018 (punkt 8 i protokollen af 12.3.2018) under afstemning.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, ansås denne anmodning derfor for at være blevet godtaget.


13. Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 - Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (forhandling)

Betænkning om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 [2017/2052(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Jan Olbrycht og Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Betænkning om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter [2017/2053(INI)] - Budgetudvalget. Ordførere: Gérard Deprez og Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez og Janusz Lewandowski forelagde betænkningerne.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Neena Gill (ordfører for udtalelse fra AFET), Paul Rübig (ordfører for udtalelse fra DEVE), Wim van de Camp (ordfører for udtalelse fra INTA), Petri Sarvamaa (ordfører for udtalelse fra CONT), Nedzhmi Ali (ordfører for udtalelse fra CONT), Luigi Morgano (ordfører for udtalelse fra ECON), Anneli Jäätteenmäki (ordfører for udtalelse fra ENVI), Marian-Jean Marinescu (ordfører for udtalelse fra ITRE), Sofia Ribeiro (ordfører for udtalelse fra AGRI), Nicola Caputo (ordfører for udtalelse fra AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (ordfører for udtalelse fra PECH), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Monica Macovei (ordfører for udtalelse fra LIBE), Mercedes Bresso (ordfører for udtalelse fra AFCO), Iratxe García Pérez (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Sophie Montel for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois og Siegfried Mureşan.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Tibor Szanyi for at stille et blåt kort-spørgsmål til Siegfried Mureşan, som besvarede det, Jens Geier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere og Ivo Belet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez og Janusz Lewandowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 14.3.2018 og punkt 8.10 i protokollen af 14.3.2018.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Decharge 2016: EU's almindelige budget - 8. EUF (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2016: EU's almindelige budget - 9. EUF (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2016: EU's almindelige budget - 10. EUF (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2016: EU's almindelige budget - 11. EUF (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2016: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (AEPC) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2016: Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2016: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2016: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2016: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2016: Fællesforetagende - Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2019, Sektion III – Kommissionen (2017/2286(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (forhandling)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2019, Sektion III – Kommissionen [2017/2286(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti forelagde betænkningen.

Indlæg af Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Isabelle Thomas for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan og Jean-Paul Denanot.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias og Doru-Claudian Frunzulică,

Talere: Günther Oettinger og Daniele Viotti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.11 i protokollen af 15.3.2018.


16. Redegørelser ved næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Redegørelser fra næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om fremskridtet med den globale aftale for sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge samt om perspektiverne for fred på den koreanske halvø i lyset af den seneste udvikling.

Federica Mogherini foretog redegørelserne.


17. Situationen i Syrien (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch og Konstantinos Papadakis.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim og Eleni Theocharous.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Indrek Tarand, Georgios Epitideios, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, og Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Costas Mavrides.

Indlæg af José Inácio Faria om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 15.3.2018.


18. EU's perspektiver for det første møde i Det Fælles Råd EU-Cuba (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU's perspektiver for det første møde i Det Fælles Råd EU-Cuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Federica Mogherini.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Ny dagsorden for forbindelserne mellem EU og Centralasien inden for rammerne af det 13. årlige ministermøde (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ny dagsorden for forbindelserne mellem EU og Centralasien inden for rammerne af det 13. årlige ministermøde (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins og Adam Szejnfeld.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Notis Marias.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (forhandling)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 [2017/2226(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 [2017/2260(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet og Krzysztof Hetman forelagde betænkningerne.

Indlæg af Nedzhmi Ali (ordfører for udtalelse fra BUDG).

Talere: Monika Panayotova (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Nuno Melo (ordfører for udtalelse fra ENVI), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Julie Ward (ordfører for udtalelse fra CULT), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, ligeledes om den tyske udgave af betænkning A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, og Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor og Notis Marias.

Talere: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet og Krzysztof Hetman.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 15.3.2018 og punkt 8.12 i protokollen af 15.3.2018.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 618.460/OJME).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik