Index 
Jegyzőkönyv
PDF 266kWORD 83k
2018. március 13., Kedd - Strasbourg
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatainak keretére vonatkozó iránymutatások (vita)
 4.Az Európai Tanács 2018. március 22–23-i ülésének előkészítése (vita)
 5.Megemlékezés
 6.A Parlament tagjai
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.2.Az EU és Új-Zéland közötti megállapodás a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.3.A kooperatív intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.4.A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások ***I (szavazás)
  
7.5.Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzése és továbbképzése, valamint a vezetői engedélyek ***I (szavazás)
  
7.6.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozása ***I (szavazás)
  
7.7.A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi megállapodásokban (szavazás)
  
7.8.Lemaradó uniós régiók (szavazás)
  
7.9.Az uniós régiók és városok szerepe a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 13.A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése – Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja (vita)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz (vita)
 16.A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatai
 17.A szíriai helyzet (vita)
 18.Uniós kilátások az első EU–Kuba együttes tanácsi ülésen (vita)
 19.Az EU–Közép-Ázsia-kapcsolatok új programja a 13. éves miniszteri találkozó keretében (vita)
 20.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 146. cikkének értelmében az Európai Parlament 2018–2019-es ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.04-kor nyitják meg.


3. Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatainak keretére vonatkozó iránymutatások (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatainak keretére vonatkozó iránymutatások (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane James, független.

ELNÖKÖL:
Mairead MCGUINNESS alelnök

Felszólal: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, e két utóbbi Alyn Smith felszólalására reagálva, David Campbell Bannerman, a vita lefolyásáról (Az elnök magyarázattal szolgál), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake és Terry Reintke.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth és Arne Gericke.

Felszólal: Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője) és Monika Panayotova.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretére vonatkozó iránymutatásokról (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport koordinátora és elnöke, Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport elnöke, Roberto Gualtieri az S&D képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport elnöke, Philippe Lamberts, Ska Keller, Verts/ALE képviselőcsoort társelnökei, Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság elnöke, az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatainak keretéről (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


4. Az Európai Tanács 2018. március 22–23-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2018. március 22–23-i ülésének előkészítése (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Az elnök részvétét fejezi ki Jens Nilsson (az S&D képviselőcsoport tagja) tegnapi halála kapcsán, és jelzi, hogy a Szavazások órája kezdetén búcsúbeszédet mondanak.

°
° ° °

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Angelika Niebler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

ELNÖKÖL:
Mairead MCGUINNESS alelnök

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Monika Panayotova.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

A vitát berekesztik.


5. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében kegyelettel adózik a tegnap elhunyt Jens Nilsson, európai parlamenti képviselő emlékének.

A Parlament egyperces csendet tart.

Felszólal: Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

°
° ° °

Felszólal: Ashley Fox, a salisbury-i (Egyesült Királyság) gyilkossági kísérletről, amelyben egy orosz állampolgárt és lányát toxikus anyaggal megmérgeztek, Steven Woolfe, személyes ügyben az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatainak keretére vonatkozó iránymutatásokról szóló ma reggeli vitán (2018.3.13-i jegyzőkönyv, 3. pont ) Alyn Smith felszólalására reagálva, Alyn Smith, aki megmagyarázza szavait és azokat fenntartja, William (The Earl of) Dartmouth, aki kéri, hogy Alyn Smith-et részesítsék megrovásban (az elnök úgy véli, hogy Alyn Smith magyarázata elégséges), Lynn Boylan, aki jelzi, hogy a látogatói karzaton Ibrahim Halawa (ír–egyiptomi állampolgár, akit 2013 és 2017 között Egyiptomban tartottak fogva, és akinek a Parlament kérte a szabadon bocsátását) foglal helyet, és David Coburn.


6. A Parlament tagjai

Jens Nilsson halálát követően, az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (6) bekezdésének megfelelően a Parlament megállapítja képviselői helyének 2018. március 13-tól kezdődő megüresedését.


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2003/76/EK tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0061)

A Parlement egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


7.2. Az EU és Új-Zéland közötti megállapodás a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0062)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.3. A kooperatív intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiája (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról [2017/2067(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0063)


7.4. A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások ***I (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0064)


7.5. Az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzése és továbbképzése, valamint a vezetői engedélyek ***I (szavazás)

Jelentés az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a vezetői engedélyekről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0047 - C8-0025/2017- 2017/0015(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0065)


7.6. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második bekezdésének megfelelően Reinhard Bütikofer az ITRE bizottság határozatárólés Françoise Grossetête (előadó), aki kifejti a határozatot.


7.7. A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi megállapodásokban (szavazás)

„A nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi megállapodásokban” című jelentés [2017/2015(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Eleonora Forenza és Malin Björk (A8-0023/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0066)


7.8. Lemaradó uniós régiók (szavazás)

Jelentés a lemaradó uniós régiókról [2017/2208(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0067)


7.9. Az uniós régiók és városok szerepe a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában (szavazás)

Jelentés az uniós régiók és városok szerepéről a COP 21 keretében létrejött, éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásában [2017/2006(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0068)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

István Ujhelyi -jelentés - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Lucy Anderson -jelentés - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil és Stanislav Polčák

Peter Lundgren -jelentés - A8-0321/2017
Notis Marias és Stanislav Polčák

Eleonora Forenza és Malin Björk -jelentés - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek és Jiří Pospíšil

Michela Giuffrida -jelentés - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil és Andrejs Mamikins

Ángela Vallina -jelentés - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Seán Kelly.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.34-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.02-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. március 12-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett (2018.3.12-i jegyzőkönyv, 8. pont ), a fogyatékossággal élő nők helyzetéről és jogairól szóló saját kezdeményezésű jelentés elkészítésére irányulóan az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultáció lehetőségének szavazásra bocsátása kapcsán nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

Az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kérés tehát elfogadottnak tekintendő.


13. A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése – Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja (vita)

Jelentés a következő többéves pénzügyi keretről: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése [2017/2052(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Jelentés az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformjáról [2017/2053(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Gérard Deprez és Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Neena Gill (az AFET bizottság véleményének előadója), Paul Rübig (a DEVE bizottság véleményének előadója), Wim van de Camp (az INTA bizottság véleményének előadója), Petri Sarvamaa (a CONT bizottság véleményének előadója), Nedzhmi Ali (a CONT bizottság véleményének előadója), Luigi Morgano (az ECON bizottság véleményének előadója), Anneli Jäätteenmäki (az ENVI bizottság véleményének előadója), Marian-Jean Marinescu (az ITRE bizottság véleményének előadója), Sofia Ribeiro (az AGRI bizottság véleményének előadója), Nicola Caputo (az AGRI bizottság véleményének előadója), Clara Eugenia Aguilera García (a PECH bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Monica Macovei (a LIBE bizottság véleményének előadója), Mercedes Bresso (az AFCO bizottság véleményének előadója), Iratxe García Pérez (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois és Siegfried Mureşan.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Tibor Szanyi aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Siegfried Mureşan, aki válaszol arra, Jens Geier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere és Ivo Belet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez és Janusz Lewandowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.14-i jegyzőkönyv, 8.9. pont és 2018.3.14-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Végrehajtó ügynökségek (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2016. évi mentesítés:Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, LIBE

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8. EFA (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 9. EFA (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 10. EFA (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 11. EFA (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- 2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2016. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, LIBE

- 2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

CULT

- 2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, LIBE

- 2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- 2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2016. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2016. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

FEMM

- 2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (ABE) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ECON

- 2016. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2016. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, IMCO

- 2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2016. évi mentesítés: Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2016. évi mentesítés: Közös vállalkozás – A légi közlekedés biztonsága (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2016. évi mentesítés: Közös Vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak közös vállalkozás (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, REGI

- 2016. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE

- 2016. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2016. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Jelentés a 2019. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2017/2286(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz (vita)

Jelentés a 2019. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2017/2286(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabelle Thomas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan és Jean-Paul Denanot.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Günther Oettinger és Daniele Viotti.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .


16. A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatai

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatai a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, valamint a menekültekről szóló globális megállapodás irányába tett előrehaladásról, továbbá a béke kilátásairól a Koreai-félszigeten a legújabb fejlemények fényében.

Federica Mogherini nyilatkozatokat tesz.


17. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch és Konstantinos Papadakis.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim és Eleni Theocharous.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Indrek Tarand, Georgios Epitideios, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, és Marijana Petir, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides.

Felszólal: José Inácio Faria, a vita lefolyásáról (Az elnök pontosítással szolgál).

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


18. Uniós kilátások az első EU–Kuba együttes tanácsi ülésen (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Uniós kilátások az első EU–Kuba együttes tanácsi ülésen (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

A vitát berekesztik.


19. Az EU–Közép-Ázsia-kapcsolatok új programja a 13. éves miniszteri találkozó keretében (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU–Közép-Ázsia-kapcsolatok új programja a 13. éves miniszteri találkozó keretében (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil és Notis Marias.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


20. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés – A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (vita)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2018. évi éves növekedési jelentés [2017/2226(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai [2017/2260(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet és Krzysztof Hetman előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nedzhmi Ali (a BUDG bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nuno Melo (az ENVI bizottság véleményének előadója), Iskra Mihaylova (a REGI bizottság véleményének előadója), Julie Ward (a CULT bizottság véleményének előadója), Evelyn Regner (a FEMM bizottság véleményének előadója), Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a jelentés német nyelvű változatáról A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor és Notis Marias.

Felszólal: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet és Krzysztof Hetman.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 8.11. pont és 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 618.460/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat